Schriftlezingen van de zondag

ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 21 en 22 JULI 2018

EERSTE LEZING Jer., 23, 1-6

Uit de Profeet Jeremia

Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde omkomen en verloren lopen – godsspraak van de Heer- Daarom zegt de Heer, Israels God, tot de herders die mijn volk weiden: Door uw schuld zijn mijn schapen verloren gelopen en uiteen gedreven; ge hebt er niet op gelet. Maar ik let wel op u om al uw misdaden – godsspraak van de Heer -. Zelf breng ik de overgebleven schapen bijeen uit alle landen waarheen ik ze heb verdreven. Ik breng ze terug naar hun weiden, ze worden weer vruchtbaar en talrijk. Dan stel ik herders over hen aan, die hen werkelijk weiden. Ze hoeven niet meer bang of angstig te zijn, geen van hen wordt nog vermist – godsspraak van de Heer -. Geloof mij, de tijd komt – godsspraak van de Heer- dat ik een wettige afstammeling van David doe opstaan; hij zal hen met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en eerlijk besturen. In zijn tijd wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig. En dit is de naam die men hem geeft: de Heer, onze gerechtigheid. Zo spreekt de Heer.

TWEEDE LEZING Ef., 2, 13-18

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters, Door het bloed van Christus zijt gij echter, die eertijds veraf waart, thans in Christus Jezus dichtbij gekomen. Want Hij is onze Vrede, Hij die de twee werelden een gemaakt heeft, en de scheidingsmuur heeft neergehaald door in zijn vlees de vijandschap te vernietigen, namelijk de wet der geboden met haar verordeningen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee, een nieuwe Mens te scheppen, en die beiden in een lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood. En Hij is gekomen en Hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren. Want in Hem hebben wij beiden in een Geest toegang tot de Vader. Zo spreekt de Heer.

EVANGELIE Mc., 6, 30-34

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus en brachten Hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. Daarop sprak Hij tot hen: “Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.” Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten. Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging; uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen en ze waren er nog eerder dan zij. Toen Jezus aan land ging zag Hij dan ook een grote menigte. Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder; en Hij begon uitvoerig te onderrichten.

VOORBEDE

Jezus zelf nodigt ons uit mee te gaan naar een eenzame plaats om daar te rusten.
Op deze uitnodiging gaan wij in, wanneer wij samen bidden:

Voor de herders in Gods Kerk.
Dat zij naar het woord en voorbeeld van uw profeet Jeremia,
zich inzetten voor de opbouw uw koninkrijk hier op aarde.
Dat het dienstwerk van onze herders vruchten mag
dragen van geloof, hoop en liefde.
Laat ons bidden…

Voor onze wereld die verscheurt is door oorlog, geweld en terreur.
Wij bidden om zegen voor allen die werken aan vrede en eenheid.
Laat ons bidden…

Voor allen die op vakantie gaan of dat reeds zijn.
Dat zij mogen genieten van hun vrije tijd
en de nodige rust en herbronning vinden bij U en elkaar.
Wij bidden om een veilige reis voor allen die onderweg zijn.
Laat ons bidden…

Voor allen die zijn als schapen zonder herder, verloren en gekwetst.
Voor hen die het juist in deze vakantietijd bijzonder moeilijk hebben of uitgeblust zijn
door werk en arbeid. Wij bidden om rust en herbronning te midden van mensen
die hen tot zegen zijn.
Laat ons bidden…

Misintenties…

Gebed in stilte…

God, wil luisteren naar ons bidden, omwille van Jezus, de herder en leraar,
ons door U gegeven voor tijd en eeuwigheid. Amen.


VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 14 en 15 JULI 2018

EERSTE LEZING Am., 7, 12-15

Uit de Profeet Amos

In die tijd zei Amasja, de priester van Bethel, tot Amos: “Ziener, u moet maken dat u wegkomt! Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren! Hier in Betel mag u niet meer profeteren want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw van het rijk.” Amos gaf Amasja ten antwoord: “Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald en het is de Heer die mij gezegd heeft: “Trek als profeet naar mijn volk Israël.” Zo spreekt de Heer.

TWEEDE LEZING Ef., 1, 3-14

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters, Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergiffenis der zonden dank zij de rijkdom van zijn genade. Die heeft Hij ons meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden: het heelal in Christus onder een Hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem. In Christus hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil, opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid, wij, die reeds te voren onze hoop op de Christus hadden gebouwd. In Christus zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw heil hebt aanhoort, in Hem zijt ook gij tot het geloof gekomen, vergezeld met de heilige Geest der belofte die het onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van Gods eigen volk en tot lof van zijn heerlijkheid. Zo spreekt de Heer.

EVANGELIE Mc., 6, 7- 13

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hun twee aan twee uit te zenden. Hij gaf hun macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. “Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan.” Hij zei verder: “Als ge ergens aan huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen. Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen. Zo spreekt de Heer.

VOORBEDE

Bidden wij tot God, onze Vader
die het heil van alle mensen wil.

Voor de wereldwijde gemeenschap van onze Kerk;
dat Gods Geest in haar werkzaam mag zijn,
zodat velen de roepstem van de Heer horen
en er gehoor aan geven.
Laat ons bidden…

Voor alle die vandaag door de Heer worden gezonden
om als priester, diaken of religieus de Blijde Boodschap te verkondigen:
Dat zij de moed hebben om hun leven
blijvend in dienst te stellen van
God en de medemens.
Laat ons bidden…

Voor onze gezinnen;
dat ouders en kinderen
samen én van harte
Gods wil volbrengen in het leven van alle dag.
Laat ons bidden…

Voor de jongeren;
dat zij geboeid worden door Jezus Christus,
en de zekerheden van dit leven los durven laten
om Hem te volgen.
Laat ons bidden…

Extra voorbede in Nijnsel: Voor allen die binnenkort een pelgrimage gaan maken naar
het Heilig Land. Wij bidden om Gods zegen over deze reis. Dat alle pelgrims gesterkt worden in hun geloof wanneer zij de heilige plaatsen van ons geloof bezoeken en in de voetstappen treden van onze Heer.
Laat ons bidden…

Misintenties…

Gebed in stilte…

God, onze Vader, Gij kent onze noden en onze verlangens.
Wil ons geven wat wij het meest nodig hebben.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer.
Amen.