Cursus Diaconie

Geloof doen

Geloven heeft niet alleen te maken met bidden en samen komen om de eucharistie te vieren. Het moet ook handen en voeten krijgen in onze zorg voor onze naasten. In de kerk noemen we dat met een mooi woord diaconie. Omdat ook wij dat heel belangrijk vinden, willen we de diaconie in onze parochie gaan versterken.

Voor alle geïnteresseerden is er op dinsdag 13 oktober om 20.00 uur een informatieavond in de Antoniuskerk in Nijnsel. Embregt Wever, pastoraal werker voor diaconie en missie van ons bisdom, zal uitleggen wat diaconie allemaal inhoudt en hoe we daar ook zelf vorm aan kunnen geven.

Voor mensen die zich daadwerkelijk willen gaan inzetten, of mensen die misschien al jaren als vrijwilliger in de parochie werkzaam zijn, wordt er daaraan volgend een cursus gegeven van 7 bijeenkomsten. Deze cursus start op dinsdag 3 november en wordt wekelijks gegeven in het zaaltje bij de kerk van Nijnsel.

Voor een uitgebreide brochure over de cursus klik hier.

Voor de folder over de cursus klik hier.

U kunt zich opgeven voor de informatiebijeenkomst en/of de cursus via het secretariaat van de parochie: .

Van harte nodigen wij iedereen uit tot deelname; om mee te denken, mee te doen en mee op te bouwen.

Parochiële Caritas Instelling “De Goede Herder”


Diaconie

Diaconie is het liefdewerk van de Kerk en daarmee “een onmisbare uitdrukking van het diepste wezen van de Kerk”, zoals paus Benedictus schreef in zijn encycliek Deus Caritas Est (God is Liefde).

Onze huidige paus geeft als geen ander gestalte aan deze dimensie van Kerk-zijn, mede door zijn diepe overtuiging dat wij zelf geroepen zijn uit barmhartigheid. Dit inzicht ontleent hij aan een meditatie van de middeleeuwse monnik Beda, die zich afvroeg hoe het tochmogelijk was, dat de geroepen apostelen, waaronder de tollenaar Mattheüs, direct zonder enig dralen Jezus volgden. Beda had er een verklaring voor: De barmhartige blik van Jezus.

In de jonge Kerk neemt de caritas een belangrijke plaats in. Het bepaalt in hoge mate de aantrekkelijkheid van die Kerk. In de Handelingen van de Apostelen (2, 42) lezen we:

 • Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen (catechese);
 • Bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven (diaconie);
 • En ijverig in het breken van het brood (Eucharistie);
 • En in het gebed (liturgie en (persoonlijk) gebed).

Een klavertje-vier mag je zeggen en wie scheurt daar nu een blaadje af?

De woorden “caritas” en “diaconie” worden nogal eens door elkaar gebruikt. Caritas is het Griekse woord voor Liefde. Hiermee wordt dan het liefdewerk van de Kerk bedoeld. Het woord diaconie bestaat uit 2 delen: “dia”, denk maar aan de oude dia’s, betekent “zien of zicht hebben op; “koinè” betekent “het gemeenschappelijke”. Met het woord ‘diaconie’ wordt dan het liefdewerk van de Kerk bedoeld, meer benaderd als dienst aan de gemeenschap en dienst om de gemeenschap in stand te houden, indachtig de Bijbelwoorden: Zij bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven.

Van iedere gedoopte Christen wordt met het dubbelgebod van de Liefde –God liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, heel ons verstand en uit alle kracht én de naaste liefhebben als jezelf- gevraagd om de naaste daadwerkelijk (Jak. 2, 14-26) lief te hebben, door je vooral als naaste op te stellen. Zie het verhaal van de Barmhartige Samaritaan (Lc. 10, 25-37).
Daarenboven zal de diaconie omwille van de continuïteit en haar complexiteit moeten worden georganiseerd.

Aandachtsgebieden zijn onder meer:

 • Armenzorg;
 • Ziekenzorg, ziekenbezoek;
 • Ouderen, alleenstaanden, eenzamen; rouwbezoek;
 • Gehandicapten;
 • (Ex-)Gevangenen;
 • Vluchtelingenwerk;
 • WMO;
 • Schuldhulpverlening;
 • Scholieren en studenten;
 • Migranten, gastarbeiders, allochtonen, seizoenwerkers;
 • Gerechtigheid en Vrede;
 • Heelheid van de schepping, Milieu;
 • Missie en Ontwikkelingswerk, MOV.

Vanaf het einde van de 19e eeuw heeft de Kerk een gedegen Sociale Leer van de Kerk, uitgewerkt. De vier pijlers daarvan zijn :

 • de menselijke waardigheid,
 • solidariteit, ook grensoverschrijdend en daarmee wereldwijd;
 • subsidiariteit, wat wil zeggen dat verantwoorde- lijkheden op het laagste niveau moeten worden neergelegd en
 • het Bonum Commune ofwel het algemeen goede. Het gaat er dan dus om dat ik niet kies wat alleen voor mij of ons goed is, maar juist voor iedereen.

Rode draad daaraan is de mogelijkheden voor het individu om in vrijheid en gelukkig te mogen leven, een gezin te kunnen stichten en goed te kunnen werken en wonen.
Johannes Paulus II heeft onderstreept dat de Verlossing van de mens in de Verrijzenis van Christus wordt gevonden, maar dat die verlossing dan wel alle aspecten van het menselijk leven betreft: Mogelijkheden een gezin te stichten en te onderhouden, gezondheidszorg, bescherming tegen armoede, eerlijk werk tegen een eerlijke beloning, vrijheid en vrijheid om zich te verenigen en invloed uit te oefenen op het bestuur, enz. enz.. met de encycliek
“Laudato Si!”, “Lof zij U!” heeft paus Franciscus recent aandacht gevraagd voor de heelheid van de Schepping, de milieuvraagstukken die dat met zich breng en de gevolgen daarvan voor de armen en de dreigende toename van de kloof tussen arm en rijk.

Vanwege het grote belang van het gemeenschappelijk leven, willen wij de diaconie in onze parochie versterken.

Vrijwilligers zullen worden gevraagd hieraan mee te werken, maar natuurlijk kunt u zich hiervoor ook aanmelden en wel via een e-mail aan het secretariaat van de Odaparochie:

Voor geïnteresseerden is er op dinsdag 13 oktober een informatieavond in de Antoniuskerk in Nijnsel, aanvang 20.00 uur. Na ontvangst en welkom, zal het belang van de diaconie nader uiteen worden gezet en worden toegelicht hoe de versterking van onze werkgroepen zal worden bereikt.

Van harte nodigen wij eenieder uit tot deelname aan deze avond om mee te denken, mee te doen en om mee op te bouwen.