Schriftlezingen van de zondag

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT – ZONDAG GAUDETE 16 en 17 DECEMBER 2017

EERSTE LEZING Jes., 61, 1-2a, 10-11

Uit de Profeet Jesaja

De geest van de Heer God rust op Mij; Hij heeft Mij gezalfd om aan de armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft Mij gezonden om te genezen allen wier hart gebroken is, om de gevangenen vrijlating te melden, aan wie opgesloten zijn vrijheid; om aan te kondigen het genadejaar van de Heer. Ik wil jubelen en juichen in de Heer, mijn ziel wil zich verheugen in mijn God, want Hij heeft Mij bekleed met het kleed des heils en Mij de mantel der gerechtigheid omgehangen, als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk omhult of als een bruid die zich met haar sieraden tooit. Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt en zoals een tuin het zaad laat rijpen, zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken en zijn glorie voor het oog der volken. Zo spreekt de Heer.

TWEEDE LEZING 1 Tess., 5, 16-24

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters, Weest altijd blij. Bidt zonder ophouden. Dankt God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus. Blust de Geest niet uit: kleineert de profetische gaven niet, keurt alles, behoudt het goede. Houdt u verre van alle soort van kwaad. De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen: geest, ziel en lichaam moge ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord gestand doen. Zo spreekt de Heer.

EVANGELIE Joh., 1, 6-8, 19-28

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het Licht maar hij moest getuigen van het Licht. Dit dan is het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toezonden om hem te vragen: “Wie zijt gij?” Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid: “Ik ben de Messias niet.” Zij vroegen hem: “Wat dan? Zijt gij Elia?” Hij zei: “Dat ben ik niet.” “Zijt gij de profeet?,’ Hij antwoordde: “Neen.” Toen zeiden zij hem: “Wie zijt gij dan? “Wij moeten toch een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. “Wat zegt gij over uzelf?” Hij sprak: “Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die roept in de woestijn: Maakt de weg recht voor de Heer!” De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën. Zij vroegen hem: “Wat doopt gij dan als gij de Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet?” Johannes antwoordde hun: “Ik doop met water maar onder u staat Hij die gij niet kent, Hij die na mij komt, ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.” Dit gebeurde te Betanie, aan de overkant van de Jordaan waar Johannes aan het dopen was. Zo spreekt de Heer.

VOORBEDE

Met Johannes de Doper bidden wij op deze zondag van de vreugde tot God onze Vader:

Voor alle christenen op weg naar Kerstmis:
Dat zij in deze Adventstijd
voor velen een wegwijzer naar Jezus mogen zijn.
Laat ons bidden…

Voor onze wereld:
Wij bidden om vrede en gerechtigheid.
Dat aan de vooravond van Kerstmis conflicten tussen
landen en volken worden bijgelegd.
Bijzonder bidden wij om vrede, eenheid en stabiliteit
voor de plaatsen waar Christus is geboren en geleefd heeft.
Laat ons bidden…

Voor zieken en eenzamen.
Voor hen die geen Kerstmis kunnen vieren door verdriet of tegenslag:
Dat zij in het Kind van Betlehem Gods liefde ervaren.
Laat ons bidden…

Voor vluchtelingen en daklozen:
Dat wij delen van onze overvloed
om aan alle noodlijdenden een menswaardig
bestaan te schenken.
Laat ons bidden…

Misintenties…

Gebed in stilte…

God en Vader, wil onze gebeden verhoren
Maak ons tot blijde getuigen van Licht.
Door Christus onze Heer.


TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT 9 en 10 DECEMBER 2017

EERSTE LEZING Jes., 40, 1-5, 9-11

Uit de Profeet Jesaja

Troost, troost toch mijn Stad, – zegt uw God -, Spreek Jeruzalem moed in. Roep haar toe dat haar straftijd voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft gekregen. Een stem roept: “Baan de Heer een weg in de steppe, effen voor onze God een heerbaan in de woestijn, elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden, alle oneffenheden moeten vlak, de rotsmassa’s een vallei worden. En verschijnen zal de glorie des Heren en alle vlees zal daarvan getuige zijn: De mond des Heren heeft het gezegd!” Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode, Verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant: Verkondig het luide, ken geen vrees, Roep tot de steden van Juda: “Uw God is op komst! Zie, God de Heer komt met kracht, Zijn arm voert de heerschappij; Zijn loon komt met Hem mee, Zijn beloning gaat voor Hem uit. Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met zachte hand geleiden.” Zo spreekt de Heer.

TWEEDE LEZING 2 Petr., 3, 8-14

Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus

Vrienden,

Een ding mag u niet ontgaan: voor de Heer is een dag als duizend jaren en duizend jaren als een dag. De Heer talmt niet met zijn belofte zoals sommigen menen, maar Hij heeft geduld met u daar Hij wil dat allen tot inkeer komen en dat niemand verloren gaat. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Dan zullen de hemelen dreunend vergaan en de elementen zullen door vuur worden verteerd; en de aarde en de daden op aarde verricht zullen zich bevinden voor Gods oordeel. Wanneer alles zo vergaat, hoe moet gij dan uitmunten door een heilig leven en innige vroomheid, de komst verwachtend en verhaastend van de dag Gods, waardoor de hemelen in vlammen zullen opgaan en de elementen zullen wegsmelten in de vuurgloed. Maar volgens zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen. In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor Hem te verschijnen, in vrede met God. Zo spreekt de Heer.

EVANGELIE Mc., l, l-8

Begin van het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de zoon van God. Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, ik zend mijn bode voor u uit die voor u de weg zal banen; een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van de zonden. Heel de landstreek Juda en alle inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit, en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
terwijl zij hun zonden beleden. Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing. Hij predikte: “Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.” Zo spreekt de Heer.

VOORBEDE

In het vertrouwen dat Gods liefde met ons is, willen wij bidden:

Voor alle christenen op weg naar Kerstmis.
Dat wij iedere dag opnieuw leven vanuit het geloof
dat wij bij ons doopsel hebben ontvangen.
Wij bidden om de moed en de kracht van Johannes de Doper.
Laat ons bidden…

Voor onze wereld, getekend door zoveel honger, oorlog en tweespalt.
Dat machthebbers en politiek verantwoordelijken zich inzetten
om de bergen van onrecht en geweld te slechten en wegen naar
vrede, vrijheid en voorspoed begaanbaar te maken.
Laat ons bidden…

Voor alle mensen die in nood verkeren.
Dat zij blijven vertrouwen op Gods nabijheid
en de daadwerkelijk steun van hun medemensen.
Laat ons bidden…

Voor allen die het Kind van Betlehem niet kennen
of Hem uit het oog zijn verloren.
Wij vragen voor al deze mensen
om de vreugde en vrede van Kerstmis.
Laat ons bidden…

Misintenties…

Gebed in stilte…

Heer, ontplooi uw macht
en help ons met krachtige hand,
opdat wij de weg kunnen bereiden
van Christus die komende is,
en vruchten voortbrengen
die passen bij bekering.
Door Christus onze Heer.