Categorie archief: Nieuws

Extra nieuwsbrief St. Petrus Banden 13-10-2017

Stand van zaken rond de oude en de nieuwe kerk

Klankbordgroep en vrijwilligers bijgepraat

Op woensdagmiddag 11 oktober jl. werd in het parochiecentrum een bijeenkomst belegd voor de leden van de klankbordgroep en de vrijwilligers van onze parochie om iedereen op de hoogte te stellen van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen rond de oude en de nieuwe kerk. De bijeenkomst werd geleid door Rinus Verhagen en Sannie de Rooij, leden van de Torengroep.

De agenda vermeldde drie belangrijke thema’s:

 • Het onttrekken aan de eredienst van de huidige kerk
 • De organisatie van de ontruiming en de opslag van de goederen
 • De voortgang van de nieuwbouw.

Onttrekking aan de eredienst op 3 december

De Torengroep gaf allereerst aan het zeer te betreuren, dat de uiteindelijke sluitingsdatum van 3 december, waarvoor men nu gedwongen is te kiezen, – en die op deze bijeenkomst voor het eerst bekendgemaakt zou worden, – buiten de schuld van betrokkenen eerder via de plaatselijke pers was uitgelekt.

Sannie schetste vervolgens in het kort de ontwikkelingen vanaf het moment van het fusieproces van de Odaparochie tot aan de beslissing van vervreemding van de oude en de bouw van een nieuwe kerk.

Eerder aangegeven data, dat de kerk aan de eredienst zou worden onttrokken ( 7 januari en 1 januari) zijn recent niet meer haalbaar gebleken door een beslissing van de gemeente, dat oplevering van de grond uiterlijk 1 februari 2018 dient plaats te vinden,  . Dit omdat de firma, die het asbest moet verwijderen, minimaal twee weken nodig heeft en de sloopfirma minimaal drie weken. Tel daar de vakantieperiode rond Kerst en Nieuwjaar bij en een vooruitschuiven naar de nu gekozen datum is onvermijdelijk, zeker ook omdat in het verkoop –  c.q. koopcontract wederzijdse boeteclausules zijn opgenomen.

Overbruggingsperiode

Om de periode tussen de afbraak van de oude en de ingebruikname van de nieuwe kerk te kunnen overbruggen zijn door het parochiebestuur en de Torengroep een zevental alternatieven, zoals o.a. Berkenstaete, het Vestzaktheater en de protestantse kerk, op haalbaarheid onderzocht. Aan alle locaties kleefden ruimtelijke en organisatorische bezwaren en daarom heeft men contact gezocht met de St. Genoveva parochie in Breugel. De Sonse geloofsgemeenschap bleek daar zeer welkom te zijn en men heeft met Breugel goede afspraken kunnen maken wat betreft de diensten, de repetities van de koren, het inzetten van de vrijwilligers en de verdere organisatie. Dat heeft tot het besluit geleid, dat de diensten van Petrus Banden tot aan de ingebruikname van de nieuwe kerk van Son in Breugel zullen worden gehouden.  Ook voor het vervoer van kerkbezoekers, die daar behoefte aan hebben wordt een goede regeling getroffen.

Ontruiming van de kerk

Een speciale werkgroep is al enige tijd bezig met het uitwerken van een draaiboek voor de ontruiming van de kerk en de opslag van de goederen, die bewaard moeten blijven.

Op korte termijn volgt daarvoor een gedetailleerde planning. Torengroep lid Ad Keeren gaf daarover een korte toelichting en deed tevens een oproep aan de vrijwilligers om mee te helpen waar nodig, want het zal nog een heel karwei worden.

Een aantal goederen zal in de nieuwe kerk niet meer nodig c.q. niet meer herplaatsbaar zijn en die zullen definitief worden verwijderd of evt. verkocht. Er wordt een kijkdag gepland, waarop geïnteresseerden de te verkopen goederen en andere overtollige zaken, kunnen bekijken en evt. kopen

Voortgang Nieuwbouw

De bijeenkomst werd ook gedeeltelijk bijgewoond door mevr. Ir. Marion van Doren van het Bisschoppelijk Bouwbureau en door Werner Leermakers, de gekozen architect voor de te bouwen nieuwe kerk.

De laatste, – zelf een geboren en getogen dorpsgenoot – schetste aan de hand van een uitgebreide PowerPoint presentatie het lopende proces met betrekking tot de nieuwbouw, vanaf het prille begin, dat het idee door de diverse erbij betrokken instanties is aangepakt tot aan het eerste ontwerp dat nu voorligt en naar verwachting eind van dit jaar zijn definitieve vorm zal krijgen. Het plan bestaat op dit moment uit een gebouw met een oppervlakte van 500 m2 begane gerond en een verdieping van ong. 100 m2 voor opslag en technische ruimtes.

Uiteraard zijn nog lang niet alle details nu al bekend, maar de aanwezigen kregen toch een aardig eerste idee hoe de nieuwe kerk, die achter de oude toren (en niet daaraan vast zoals eerder gesuggereerd) zal komen.

Uiteraard was er volop gelegenheid om de architect te bevragen naar allerlei zaken betreffende de nieuwbouw, zoals materiaalkeuze, lichtinval, verwarming etc., en daar werd door de aanwezigen dan ook druk gebruik van gemaakt. Over het algemeen werd het idee en de eerste uitwerking daarvan door de aanwezigen positief ontvangen.

Wat hebben we afgesproken?

 • Vieringen op zondag en door de week:
  • 09.30 uur Breugelse viering met Breugels “personeel”, koffie in D’n Bauw
  • 11.00 uur Sonse viering met Sons “personeel”, koffie in D’n Bauw
  • Dinsdag en donderdag avondmis door pater Pushpa Raj
  • 1evrijdag van de maand 08.30 uur mis door pastor Bakermans
 • Repetities koren:
  • Repetitie Gregoriaans koor: dinsdag 18.30 uur in Den Bauw
  • Repetitie parochiekoor: dinsdag 20.00 uur in Den Bauw m.u.v. van de 1e dinsdag van de maand repetitie in de kerk.

Kerstvieringen

24 december 2017:

 • 11.00 uur eucharistieviering Breugel
 • 17.00 uur peuter- en kleuterviering
 • 18.30 uur gezinsviering
 • 20.30 uur kerstviering
 • 22.30 uur kerstviering

25 december 2017

 • 9.30 uur kerstviering
 • 11.00 uur kerstviering

26 december 2017

 • 9.30 uur eucharistieviering

Oudjaar- en nieuwjaarsvieringen

31 december 2017

 • 9.30 uur eucharistieviering
 • 11.00 uur eucharistieviering

1 januari 2018

 • 11.00 uur eucharistieviering

 

Indienen van bezwaarschriften

Op 3 december 2017 wordt de St. Petrus’ Bandenkerk onttrokken aan de eredienst. Met betrekking tot het onttrekken aan de eredienst van de huidige St. Petrus’ Bandenkerk maken wij u er op attent  dat het conform  het kerkelijk recht mogelijk is om tegen deze beslissing van de bisschop bezwaar aan te tekenen. De wettelijke termijn is door het bisdom vastgesteld van maandag 16 t/m vrijdag 27 oktober 2017. (10 nuttige werkdagen conform canon 201, 2 van het kerkelijk wetboek)

Dit bezwaarschrift dient gericht te worden aan:

De bisschop van ’s-Hertogenbosch
Parade 11
5211 KL  ’s-Hertogenbosch

Bestuur Parochie H. Oda

Door middel van onze nieuwsbrieven zullen wij u regelmatig op de hoogte blijven houden van de stand van zaken.

MISSIO Wereldmissiemaand 2017: BURKINA FASO

Een oprecht hart wordt altijd beantwoord
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm.

Het land van de oprechte mensen
Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij gebrek aan andere inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale goudmijnbouw. Vooral meisjes en vrouwen hebben het zwaar: gedwongen huwelijken; beschuldigingen van hekserij.

Hulp voor meisjes en vrouwen
De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming en onderdak bij congregaties van zusters of in gezinnen van catechisten, die vaak zelf maar net genoeg hebben voor het levensonderhoud. In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn. Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen, vaak weduwen.
“Het zijn traumatische gebeurtenissen. Om te voorkomen dat ze vermoord worden, moeten ze vluchten. Ze laten alles achter: hun kinderen, familieleden, hun hele leven”, vertelt zuster Hortencia Sizalande, die het centrum Delwendé leidt. Om in hun levensonderhoud te voorzien verbouwen de vrouwen groente, spinnen ze katoen en produceren zeep. Langzamerhand is er een gemeenschap ontstaan.

Missio helpt
De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Het laat ons niet onverschillig dat meisjes in Burkina Faso slachtoffer worden van een gedwongen huwelijk of dat vrouwen als heks vervolgd worden. Daarom steunt Missio Pauselijke Missiewerken de zusters en de catechistenfamilies die de meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde project waarvoor geld wordt ingezameld betreft de kinderen en jongeren die zwaar en gevaarlijk werk doen in de illegale goudmijnbouw.

Help onze medegelovigen in Burkina Faso.
Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag: 21/22 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

3 december laatste viering in de St. Petrus’ Bandenkerk

Woensdag 11 oktober zijn de leden van de klankbordgroep van de St. Petrus’ Bandenkerk ingelicht over de voortgang van de bouwactiviteiten.  In de klankbordgroep hebben de vertegenwoordigers/sters van de diverse groepen van de Sonse geloofsgemeenschap zitting.

Deze woensdag werd informatie gegeven over de laatste viering op 3 december aanstaande in de huidige St. Petrus’ Bandenkerk. Per die datum zal de bisschop de kerk aan de eredienst onttrekken. Daarnaast werd gesproken over de overbruggingsperiode tijdens de bouw van de nieuwe kerk. De Sonse vieringen gaan door in de St. Genovevakerk van Breugel. Tot slot heeft de architect, Werner Leermakers, het eerste ontwerp gepresenteerd voor de nieuwe St. Petrus’ Bandenkerk.

Een verslag van de presentatie kunt u hier downloaden.

Met betrekking tot het onttrekken aan de eredienst van de huidige St. Petrus’ Bandenkerk maken wij u er op attent  dat het conform  het kerkelijk recht mogelijk is om tegen deze beslissing van de bisschop bezwaar aan te tekenen.

De wettelijke termijn is door het bisdom vastgesteld van maandag 16 t/m vrijdag 27 oktober 2017. (10 nuttige werkdagen conform canon 201, 2 van het kerkelijk wetboek)

Dit bezwaarschrift dient gericht te worden aan:

De bisschop van ‘s-Hertogenbosch
Parade 11
5211 KL  ‘s-Hertogenbosch

Bestuur Parochie H. Oda

Eerste ontwerp nieuwe St. Petrus’ Bandenkerk Son

Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep op woensdag 11 oktober heeft de Sonse architect Werner Leermakers het eerste ontwerp voor de nieuwe St. Petrus’ Bandenkerk gepresenteerd.

Een kerkgebouw in het verlengde van de oude toren, op de plaats van de vroegere kerk. In de absis  van de nieuwe kerk is glas voorzien. Zo komt er een mooie verbinding tussen binnen en buiten, tussen kerk en het daarachter gelegen Vroonhovenpark.

In de nieuwe kerk zullen veel interieurstukken (altaar, tabernakel, beelden ect) terugkeren vanuit de oude kerk. Samen  met de architect gaan de bouwcommissie, de torengroep Son en het bouwbureau van het bisdom deze plannen nu verder uitwerken en concreet maken. Onderstaand vindt u afbeeldingen van het ontwerp voor de nieuwe kerk.  Het betreft hier het voorlopig ontwerp.

Vormsel voorbereidingsdag in Son

Afgelopen zaterdag was in Basisschool de Bloktempel in Son de voorbereidingsdag op het Vormsel. 48 vormelingen uit de parochies Heilige Michaël en Heilige Oda verzamelden zich om zich een dag te verdiepen in de Heilige Geest. Door middel van uitleg, toneelstukjes en spellen hebben we eerst nagedacht over wie God eigenlijk is. Wat kunnen we over God en over Jezus lezen in de bijbel? Allemaal mooie dingen eigenlijk. God houdt van ieder van ons. Maar zoals we weten raakt dat besef soms helemaal op de achtergrond door de vervelende en verdrietige dingen die we meemaken. Jezus kan ons helpen weer bij God te komen. Zijn Geest, de Heilige Geest, zorgt er dan voor dat het vuurtje van geloof, hoop en liefde in ons hart blijft branden. Maar dan moeten we er zelf wel voor zorgen dat het vuurtje aan blijft…

Vol van nieuwe kennis zijn de 9 groepjes vormelingen ’s middags Son ingetrokken om opdrachten te vervullen die met de Geest te maken hadden. Voor de opdrachten samen konden we 88 punten verdienen; het spel heet dan ook Crazy 88. Zo hebben we de bediening van een bakkerij gevraagd een kerklied te zingen, hebben we zelf een lied met gebaren gezongen voor het personeel van de friettent en nog veel meer uitdagende opdrachten.
Moe van het waaien van de vurige Geest sloten we de dag om 16.00 u af met een kleine viering in de kerk van Sint Petrus’ Banden in Son.

We konden ervaren dat wie zich een dagje speciaal richt op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bijzondere dingen meemaakt, midden in een heel gewone wereld.

Wilchard Cooijmans
Manon van den Broek

Bedevaart naar Lourdes herfstvakantie 2018

Graag nodigen wij u uit voor een Parochiebedevaart naar Lourdes, zaterdag 13 tot en met zaterdag 20 oktober 2018. Deze week valt samen met de herfstvakantie voor de scholen.

Lourdes, de plaats waar het ene jonge meisje, Bernadette, die andere jonge vrouw ontmoette, Maria. De plaats die door de jaren heen is uitgegroeid tot een plaats van hoop, blijdschap, troost en genade. De plaats waar volgens velen de hemel de aarde aanraakt.

Lourdes is ook een prachtig dorpje aan de voet van de Pyreneeën. Wie er in de herfst komt, ziet de bergen bedekt met een veelkleurig herfstkleed. We trekken deze reis ook de bergen in, om echt vakantie te houden.

Samen op bedevaart met de parochie. Samen vieren wij het geloof, samen genieten wij van al het moois in Lourdes en omgeving. Er is genoeg te zien en te beleven. Een programma voor jong en oud is weer in voorbereiding en kent een afwisseling van vieringen, cultuur en ontspanning.  Een reis die bijzonder geschikt is voor het hele gezin, van grootouders tot kleinkinderen.

In de loop van november wordt een folder verspreid met verdere informatie en de mogelijkheid tot opgave. Heeft u nu al vragen, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van de H. Odaparochie.

Van harte hopen wij u op onze Parochiebedevaart te mogen ontmoeten.

Pastoor Vincent Blom, Manon van den Broek

Dank voor medeleven

Vrijdag 22 september overleed mijn vader in de gezegde leeftijd van 89 jaar. Ook al konden we hem in vrede laten gaan, afscheid nemen van een vader is nooit gemakkelijk.

Graag wil ik u via deze weg bedanken voor uw gebeden, voor uw medeleven, berichtjes, kaarten en voor alle lieve, troostende woorden en gebaren. Wij als familie hebben ons gesteund en gedragen gevoeld.

Op zulke momenten lijkt een parochie op een grote kerkfamilie waarin je wordt gezien, en waar zonder veel omhaal van woorden voor elkaar wordt gezorgd. Deo gratias.

Manon van den Broek

Een kaars van de dominee

Het is aan het einde van deze maand, 31 oktober, precies 500 jaar geleden dat de monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaten aan de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde. Wat had moeten oproepen tot een theologisch debat, mondde uit in de reformatie, de hervorming van de kerk, maar daarmee ook de splitsing. Van discussie of debat was al snel geen sprake meer. Standpunten verhardden zich en over en weer werden mensen verketterd -letterlijk-, met alle dramatische gevolgen van dien. Uiteindelijk gingen de verschillende kerken hun eigen wegen en groeiden verder van elkaar weg.
Ondertussen proberen de kerken echter, al meer dan een halve eeuw, weer dichter tot elkaar te komen. Met wisselend succes, want we hebben als kerken niet alleen onze eigen theologische inzichten, we hebben ook onze eigen gewoontes, tradities en (noem het maar) nestgeur. Het is een winstpunt, dat we weer met respect met elkaar omgaan en in gesprek gaan. Wat dat betreft zijn we volgens mij op de goede weg.
In de Odaparochie en de protestantse gemeente van Sint-Oedenrode/ Son en Breugel zit in de oecumene ook een stijgende lijn. We hebben al jaren een oecumenisch diaconaal overleg; we vieren samen de vespers in de advent en veertigdagentijd en nodigen elkaar wederzijds uit voor catechese- of bezinningsbijeenkomsten. Voor het komend jaar staan er onder andere een gezamenlijke kloosterdag op het verlanglijstje en op woensdag 28 februari komt bisschop de Korte een lezing houden in de protestantse kerk. Als pastoraal team hebben we ook regelmatig overleg met de dominee. Dat dominee Stigter van zijn studiereis naar Libanon een kaars voor ons meebracht, uit een Maria bedevaartplaats nog wel, dat mag toch ook wel een daad van oecumene genoemd worden. Oecumene zit vaak niet in grote stappen, maar in hartelijke gebaren.

diaken Wilchard Cooijmans

Als geloven levensgevaarlijk wordt

In ons land kennen wij vrijheid van godsdienst. Iedereen mag in vrijheid zijn geloof vieren en belijden. Christenen, Joden, Moslims, Boeddhisten en vele andere gelovigen wonen vredig samen met niet gelovigen.

Helaas is dat elders in de wereld niet of nauwelijks het geval. De Christenen zijn inmiddels de meest vervolgde groep van gelovigen. Naar schatting worden meer dan 200.000 miljoen Christenen vervolgd oftewel een op de elf Christenen. Het meeste gebeurt dit in Zuid-Oost Azië. Men heeft berekend dat elke zes minuten ergens ter wereld een Christen wordt vermoord vanwege zijn geloof.

Het feit dat zovelen vervolgd worden vanwege hun geloof mag ons in de eerste plaats duidelijk maken dat vrijheid van godsdienst nooit vanzelfsprekend is en gekoesterd moet worden in onze eigen  maatschappij.

Daarnaast mogen de vele Christenen die vervolgd worden rekenen op ons gebed. Wij kennen de verhalen van de jongste kerk waarbij men in schuilkerken samen moest komen. Voor de vervolgde Christenen is het niet anders en zij verdienen ons gebed en onze steun.

Van de politiek mogen wij verlangen dat Nederland meer aandacht geeft aan deze ernstige mensenrechtenschendingen. Deze aandacht is er wel vanuit protestants Christelijke hoek maar vaak te weinig vanuit de Katholieke terwijl in landen zoals Noord-Korea, Somalië, Afghanistan en Soedan Christenvervolging de regel is.

Ook zijn er mogelijkheden om de vervolgde Christenen concreet materieel  en geestelijk te steunen. Organisaties zoals Kerk in Nood, Open Doors, SDOK, Hoop voor de kerk in Syrië en Irak en Hulp voor vervolgde Christenen bieden concrete hulp en kunnen onze ondersteuning goed gebruiken. Daarnaast wordt ons gebed gevraagd voor onze vervolgde broeders en zusters.

Als wij belijden dat wij allemaal lidmaten van één en hetzelfde lichaam van Christus zijn, is het zaak dat wij de vervolgde Christenen niet vergeten.

Laat hun lot tot slot voor ons teken zijn om ons geloof te koesteren en ook hier in Nederland te blijven opkomen voor het behoud van onze identiteit.

Diaken Frank van der Geld

Oktober – Rozenkransmaand

Naast de meimaand is ook oktober toegewijd aan Maria. In de oktobermaand staat het rozenkransgebed centraal.  Wij worden uitgenodigd om ons bij dit wereldwijd gebed aan te sluiten. Met Maria overwegen wij in dit gebed het leven, lijden, sterven en verrijzen van haar Zoon Jezus. Daarnaast worden wij uitgenodigd om de intenties van de Kerk, de wereld en van ons eigen leven in dit gebed toe te vertrouwen aan de Moeder Gods. Er zijn vele noden om voor te bidden. Er is ook veel om dankbaarheid voor uit te spreken. Dat alles mag samenkomen in het gebed van de oktobermaand. In onze parochie is ruime gelegenheid om het rozenkransgebed mee te bidden. Van harte welkom!

In Son en Breugel:

Dinsdag en donderdag      18.10 uur:    St. Genovevakerk

Woensdag                       18.40 uur:    St. Petrus’Bandenkerk

Zaterdag:                        19.00 uur:    Mariakapel Berverlaan

In Sint-Oedenrode:

Maandag, donderdag en vrijdag 8.40 uur: Dagkapel Goede Herder

Dinsdag       08.40 uur:    St. Antoniuskerk

Dinsdag       19.00 uur:    Dagkapel Odendael

Woensdag    18.40 uur:    H. Ritakapel Boskant

1 2 3 46