Categorie archief: Nieuws

Vormsel

Het najaar is in onze parochie het moment dat jongens en meisjes zich opmaken om het Vormsel te ontvangen. Ook dit jaar zijn er 23 tieners die zich hebben voorbereid op het ontvangen van dit sacrament.
De voorbereiding op het Vormsel is wat veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Afgelopen jaren was het hart van de voorbereiding een vormseldag. Tijdens deze dag legden jongeren van de Katholieke Charismatische Vernieuwing op allerlei manieren uit wie God is, wat we over Hem kunnen zeggen. Vervolgens waren er spellen en sketches om duidelijk te maken wie de heilige Geest is. Deze dag werd georganiseerd door en voor de parochies H. Michaël en H. Oda. Dit jaar scheidden onze wegen, en heeft vormselvoorbereiding van de Odaparochie een iets andere opzet. In drie wat kortere bijeenkomsten staan we stil bij God de Vader, Jezus en de heilige Geest. Van de vormseldag hebben we de speelse opzet meegenomen. Later in het schooljaar sluiten we aan bij de vormseldag van het bisdom, de Power of Fire dag in Den Bosch. Wijzelf zijn erg tevreden over deze opzet, en ook de tieners gingen elke keer blij en tevreden naar huis. Vol vertrouwen staan we daarom klaar om het Vormsel van deze meisjes en jongens te vieren. Dat gaat gebeuren op zondag 18 november, om 11.00 uur in de kerk van de heilige Martinus van Tours aan het kerkplein in Sint-Oedenrode. Wij vragen uw gebed voor deze jonge parochianen, die hier en nu hun geloof zullen moeten laten groeien, bloeien én doorgeven. En u bent van harte welkom zondag 18 november, om dit feest ook daadwerkelijk met hen te vieren.

Wilchard Cooijmans
Manon van den Broek

Iets nieuws beginnen

Traditioneel sluiten we met ‘Oud en Nieuw’ het jaar af en beginnen we aan een nieuw jaar. Maar ook het einde van het kerkelijk jaar en de Advent zijn niet zonder betekenis. De lezingen op de laatste zondagen van het kerkelijk jaar gaan over de eindtijd, goed en kwaad, en gerechtigheid. We rekenen af met het voorbije jaar. In de Advent is het nog niet meteen feest. God gaat in ons iets nieuws beginnen. We lezen teksten vol belofte en hoop. Maar het is ook verwarrend. Met Maria vragen we: ‘Hoe zal dit gebeuren?’

De jaarwisseling in onze parochie staat dit jaar in het teken van afscheid van twee priesters. Vele jaren waren pater Pushpa en pastoor Blom beeldbepalend voor onze parochie. Als we in deze dagen terugkijken naar hun beider bijdragen aan onze  parochiegemeenschap, dan zullen we veel vruchten zien, groot en klein. Het is goed om hierbij stil te staan. Dan kunnen we samen op 30 december met een dankbaar hart afscheid van hen nemen, en hen feestelijk, voorzien van onze gebeden uitgeleide doen.

Vervolgens gaat God in ons iets nieuws beginnen. Hoe zal dat gebeuren? Misschien vinden we houvast in de Schrift. Daar lezen we met hoeveel respect God omgaat met dat meisje, in wie Hij een nieuw begin gaat maken. Ze krijgt uitleg, en de verzekering dat het goed zal zijn, wat er gebeurt. Ze hoeft haar leven niet te verloochenen, dingen weg te doen, zich verbijten. Ook al zullen er dingen gebeuren die zij niet zal begrijpen. Er wordt iets nieuws toegevoegd, tot geluk van veel mensen. Op deze manier kunnen we toeleven naar de komst van kapelaan van de Mortel en pastoor van Aken. Blij en dankbaar, vol hoop op het nieuwe en goede dat God gaat beginnen in ons.

Manon van den Broek

Zondag van de armen – collecte voor de PCI

Vorig jaar heeft Paus Franciscus aangekondigd dat voortaan iedere 33e zondag door het jaar in het teken zal staan van de armen.  Op de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar staan wij dus stil bij de armen. We worden uitgenodigd om stil te staan bij het armoede vraagstuk als geheel, maar ook bij de individuele armen in onze eigen omgeving. Daarnaast is het ook een goed moment om stil te staan bij allen die zich inzetten voor de armen. Hierbij mogen we denken aan de Parochiële Caritasinstellingen, de Vincentius-verenigingen, aan de kloosterorden- en congregaties die zich inzetten voor de armen en aan nieuwere initiatieven zoals de voedselbanken.

Al weer een aantal jaren kennen we ook in onze Odaparochie een Parochiële Caritas Instelling (PCI) onder de naam “PCI De Goede Herder”. De Caritasinstelling wil mensen ondersteunen, met name in materiële en financiële nood. Ze doet dit door een luisterend oor te bieden, te helpen bij het vinden van de weg naar de juiste instanties en zo nodig door het verstrekken van een renteloze lening of een gift. In de afgelopen jaren hebben we – met  uw steun – al diverse mensen vooruit kunnen helpen. PCI De Goede Herder is afhankelijk van collectes en giften van parochianen. Daarom wordt er in het weekend van 17 en 18 november (zondag van de Armen) in alle kerken van de Odaparochie een extra collecte worden gehouden voor dit goede doel. We willen deze collecte bijzonder bij u aanbevelen.

Diaken Wilchard Cooijmans

Nieuwsbrief gezinnen November

Hieronder vindt u de nieuwsbrief van de parochie voor de gezinnen, met daarin alle vieringen waar kinderen extra welkom zijn. Deze Nieuwsbrief vervangt de uitnodigingen die we eerder per viering verstuurden.

Noteert u de data?

Graag tot ziens in een van deze vieringen!

2 november, Allerzielen in en bij de Martinuskerk in Sint-Oedenrode

Afgelopen vrijdag, 2 november, gedacht de geloofsgemeenschap rond de Martinuskerk in Sint-Oedenrode haar overledenen. In de viering werden in het bijzonder de overledenen waarvan we het afgelopen jaar vanuit de Martinuskerk afscheid hebben genomen, met name genoemd. We staken daarbij voor hen een lichtje aan in de kerk. Samen, in een volle kerk, hebben we hen en vele andere dierbare overledenen aanbevolen bij God, die alle leven houdt in de palm van zijn hand. Leven over de dood heen.

Daarna en eigenlijk al tijdens de viering bezochten velen het kerkhof, dat voor deze gelegenheid met stemmig kaarslicht en fakkels in het licht was gezet. Ook was er live muziek; zang door Aurora en blaasmuziek door een ensemble van Muziekvereniging Meierijstad. Tot 20.45 u was het kerkhof vol van kaarslicht en mensen, verwijlend in deze mooie tuin van gedenken.

Iedereen ontving bij het betreden van het kerkhof een lichtje, om op het graf of op een andere plaats neer te zetten. De gedenkplaatjes van de overledenen van afgelopen jaar werden net als andere jaren teruggegeven aan de families. Dat gebeurde dit jaar in de Odakapel op het kerkhof.

Ook voor de inwendige mens werd gezorgd.  Er was er koffie en thee bij uitvaartonderneming Kuis, die daarvoor ruimhartig ruimte beschikbaar had gesteld.

Verbondenheid over de dood, en over kerkgrenzen heen.

Voor een filmverslag zie: http://www.omroepmeierij.nl/2018/11/allerzielen-een-lichtje-voor-hen-die-ons-ontvielen/

Laatste viering Ollandse kerk

Op zaterdag 10 november vindt in de Ollandse St. Martinuskerk de laatste Eucharistieviering plaats. Na deze viering zal de bisschop de kerk aan de eredienst onttrekken. In overleg met het bisdom zal het parochiebestuur zich inzetten voor een waardige herbestemming van het gebouw. Bekeken wordt of, zoals bij de Ritakerk in Boskant, de doopkapel behouden kan blijven als devotiekapel. Tevens zou daar dan de mogelijkheid zijn om op een doordeweekse dag de Eucharistie te vieren.

De viering van 10 november staat in het teken van Sint-Maarten, de patroon van deze kerk. Het is een viering in dankbaarheid voor al het goede dat er in deze kerk gevierd mocht worden in momenten van vreugde en verdriet. Op een later moment is er een passend ‘dank-je-wel’ voor alle vrijwilligers en vrijwilligsters van de Ollandse geloofsgemeenschap.

Bestuur parochie H. Oda

Interview met Pastoor Vincent Blom

Kun je aangeven hoe je de afgelopen jaren hebt ervaren?
Begin 2009 werd ik benoemd tot deken van het nieuw gevormde dekenaat. In de daaropvolgende zomer volgde de benoeming tot pastoor van één van de eerste fusie-parochies in ons bisdom. De vijf parochies binnen de gemeente Sint-Oedenrode maakten een jaar later een nieuw begin als H. Odaparochie. Enkele jaren later volgde opnieuw een fusie. De parochies van Son en Breugel gingen samen met de Rooise parochie.  De eerste jaren van mijn pastoorschap stonden dan ook vooral in het teken van de fusie en de eenwording. Daarnaast moest tegelijk het nieuwe dekenaat een gezicht gaan krijgen. Als deken mocht ik daar een belangrijk aandeel in hebben. Met veel dankbaarheid kijk ik terug op de jaren in de Odaparochie. Een hecht en sterk team draagt deze parochie. Het was en is goed werken geweest met zulke gemotiveerde collega’s. Datzelfde mag ook gelden voor de leden van het parochiebestuur. Ook wanneer er moeilijke beslissingen genomen moesten worden was er de gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid.  Erg dankbaar ben ik voor de vele parochianen die als vrijwilliger of vrijwilligster onze parochie dragen. Er gebeurt ontzettend veel goed werk door velen op allerhande gebied. Het is erg mooi om te ervaren dat zovelen een stukje (of een heel stuk) van hun tijd geven aan de parochie. Zonder deze inzet is het functioneren van een parochiegemeenschap niet mogelijk. Als Odaparochie mogen wij daarbij gezegend zijn met vele talenten.  De afgelopen 9,5 jaar zijn, omgevlogen.

Hoe denk je over de toekomst van de parochie en wat vind je belangrijk voor de parochie?
Over de toekomst van de parochie denk ik positief. Natuurlijk, de Kerk wordt in dit deel van de wereld kleiner. Maar dat betekent niet dat haar bijdrage aan het geheel van de maatschappij minder relevant zou zijn geworden. We hebben nog steeds een prachtige en blijde boodschap voor vele zoekende mensen in onze zo hectisch en harde samenleving.  Ook in onze omgeving zal het Evangelie verkondigd blijven worden. Onze bisschop zegt het zo dikwijls: “neem de beloften van je doop serieus en draag bij aan de opbouw van de lokale geloofsgemeenschap want er is zoveel katholiek leven als de gelovigen zelf tonen.” Gelukkig nemen velen uit ons midden die verantwoordelijkheid serieus. Dat is een stevig fundament voor de toekomst. Het missie-statement is daarbij een leidend motief: “Gods liefde leren kennen in eenvoud en vreugde.”  Nog onlangs las ik in een bespiegeling over de Kerk in onze dagen een goed advies:  “blijf bidden en geef de moed niet op.” Wijze woorden.

Wensen voor je opvolger?
Ik wens de nieuwe pastoor en kapelaan van de Odaparochie een vreugdevol pastoraat toe in deze mooi geloofsgemeenschap. Daarnaast spreek ik de wens uit dat de parochie hen zal steunen zoals ook Pater Pushpa en ikzelf steun mochten ondervinden.

Kijk je uit naar de verhuizing naar ’s-Bosch?
Uitkijken naar een verhuizing???  Er zijn maar weinig mensen die dat voor hun plezier doen. Het betekent veel spullen uitzoeken en inpakken. Maar ook afscheid nemen van dierbare en vertrouwde mensen. Tegelijk is er weer de uitdaging van het nieuwe dat komen gaat. Den Bosch is niet helemaal vreemd voor mij. Heb al bijna twaalf jaar in de binnenstad gewoond: zes jaar op het seminarie en daarna ook als kapelaan van de toenmalige Binnenstadsparochie.  Daarnaast beschouw ik het als een voorrecht om dicht bij de Zoete Lieve Vrouw te mogen werken en leven. En……………als ik net ‘geland’ ben in ’s-Hertogenbosch verandert de stad in Oeteldonk. Een mooi begin!

Hoe ga je om met je vrije tijd, wat zijn je hobby’s?
De vrije tijd is schaars. Ik lees graag, bezoek met regelmaat (maar wel te weinig) een museum en maak als vakantie graag een pelgrimage, zoals afgelopen zomer naar het Heilig Land: dé reis van mijn leven. Daarnaast ben ik actief voor de Lourdesbedevaarten van het Huis voor de Pelgrim in Maastricht. Graag bezoek ik familie en vrienden.  En niet te vergeten:  ik ben mantelzorger voor mijn vader.

Gregoriaanse Mis

Ieder jaar in de maand november verzorgt een Gregoriaans Projectkoor onder leiding van Otto Verheijen een volledige Gregoriaanse Mis in de Rooise St. Martinuskerk.

Dit jaar wordt deze viering gehouden op zondag 4 november. Aanvang van deze bijzondere hoogmis is om 9.30 uur.

Naast de vaste gezangen uit de Gregoriaanse Missa XI en Credo I, klinken de wisselende gezangen van de 31e zondag door het jaar. Daarnaast worden ook alle acclamaties in het latijn gezongen.

Het is een mooie traditie geworden om eenmaal per jaar een volledige Gregoriaanse Mis te zingen. Zo blijft een rijke zangtraditie levend.

Vier Sint Maarten met ons mee

Sint Maarten staat voor de deur. Met twee geloofsgemeenschappen en kerken naar hem genoemd, mag het feest van deze heilige in onze parochie niet onopgemerkt voorbij gaan. Droevig, maar tegelijkertijd dankbaar en vol hoop vieren we Sint Maarten voor de laatste keer in de Martinuskerk in Olland. Hierna zal de kerk haar deuren sluiten voor de eredienst.

Zaterdag 10 november
17.30 uur Eucharistieviering in de kerk van de Heilige Martinus in Olland. Een viering voor jong en oud waarbij Sint Maarten centraal staat. Na afloop lampiontocht op het dorpsplein met muziek van de jeugd Dorpskapel uit Olland. Er is koffie, thee, chocomel en iets lekkers.

Zondag 11 november
9.30 uur Eucharistieviering in de kerk van de Heilige Martinus van Tours in Sint-Oedenrode, met zang van het Martinuskoor en Okiko Sint Maarten.

11.00 uur Eucharistieviering in de kerk van de Heilige Antonius van Padua in Nijnsel. Kinderen zijn welkom in de kinderkerk en bij de peuteropvang tijdens deze viering. In de Kinderkerk en bij de peuters besteden we aandacht aan het verhaal van Sint Maarten.

Vieringen Allerheiligen en Allerzielen

De eerste twee dagen van november dragen altijd een bijzondere betekenis in de loop van het kerkelijk jaar. Op 1 november vieren wij in één feest alle heiligen. De heiligen die als zodanig door de Paus zijn heilig verklaard, maar ook de velen die in stilte een heilig leven hebben geleid en daarvan hebben getuigd. Het is de grote en haast ontelbare menigte die rond de hemelse troon verzameld is en daar voor ons, die nog pelgrimeren op de aardse levensweg, ten beste spreken.

Daags daarna, op 2 november, gedenken wij al onze dierbare overledenen. In het bijzonder hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Dit jaar krijgt de Allerzielenviering in Sint-Oedenrode een bijzonder slot door de lichtjesavond op het kerkhof. U leest daar elders over op de website en op de parochiepagina in de MooiRooiKrant.

Van harte bent u uitgenodigd deze bijzondere dagen mee te vieren. Hieronder volgen de tijden van de diverse vieringen.

Vieringen op donderdag 1 november 2018:

-St. Genovevakerk  –  Breugel:  eucharistieviering om 19.00 uur

-St. Martinuskerk – Sint-Oedenrode: eucharistieviering om 19.00 uur

 

Vieringen op vrijdag 2 november 2018:

-Kerkhof Wolfswinkel:  Zegening van de graven om 15.00 uur

-St.Genovevakerk – Breugel: eucharistieviering om 19.00 uur

-St.Martinuskerk – Sint-Oedenrode: eucharistieviering om 19.00 uur

-Kerkhof Martinus –  Sint-Oedenrode: Lichtjes-avond om 19.45 uur

 

Vieringen op zondag 4 november 2018:

-St. Antonius van Paduakerk – Nijnsel: eucharistieviering en gravenzegening om 11.00 uur

-Kerkhof Martinus – Olland: zegening van de graven om 15.00 uur

-Kerkhof Boskant: zegening van de graven om 15.00 uur

1 2 3 57