Categorie archief: Nieuws

Zomervakantie parochiesecretariaat

In de periode van 9 juli t/m 19 augustus is het centraal secretariaat van de parochie (parochiecentrum De Goede Herder aan het Mgr. Bekkersplein 1) geopend en telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur. Voor dringende pastorale zaken, zoals het ontvangen van de ziekenzalving of in geval van overlijden, is het parochiecentrum ook buiten deze uren bereikbaar via de achterwacht. Tel 0413 477741.

Bisschop bezoekt Oogstdag Nijnsel

Op zondag 5 augustus vindt , aan het begin van de oogstmaand augustus, de jaarlijkse Oogstdag plaats op de Hoeve Strobol in Nijnsel. Het is inmiddels een goede traditie dat deze dag wordt geopend met een bijzondere Eucharistieviering. Tijdens deze Oogstviering (aanvang 10.00 uur) worden de eerste gaven van de nieuwe oogst aangeboden. Het is een goede bijbelse traditie dat de eerste oogstgaven aan God worden toegewijd. Zo danken wij God voor al wat groeit en bloeit en brengen wij tot uitdrukking dat Hij de Heer is van heel de schepping.

Dit jaar zal onze bisschop, Mgr. G. de Korte, hoofdcelebrant zijn in de Oogstviering. Zowel de parochie als de Hoeve Strobol zijn verheugd dat onze bisschop deze zondag in ons midden is, met ons de Eucharistie wil vieren en de eerste oogstgaven in ontvangst wil nemen.

Daarnaast is ook de nieuwe burgemeester van Meierijstad, C. van Rooij, aanwezig. Aan het einde van de viering zal hij de Oogstdag 2018 officieel openen.

De zang tijdens de Oogstviering wordt wederom verzorgd door een vakantiekoor, bestaande uit leden van de diverse kerkkoren van onze parochie. Daarnaast luisteren de gilden van Sint-Oedenrode, Son en Breugel en Schijndel de plechtigheid op.

Na afloop van de viering zullen de bisschop en de burgemeester een bezoek brengen aan de diverse activiteiten die er op de Hoeve Strobol worden gehouden.

We hopen op een feestelijke viering voor heel onze parochie.

Oogstviering Hoeve Strobol
Aanvang 10.00 uur
Strobolse Heidesteeg – Nijnsel
Verdere informatie: www.hoevestrobol.nl

Bijzondere zomervieringen 2018

Ook dit jaar zijn er tijdens de zomerperiode weer enkele bijzondere Eucharistievieringen. In alle gevallen betreft het vieringen die in de openlucht plaatsvinden. Zo passend bij de vakantietijd doorbreken wij hiermee de gewone loop van de tijd. Eucharistie vieren bij een bijzondere kapel of in de mooie natuur in onze omgeving is verrijkend en werkt stichtend. Hieronder treft u een overzicht aan van deze vieringen in de komende maanden.

Zondag 5 augustus

10.00 uur Hoeve Strobol te Nijnsel
Oogstviering opgedragen door de bisschop: Mgr. G. de Korte

Zaterdag 11 augustus

18.30 uur Mariakapel aan de Kasteellaan in Sint-Oedenrode
Openluchtmis

Woensdag 15 augustus

19.00 uur Lourdesaltaar in de pastorietuin te Breugel
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
Viering van de Eucharistie, aansluitend Sacramentsprocessie

Zaterdag 1 september

18.30 uur Kerkplein te Sint-Oedenrode
Openluchtmis in het kader van ‘samenloop voor hoop’

Zondag 2 september

10.00 uur H. Ritakapel te Boskant
Openluchtmis

Eerste Heilige Communie 2018-2019

In september gaat de voorbereiding op de Eerste heilige Communie weer van start. Meer informatie over het voorbereidingstraject vindt u hier op deze website.

Kinderen die nu in groep 3 of soms groep 4 zitten, en kinderen die gedoopt zijn in 2011/2012 ontvangen de komende weken een uitnodiging voor de communievoorbereiding.

Is uw kindje niet gedoopt, maar willen jullie wel meedoen aan de communievoorbereiding? Neem dan contact op met het secretariaat van de parochie.

Wellicht heeft uw zoon of dochter door omstandigheden de communievoorbereiding gemist? Ook dan bent u van harte welkom. We kijken samen naar een aangepast traject.

Graag tot ziens!

Manon van den Broek

Vormselvoorbereiding 2018-2019

In september gaan de voorbereiding op het Vormsel weer van start. Meer informatie over het voorbereidingstraject vindt u elders op deze website.

Twee informatie avonden voor het Vormsel zijn inmiddels geweest, maar is er nog één informatie avond voor ouders en kinderen ná de schoolvakantie:
op dinsdag 4 september 18.30-20.00 uur in parochiecentrum de Goede Herder,
Mgr. Bekkersplein 1, 5491 EB Sint-Oedenrode. U bent/ jullie zijn daar van harte welkom.

Wellicht heeft uw zoon of dochter door omstandigheden de voorbereiding op het Vormsel eerder gemist? Ook dan bent u bij ons van harte welkom. We kijken samen naar een aangepast traject.

Graag tot ziens!

Wilchard Cooijmans en Manon van den Broek

Geldt de nieuwe privacy regelgeving ook voor God?

Sinds eind mei 2018 geldt in heel Europa nieuwe regelgeving op het gebied van de privacy, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze regeling ziet op de bescherming van persoonsgegevens. Dit zijn uw naam en uw adres maar ook uw geboortedatum, politieke voorkeur, medische gegevens of uw religieuze betrokkenheid.

De regeling stelt grenzen aan het gebruik van deze persoonsgegevens. Op zich genomen is dit voor ons burgers van groot belang. Zo zijn er meer waarborgen dat onze persoonsgegevens niet misbruikt worden. Denkt u maar aan de discussie rondom Facebook.

De nieuwe regeling heeft echter ook grote gevolgen voor de parochies. Parochies zijn vierende en biddende geloofsgemeenschappen. Om dit mogelijk te maken, verzamelen parochies persoonsgegevens zoals de gegevens van de dopelingen, communicanten, overledenen en trouwparen. Als gevolg van de nieuwe regeling moeten de parochies veel maatregelen nemen om niet in overtreding te zijn. Sommige daarvan zijn gewoon een beetje onpraktisch maar andere maatregelen maken het vieren en bidden wel erg lastig. Zo is het niet meer eenvoudig mogelijk te bidden voor met naam genoemde personen als deze niet uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven en moet er ook toestemming zijn voor foto’s van vieringen.

De nieuwe informatietechnologie heeft ons veel gebracht. De vraag moet echter gesteld worden of de nieuwe regelgeving voor een vierende en biddende geloofsgemeenschap niet erg ver gaat? Van God wordt gezegd dat al onze namen in Zijn hand staan gegrift. De relatie met God is per definitie een persoonlijke, de relaties tussen de parochianen eveneens.

Ook als Oda parochie zullen wij in de komende periode leren omgaan met de nieuwe privacy regels die gesteld worden. Wij moeten er echter voor waken dat onze vieringen anoniem en onze gebeden onpersoonlijk worden. Wij zijn immers een gemeenschap van mensen die door God en elkaar gekend wil worden.

God kent ons van voor onze geboorte. Hij kent ons bij naam. Gelukkig kunnen de nieuwe privacy regels daaraan niets afdoen.

diaken Frank van der Geld

Zondag 24 juni dankviering voor het Doopsel

Ook in de voorbije maanden zijn er weer veel kindjes gedoopt in de kerken van onze parochie. Een doop is telkens weer een bijzonder en kostbaar moment, echt een teken van geloof, hoop en liefde.

Daarom willen wij met de ouders en dopelingen van het afgelopen half jaar nog eens samenkomen om in dankbaarheid terug te kijken, de kinderen te zegenen en samen te vieren. Tijdens de viering krijgen de ouders het visje, dat bij de doop in de kerk een plaatsje heeft gekregen, mee naar huis.

Graag nodigen wij hiervoor alle dopelingen van afgelopen half jaar uit, met hun ouders, broertjes, zusjes, groot- en peetouders, en andere familieleden.

Deze zogenaamde Doopdankviering is op zondag 24 juni in de Sint-Antonius van Paduakerk in Nijnsel, en begint om 11:00 uur.

We ontvangen liefst vóór 22 juni een berichtje van de ouders die aanwezig zullen zijn via: secretariaat@heiligeodaparochie.nl  of  0413-477741 (ma t/m vr tussen 10-12 uur)

We kijken uit naar onze dopelingen en hun families!

Manon van den Broek
Diaken Frank van der Geld

Dank U wel

Afgelopen zondag 10 juni vierde ik samen met pater Pushpa, dat ik 12 ½ jaar met een zending van de bisschop werkzaam ben in de Kerk. Het is een mooie dag geworden. Ik heb genoten van de viering in het processiepark met aansluitend de receptie. Graag wil ik iedereen via deze weg bedanken voor de goede wensen, kaarten en cadeaus. Een bemoediging om met hernieuwde energie door te gaan!
Dank u wel, en een fijne vakantietijd toegewenst.

Manon van den Broek

Koperen priesterjubileum Pater Pushparaj

Zondag 10 juni vierde pater Pushparaj van de heilige Odaparochie zijn 12 1/2-jarig priesterjubileum. Op zondag ging hij voor in de openluchtmis in Nijnsel maar op de dag ervoor werd hij al verrast bij manege Hertog Jan van Hertog Jan de Leijer in D’ Eerd. Sinds een aantal maanden heeft hij daar paardrijles. Pastoor Vincent Blom was ‘onverwacht’ aanwezig om de paarden en ruiters te zegenen voor veel veilige ritten. De pastoor gaf nog aan dat er in de Bijbel ook vaak wordt gesproken over dieren, maar het paard is toch wel het meest edele dier dat er in voorkomt, al spelen natuurlijk de ezel en de os ook wel een vooraanstaande rol en wel in de stal waar de Zoon ooit ter wereld kwam. Er klonk in de prachtige lommerrijke omgeving van de manege ook feestelijk en traditioneel hoorngeschal, kortom, een perfect plaatje. De jubilaris genoot er zichtbaar van.

Op zondag was er dan de plechtige hoogmis in het processiepark in Nijnsel waar nagenoeg alle banken bezet waren en dat betekent toch meer dan vijfhonderd gasten. De koren, harmonie en het gilde zorgden mede voor een sfeervolle ambiance. Pater Pushpa vertelde iets over zijn afkomst, zijn jeugd en de stap naar het verre Nederland waar hij zich al snel welkom en thuis voelde. De communicanten en vormelingen boden hem een cheque aan van maar liefst ruim 2800 euro die geheel ten goede komen aan het bouwen van toiletten van hun leeftijdgenoten in Zuid-India.
Na de viering werd hij samen met alle voorgangers en het gilde begeleid naar het paviljoen op het Beckartplein waar vele honderden belangstellenden hem feliciteerden, samen met jubilaris Manon van den Broek. Ondertussen ging ook de kermis van start, het weer was prachtig en de sfeer kon niet beter. De uiteindelijke en totale opbrengst van de giften voor het ‘goede doel’ in India wordt binnenkort bekendgemaakt.

In dankbaarheid mochten wij zo op 10 juni feest vieren. Veel bracht ons samen in het Nijnselse processiepark: de viering van St. Antonius van Padua, het koperen priesterfeest van pater Pushpa, het koperen jubileum van Manon van den Broek, de dankviering van communicantjes en vormelingen. Met inzet van velen werd het een mooie en gezegende zondag in Nijnsel. Dank aan allen die er een bijdrage aan hebben geleverd.

Pater Pushpa (39): ‘Dienstbaar zijn is mijn levensmotto.’

Pushparaj Anthony Sami werd op 30 oktober 1978 geboren in Varadarajanpetai in Zuid-India. Hij was de vierde jongen in een ‘serie’ van zes en had geen zussen. Vier broers moesten al vroeg aan het werk, dit omdat hun vader hen al op jonge leeftijd ontviel, en twee mochten er doorstuderen waaronder Pushparaj. Zij werden beiden priester. Pater Pushpa is inmiddels zes jaar verbonden aan de Heilige Oda-parochie in Sint-Oedenrode, Son en Breugel en viert op 21 juni zijn 12 ½-jarig priesterjubileum.

India is een immens groot land; het is net zo groot als heel Europa en telt meer dan een miljard inwoners. De meesten hangen het hindoeïsme aan (80%). Ongeveer 14% is moslim en dan blijft er nog zes procent over voor andere religies. Volgens pater Pushpa zijn er 24 miljoen katholieken in India en die leven voornamelijk in het zuiden. Het katholicisme is in Zuid-India gebracht door voornamelijk missionarissen uit Spanje, Italië en Portugal die Zuid-India relatief gemakkelijk via zee konden bereiken. Van ‘enige teruggang’ in geloofsbeleving is volgens hem geen enkele sprake: in zijn dorp van 9.000 inwoners staat één kerk waar elke zondag bijna tweeduizend gelovigen de Latijns gesproken eucharistie bijwonen. Op elke werkdag is er ook een viering en die wordt door honderden geloofsgenoten bezocht. De kerkgangers zitten allemaal op de grond, dan is er meer plaats. Alleen achterin staan wat banken voor oudere, minder mobiele kerkgangers. Verder heeft het dorp maar liefst 86 (!) priesters voortgebracht en meer dan honderd zusters.

Op welk moment kom je er achter dat je priester wilt worden en hoe gaat dat in zijn werk?
‘Mijn moeder heeft voor een groot deel ons opgevoed. Het was hard werken op ons eigen stukje grond waar we wat rijst verbouwden als er voldoende regen was en in onze vrije tijd gingen we schapen hoeden. Op een gegeven ogenblik gaf ze aan dat het voor mij goed was om door te studeren en mijn leven in dienst te stellen van God. “Hij wijst je wel de weg en zorgt voor je.” Toen viel bij mij eigenlijk het kwartje en was ik daar ook van overtuigd. God had door mijn moeder tot mij gesproken en mij geroepen.’

Toen hij 11 jaar was doorliep hij zes jaar de Don Bosco school. Hij stond elke dag om 04.00 uur op, ging naar de mis van kwart voor zes en liep vervolgens vier kilometer naar school. Na de afronding van deze opleiding ging hij naar het kleinseminarie, negenhonderd kilometer verderop, en kwam één keer per jaar, in de maand april, naar huis. Zijn priesteropleiding duurde elf jaar: drie jaar op het kleinseminarie, drie jaar filosofie, één jaar Wereldervaring (begeleider van kinderen op de schoolbus en les geven) en tot slot nog vier jaar theologie. Hij trad toe tot de Orde ‘Herauten van het Goede Nieuws’. De orde telt op dit moment zo’n 460 priesters die in meerdere landen actief zijn.
Na de afronding van zijn priesterstudie werd hij op 21 december 2005 tot priester gewijd. Vervolgens werd hij pastoor in vijf dorpen in de Heilige Maria parochie. Als je in Nederland woont kun overal volstaan met één taal, zoals in de meeste landen. In India echter niet: het land telt 29 staten waarvan er in 22 staten een volstrekt andere taal wordt gesproken! De meeste mensen vallen dan ook terug op het Engels.
Na vijf jaar pastoor te zijn geweest vroeg zijn orde of hij wilde gaan ‘missioneren’ in Nederland, een voor pater Pushpa, volstrekt onbekend land! Hij was toen 32 jaar jong. De eerste vier maanden van zijn verblijf in Nederland bracht hij door bij pater Paul in Eindhoven. Daarna ging hij stage lopen bij de parochie van de Sint-Jan in Den Bosch om tenslotte in augustus 2012 in Sint-Oedenrode terecht te komen, bij ‘onze’ heilige Oda-parochie waar hij op dit moment, zo zegt hij zelf, nog steeds met veel plezier en blijdschap werkt.

Hoe voelt het nu na negen jaar in Nederland te zijn?
‘Ik voel me prima, ben dankbaar voor het leven dat ik hier mag leiden. Ik voel me hier thuis en kan me volledig richten op mijn dienstbaarheid aan de dorps- en geloofsgemeenschap. Want dat beschouw ik toch als mijn hoofdtaak in dit leven. De tijden veranderen weliswaar, dat zie en ervaar ik natuurlijk ook, maar ik ben en blijf ervan overtuigd dat het geloof altijd in een bepaalde vorm blijft bestaan, altijd weer zal aangroeien. Ik bezondig me niet aan het oordelen over anderen, maar blijf geloven in het goede van de mens. God bepaalt uiteindelijk de weg die wij gaan, Hij staat achter ons, Hij begeleidt ons.’

Elk jaar gaat pater Pushpa (wat ‘bloem’ betekent in het Sanskriet) terug naar zijn familie, naar zijn moeder. Inmiddels heeft hij negen neven en nichten. Zijn jongste broer die priester is is 32 jaar en werkzaam in India. Pushpa woont in Nijnsel en hij voelt zich daar erg thuis bij zijn favoriete heilige, de heilige Antonius van Padua. Zijn achternaam betekent dan ook vertaald: ‘Verbonden met Antonius’. Hij is overigens wel bezorgd over het lot van de katholieken in India, die het, net als in vele andere, niet-Europese landen, niet makkelijk hebben. Naast Antonius heeft hij ook een ‘zwak’ voor Maria, Moeder Theresa en, zoals hij haar noemt, de ‘kleine Theresa’, de heilige Theresa van Lisieux.

Als je moeder aan je zou vragen hoe zij zich Nederland moet voorstellen, wat antwoord je dan?
‘Mijn moeder zal dat nooit vragen maar een antwoord zou kunnen luiden: Nederland is een mooi land, schoon vooral en hygiënisch. Ik voel me er nog steeds welkom en voel me er ook thuis. Het was wel even wennen aan het “gematigd klimaat”…..’ (In zijn geboortestreek komt de temperatuur nauwelijks uit onder de veertig graden.)

Zondag 10 juni was er in het processiepark in Nijnsel de traditionele openluchtviering ter ere van de heilige Antonius maar tevens wordt deze opgedragen uit dankbaarheid. Dankbaar omdat pater Pushpa zijn grootste levenswens in vervulling zag gaan: dienstbaar zijn aan God, dienstbaar zijn aan de mensen die deel uit maken van de geloofsgemeenschap. Hij zal echter zijn afkomst ook niet vergeten, zijn thuisland, en daar vraagt hij, bescheiden als hij is, een bijdrage voor. De kinderen daar kunnen een extra steuntje in de rug goed gebruiken (zie ‘cadeautip’ op de parochiepagina).

1 2 3 57