Basisscholen en de parochie

De parochie vindt de klassieke driehoek rondom (geloofs)opvoeding  ‘ouders-school-parochie’ belangrijk. Zij investeert in deze driehoek, om haar in stand te houden en te laten groeien. Dit voor zover het in haar vermogen ligt.

Met zowat alle basisscholen binnen het gebied van de parochie bestaan contacten over en weer. Voor de basisscholen in de gemeente Sint-Oedenrode is pastoraal werkende Manon van den Broek aanspreekpunt voor de basisscholen. Voor de gemeente Son en Breugel is diaken Wilchard Cooijmans de eerst aanspreekbare persoon. Schroom niet om bij vragen met hen in contact te treden.

De katholieke basisscholen in de gemeente Sint-Oedenrode gaan samen in SKOSO, Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode. SKOSO vormt het bevoegd gezag van deze zeven katholieke basisscholen. Vanuit SKOSO is het ‘Netwerk Identiteit’ opgezet. In dit netwerk is van elke school een leerkracht en ouder vertegenwoordigd. Ook de parochie neemt deel. Het netwerk bezint zich op de invulling van de katholieke identiteit van de scholen. Dit heeft zijn uitwerking in concrete projecten rond de heilige Oda, Pasen en Kerstmis waar scholen, ouders en parochie bij betrokken zijn.

Schoolproject Heilige Oda 2018

Inleiding

In Sint-Oedenrode stond begin 12de eeuw de burcht van de Heren van Rode. Op het burchtterrein stond een kerk, waar Oda was begraven en waar zij werd vereerd. Oda zorgde voor een gevoel van eenheid en veiligheid onder de burgers.

Koningen, Heren en burgers, zij gaan allemaal wel eens de fout in: eigenbelang botst nogal eens met algemeen belang. Dat wisten de mensen ook toen maar al te goed. Maar een heilige, zoals Oda, is in alle omstandigheden een vast oriëntatiepunt: iemand die het goede voor heeft met de mensen die zich tot haar richten. Zij is een venstertje op God die om alle mensen geeft.

Eens in de drie jaar biedt het Netwerk ‘Identiteit’ van Stichting Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode (SKOSO), in samenwerking met de parochie Heilige Oda aan alle leerlingen van de SKOSO basisscholen een project aan rond deze heilige Oda. In dit project kunnen leerlingen onderzoeken en ervaren wat helden en heiligen voor ons leven hier en nu kunnen betekenen. Deze betekenis is gegroeid vanuit het verleden. Ook de band tussen heden en verleden komt aan bod.

Het Odaproject, zoals we het zullen noemen, raakt aan verschillende onderwijsthema’s:

cultuur, erfgoed, kunst, geschiedenis, identiteit, godsdienst en religie.

Zowel Onder-, Midden- als Bovenbouw krijgen een lesbrief over Oda aangeboden, ieder met een eigen invalshoek. In de week 21 en 22 (14 mei tot en met 25 mei) zal het project vanuit de parochie en het Netwerk worden aangeboden.

Na de looptijd van het project kijken we of de gemaakte materialen tentoongesteld kunnen worden tijdens de zomeropenstelling van de Martinuskerk.