Categorie archief: Nieuws

Trouw blijven in moeilijke tijden

De bisschop van ’s-Hertogenbosch heeft onderstaande brief geschreven aan de gelovigen van ons bisdom. Tijdens de vieringen op 8 en 9 september is deze voorgelezen. Hieronder volgt de volledige tekst:

Broeders en zusters,

De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest.

Er was het nieuws over seksueel misbruik van minderjarigen in de Verenigde Staten.

En op het hoogste niveau van onze Kerk wordt onze goede paus ervan beschuldigd niet adequaat te hebben gereageerd op signalen van misbruik.

Alles bijeen veroorzaakt het recente nieuws bij velen pijn en verdriet.

Meerdere slachtoffers van seksueel misbruik die ik in het verleden heb gesproken, hebben met mij contact opgenomen en verteld dat hun pijn door het nieuws opnieuw wordt opgerakeld.

Niet weinig gelovigen in de parochie voelen verdriet om zoveel negatieve berichten.

Religieuzen, priesters en bisschoppen zijn in het recente verleden ontrouw geweest aan hun roeping. Ze hebben misdrijven gepleegd en levens van mensen ernstig beschadigd.

Door hun gedrag hebben zij mensen niet bij God gebracht maar in veel gevallen het geloof in het hart van mensen op de proef gesteld of zelfs gedoofd.

Dat vormt een reden tot diepe schaamte.

In Nederland kwam in 2010 het misbruik van minderjarigen aan het licht.

De Nederlandse bisschoppen zijn vanaf dat moment intensief bezig om recht te doen aan de slachtoffers van het misbruik.

Zij hebben zich tot het uiterste ingespannen, en zullen dat blijven doen, om de Kerk te zuiveren en te vernieuwen.

Alle aanbevelingen van de commissie Deetman, die onderzoek deed naar het seksueel misbruik van minderjarigen binnen onze Kerk, zijn opgevolgd.

Een groot aantal maatregelen is genomen om slachtoffers erkenning te geven en tegelijk om te voorkomen dat nieuwe slachtoffers worden gemaakt.

Natuurlijk is blijvende alertheid geboden, maar ik heb de vaste overtuiging dat onze Kerk in Nederland een veiliger plek is dan in het verleden, met name ook voor kinderen en jongeren.

In deze dagen van crisis wordt onze verbondenheid met de Kerk op de proef gesteld.

Mag ik u vragen om juist nu het lastig is, trouw te blijven?

Nu wij voor de Kerk een uitermate moeilijke tijd beleven, kan niemand worden gemist.

Binnen de geloofsgemeenschappen van onze parochies vinden ontzettend veel goede dingen plaats. Zaken die ons moed en hoop kunnen geven.

Ik denk aan het samen vieren van Gods liefde zoals zichtbaar geworden in Jezus Christus.

Ik noem ook allerlei activiteiten op het terrein van geloofscommunicatie en catechese.

Niet in de laatste plaats wijs ik graag op allerlei vormen van diaconie en ander dienstbetoon, binnen en buiten de parochies.

Ik denk dan niet alleen aan de zorg voor ouderen en eenzamen maar ook de inzet voor vrede, gerechtigheid en het behoud van Gods schepping.

De Kerk van ons land en heel bijzonder van ons eigen bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft alleen toekomst als velen het geloof van hun doopsel serieus nemen.

Laten wij in deze duistere dagen dicht bij Christus en zijn Evangelie blijven, ook door allen die het moeilijk hebben, nabij te zijn.

Wij hebben in deze tijd behoefte aan katholieken die, ondanks alles, hun geloof blijmoedig beleven.

Dank voor alle gelovigen, priesters, diakens, pastoraal werkers en alle andere gedoopten, die in trouwe volharding aan hun geloof gestalte geven.

Laten wij, onder de inspiratie van de Heilige Geest, onze vriendschap met Christus zichtbaar maken in de wereld van vandaag.

 

Mgr. dr. Gerard de Korte

September 2018

Gebed om pijn en schaamte om te zetten in extra toeleg op preventie

In verband met de berichten over het seksueel misbruik in onze Kerk hebben de Nederlandse bisschoppen de volgende verklaring uitgegeven:

De apostel Paulus schrijft wanneer het gaat om de Kerk als lichaam van Christus, dat alle ledematen te lijden hebben wanneer een lidmaat lijdt (1 Korintiërs 12, 26). Op dit moment ervaren velen in de Kerk opnieuw diepe pijn en schaamte als gevolg van berichten over seksueel misbruik van minderjarigen. Velen zijn begaan met het lijden van de slachtoffers als gevolg van het misbruik. In verschillende werelddelen worden onderzoeksrapporten gepubliceerd waaruit blijkt dat een groot aantal medewerkers van de Kerk zich aan minderjarigen hebben vergrepen. Menig kerkleider blijkt hier niet adequaat tegen te zijn opgetreden.

Bisschoppen en priesters ervaren met allen die meewerken in het pastoraat pijn en schaamte en ook individuele gelovigen lijden onherroepelijk mee als lidmaat van de Kerk. Het beste is als de pijn en ontmoediging, die momenteel in de Kerk worden gevoeld, ertoe bewegen om naar vermogen alles te doen om slachtoffers van seksueel misbruik de helpende hand te bieden om tot heling te komen. En tevens om blijvend aandacht te hebben voor preventie van seksueel misbruik, opdat iedereen, ook kinderen en jongeren, zich veilig weten in de Kerk, die immers als zending heeft Jezus’ Evangelie van geloof, hoop en liefde in deze wereld uit te dragen. Dat kan niet zonder de ademhaling van het gebed en de viering van de sacramenten. Daarom is de parochies in de Nederlandse bisdommen tijdens de zondagsvieringen van 15 en 16 september jongstleden bijzonder gebeden voor de slachtoffers van het misbruik.

In de Nederlandse Kerkprovincie is met het oog op slachtoffers en hun verhalen over misbruik als minderjarigen door bedienaren van de Kerk in de afgelopen zes jaren zorgvuldig werk gemaakt van het bieden van erkenning, genoegdoening en hulp aan slachtoffers. Op basis van onafhankelijk onderzoek door de heer Deetman, geïnitieerd door de Nederlandse bisschoppen en de hogere religieuze oversten, zijn in een gezamenlijke aanpak maatregelen getroffen om misbruik door medewerkers van de Kerk voortaan zo goed mogelijk te voorkomen, met behulp van een landelijke gedragscode, de eis een VOG te overleggen bij een benoeming of aanname als kandidaat-medewerker en een antecedentenverklaring. Door deze maatregelen wil de R.-K. Kerk in Nederland een veilige plek voor kinderen en jonge mensen zijn en blijven.

De bisschoppen van Nederland

Gezinsbedevaart naar Lourdes

De parochie gaat op bedevaart naar Lourdes in de herfstvakantie, 13 tot en met 20 oktober. We gaan met een zeer bont gezelschap van volwassenen, jongeren en kinderen van alle leeftijden, soorten en maten. Samen gaan we naar die bijzondere plaats van Maria en Bernadette, waar we de wereldkerk echt zullen ervaren, in al haar verschijningsvormen. Maar waar het ook zo verstild en dichtbij kan zijn.

Op https://www.heiligeodaparochie.nl/7298/gezinsbedevaart-lourdes/ leest u meer over deze bedevaart. Bijzonder is dat kinderen op deze bedevaart mee mogen voor € 50,00 all-in. Dit wordt mogelijk gemaakt door sponsoren die begrijpen hoe belangrijk het kan zijn om samen met je gezin naar Lourdes te gaan en deze ervaring te delen.

90 personen hebben zich inmiddels aangemeld, maar er is nog plaats tot 120 personen. Dus als u nog kans ziet mee te gaan; van harte welkom!

Vincent Blom
Manon van den Broek

Communie en Vormsel

De informatie avonden voor de communie- en vormselvoorbereiding zijn voorbij. Ook dit jaar gaat een mooie club kinderen zich voorbereiden op een van deze sacramenten. Een prachtige manier om samen dankbaar en voor God stil te staan bij de kostbare en kwetsbare levens van onze kinderen.
Dat neemt niet weg dat u uw kind toch nog kunt aanmelden voor een van beide voorbereidingen, bijvoorbeeld omdat u de informatieavond gemist hebt. Kijk op deze website voor meer informatie over de voorbereiding van de communie en het vormsel en meld je aan via secretariaat@heiligeodaparochie.nl

Familievieringen ‘Nieuwe stijl’ in Nijnsel

Een aantal jonge ouders heeft het initiatief genomen tot familievieringen waarbij kinderen zeer welkom zijn, en waar volwassenen en kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Zo omschrijven zij in telegramstijl wat er gaat gebeuren:

WAT: Familievieringen voor 0- tot 100-jarigen

WAAR: Antonius van Paduakerk in Nijnsel

WANNEER: Elke 2e en 4e zondag van de maand om 11.00u

HOE: 2e zondag: Eucharistieviering met daarnaast Kinderkerk voor kinderen vanaf groep 3 en opvang voor de peuters en kleuters.

4e zondag:  Eucharistieviering met bijzondere aandacht voor kinderen vanaf groep 3. Daarnaast een eigen viering voor peuters en kleuters en hun ouders.

Altijd gezamenlijk starten en eindigen.
Samenkomst met eten en drinken na de viering.

WAAROM: Om andere ouders en gezinnen te ontmoeten
en het geloof op een begrijpelijke manier aan onze kinderen mee te geven, van kleins af aan.

Zondag 23 september om 11.00 u gaan we van start in de kerk van de Heilige Antonius van Padua in Nijnsel. Van harte welkom!

Hier leest u meer hierover.

In de MooiRooi krant

Viering voor Peuters en kleuters op zondag 23 september

Allemaal kibbelen we wel eens. Ook de vrienden van Jezus kibbelden wel eens. Zo hoorde Jezus ooit dat zijn vrienden ruzieden over wie van hen wel de grootste was! Wie van hen was de beste? Daar kon Jezus hen nog wel wat over leren. Wil je horen wat?

Kom en luister dan mee in de viering voor Peuters en Kleuters, hun papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en anderen die mee willen vieren, op zondag 23 september.

We vieren om 9.30 u in het parochiecentrum St Petrus’ Banden, Kerkplein 7  in Son.

Om 11.00 u start de Familieviering ‘nieuwe stijl’ in Nijnsel. U leest daarover meer elders in deze krant. De Peuter kleuterviering maakt deel uit van deze viering.

Welkom! En neem je muziekinstrumentje maar weer mee!

In het nieuws

De kerk is de laatste weken weer vaak in het nieuws en meestal is dat geen goed teken. De misbruikschandalen blijven ons achtervolgen. Paus Franciscus gaat diep door het stof, maar volgens sommigen nog niet diep genoeg. En de media smullen van de onenigheid die dit in de kerk met zich meebrengt. Van buiten af gezien lijkt de kerk één broeinest van kwaad en je vraagt je af waarom iemand daar nog bij zou willen horen.

Dat er veel onheil is geschied en nog steeds gebeurt, is zeker. Maar als je midden in die kerk staat, zie je ook zoveel goede dingen gebeuren. Dingen die je moed en hoop geven, en -ondanks alles- vertrouwen in de toekomst. Dat we als kerk aanwezig mochten zijn bij de Samenloop voor Hoop in Sint Oedenrode bijvoorbeeld. ’s Avonds een viering op het kerkplein; de hele nacht door de kerk open als een rustpunt voor velen. Honderden kaarsjes zijn er aangestoken, er is gebeden, er werd gehuild. Maar het deed mensen goed. Of het initiatief van een groepje jonge ouders uit onze parochie, die samen de handen uit de mouwen steken om gezinnen een plaats te geven binnen de vieringen. Twee keer per maand zal er in de kerk van Nijnsel een viering zijn voor jong en oud, waarbij de gezinnen op een bijzondere manier betrokken worden. Maar ook de grote groep mensen, waaronder ook veel tieners, die in oktober met de parochie mee op bedevaart gaan naar Lourdes; De ouders die hun kinderen opgeven voor het doopsel, de eerste communie of het vormsel; De honderden vrijwilligers en vrijwilligsters die week in week uit hun beste beentje voorzetten om iets te betekenen voor anderen; De ontmoeting met enkele ernstig zieke parochianen, die juist door hun geloof vol vertrouwen hun leven kunnen teruggeven aan hun Schepper. Zij laten een andere kant van de kerk zien. Een kant die misschien de krant niet haalt, maar die wel het wezen van ons geloof raakt. Een kant waar we wel trots op mogen zijn.

diaken Wilchard Cooijmans

Startviering

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Ook in de kerk gaan we weer van start met onze familievieringen. We gaan er een mooi jaar van maken, samen met God, die voor ons zorgt. Daarom beginnen we met een startviering in de kerk. we vragen Gods zegen voor dit schooljaar. In het bijzonder vragen we of Hij bij onze communicanten en vormelingen wil zijn. Zij starten met hun voorbereiding.

De startvieringen zijn op zondag 16 september: om 9.30 uur in de St. Martinuskerk in Sint-Oedenrode en om 11.00 uur in de St. Genovevakerk in Breugel.

Iedereen is van harte welkom!

De Ark steekt weer van wal

Als Ark Kinderclub komen één keer in de twee weken bij elkaar. Nadat we wat gedronken hebben gaan we van start.  We luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, doen een spel, we praten met elkaar en zo leren over God en Jezus en we knutselen altijd wat.

De bijeenkomsten worden gehouden in het parochiecentrum, Mgr. Bekkersplein 1 in Sint-Oedenrode, op donderdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur. Ze zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar. Op donderdag 13 september beginnen we.

Zin om mee te doen? Stuur dan een email met naam, adres en telefoonnummer, naar: secretariaat@heiligeodaparochie.nl onder vermelding van: ARK Kinderclub.

Bijzondere viering en open-kerk rond de ‘SamenLoop voor Hoop’

Op 1 en 2 september staat het centrum van Sint-Oedenrode in het teken van de ‘SamenLoop voor Hoop’. SamenLoop voor Hoop is een evenement voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette wordt stilgestaan bij kanker én wordt het leven gevierd. Aan de wandelestafette is ook een sponsorloop verbonden.

Het Kerkplein met de St. Martinuskerk liggen midden op het parcours van de SamenLoop. Als parochie willen wij graag aansluiten bij dit goede initiatief. In nauw overleg met de organisatie van de SamenLoop is besloten om de St. Martinuskerk 24-uur open te stellen. Dat begint zaterdagmiddag 1 september om 16 uur.  Onze parochiekerk mag zo een plaats zijn van, stilte, gebed en bezinning tijdens de wandelestafette. Even het parcours onderbreken voor een moment van rust. In de kerk is er gelegenheid om een kaarsje te ontsteken. Het is een grote bijzonderheid dat de St. Martinuskerk 24-uur aaneengesloten (dus ook in de nacht) geopend is.

Zaterdagavond is er om 18.30 uur een Openluchtmis op het Kerkplein. Ook deze Eucharistieviering staat in het teken van de SamenLoop voor Hoop. Aan het einde van de viering worden de enkele kaarsen ontstoken. Deze staan symbool voor de vele honderden kaarsen die later op de avond in het centrum van Rooi worden ontstoken.

Geloof, Hoop en Liefde zijn de drie ‘goddelijke deugden’.  Ze zullen samenkomen in deze viering. Het Goede Herderkoor verzorgt de zang tijdens deze bijzondere viering.

1 2 3 58