Schriftlezingen van de zondag

NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 21 en 22 OKTOBER 2017

EERSTE LEZING Jes., 45, 1. 4-6

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer tot Cyrus, zijn gezalfde, die Hij bij zijn rechterhand heeft genomen om de volkeren voor hem neer te werpen, om koningen de gordels van de lenden te trekken, om deuren voor hem open te stoten en geen poort gesloten te laten: “Het was omwille van mijn dienaar Jakob en om Israël, mijn uitverkorene, dat Ik u bij uw naam heb geroepen en u een eretitel heb gegeven, alhoewel gij Mij niet kende. Ik ben de Heer, en niemand anders! Buiten Mij is er geen God. Ik heb u omgord zonder dat gij Mij kende, zodat allen het nu kunnen weten, die van het oosten en die van het westen: Ik ben de Heer, en niemand anders! Zo spreekt de Heer.

TWEEDE LEZING 1 Tess., 1, 1-5b

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Van Paulus, Silvánus en Timóteüs aan de christengemeente van Tessalonica, die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade voor u en vrede! Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden. Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus. Wij weten, broeders en zusters, dat God u liefheeft en dat gij door Hem zijt uitverkoren, want wij hebben u het evangelie verkondigd, niet alleen met woorden maar met kracht en heilige Geest en volle overtuiging. Zo spreekt de Heer.

EVANGELIE Mt., 22, 15-21

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen. Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af met de vraag: “Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; Gij stoort U aan niemand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons daarom: Wat dunkt U, is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet?” Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei: “Waarom probeert gij Mij te vangen, gij huichelaars? Laat Mij de belastingmunt eens zien” Zij hielden Hem een geldstuk voor. Hij vroeg hun: “Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?” Zij antwoordden: “Van de keizer.” Daarop sprak Hij tot hen: “Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.” Zo spreekt de Heer.

VOORBEDE

Laten wij bidden tot God die in Jezus mens voor de mensen werd.

Wij bidden op deze wereldmissiedag
voor de katholieke geloofsgemeenschappen
in de missiegebieden van onze wereld.
Voor hen die daar trouw blijven aan hun opdracht
te getuigen van het geloof en zorg te dragen voor hun naaste.
Schenk onze medegelovigen, waar ook ter wereld,
kracht, bemoediging en zegen.
Laat ons bidden…

Wij bidden op deze wereldmissiedag
voor onze broeders en zusters in Burkina Faso.
Dat zij in hun recht en waardigheid hersteld worden.
Dat zij, door ons gebed en onze concrete hulp, een
menswaardig leven mogen leiden.
Wij bidden om de moed ons hart te openen
voor de ander die onze naaste is.
Laat ons bidden…

Wij bidden op deze wereldmissiedag
voor alle christenen die omwille
van hun geloof worden vervolgd.
Voor hen die hun geloof niet in vrijheid
kunnen beleven:
Wij bidden om kracht en sterkte.
Laat ons bidden…

Wij bidden op deze wereldmissiedag
voor onze eigen parochiegemeenschap.
Voor allen die zich inzetten
voor de verkondiging van het evangelie.
Voor allen die zich ontfermen
over hun medemens in nood:
vreemdelingen, armen, zieken.
Wij vragen om de kracht van Gods Geest.
Laat ons bidden…

Misintenties…

Gebed in stilte…

God onze Vader, verhoor in uw goedheid onze beden en laat ons in oprechtheid door het leven gaan. Door Christus onze Heer.


ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 14 en 15 OKTOBER 2017

EERSTE LEZING Jes., 25, 6-10a

Uit de Profeet Jesaja

In die dagen zal de Heer van de hemelse machten op de berg Sion voor alle volken een maaltijd aanrichten, een maaltijd van vette spijzen en van belegen wijnen, een maaltijd van vette, mergrijke spijzen en van geklaarde, belegen wijnen. Op deze berg zal Hij de sluier verscheuren die ligt over alle volkeren, en het floers dat alle naties bedekt. Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen en van alle aangezichten zal Hij, de Heer, de tranen wissen. Hij zal de smaad van zijn volk wegnemen van de gehele aarde. Ja, zo heeft de Heer het besloten! Op die dag zal men zeggen: “Dat is onze God, op wie wij hoopten: Hij heeft ons gered ! Dat is de Heer, op wie wij vertrouwden: laat ons jubelen en ons verheugen om de redding, die Hij ons gebracht heeft! Ja, de hand van de Heer zal rusten op deze berg!” Zo spreekt de Heer.

TWEEDE LEZING Fil., 4, 12-14. 19-20.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters, Ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is. Ik ben volledig ingewijd; ik kan volop eten en ik kan honger lijden, ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek. Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden. Mijn God zal met goddelijke rijkdom in al uw noden voorzien door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus. Aan onze God en Vader zij de eer in de eeuwen der eeuwen! Amen. Zo spreekt de Heer.

EVANGELIE Mt., 22, 1-14

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen tot de hogepriesters en de oudsten van het volk. Hij zei: “Het Rijk der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht: Zegt aan de genodigden: “Zie ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. Komt dus naar de bruiloft”. Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen sprak hij tot zijn dienaars: “Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat dus naar de kruispunten der wegen en nodigt wie ge er maar vindt, tot de bruiloft”. Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol met gasten. Toen nu de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor de bruiloft gekleed was. En hij sprak tot hem: “Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed?” Maar de man bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de bedienden: “Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars”. Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren! Zo spreekt de Heer.

VOORBEDE

Bidden wij tot God, die ons uitnodigt tot het bruiloftsfeest van zijn Zoon
Voor de ruim 1100 gelovigen uit ons bisdom die vandaag met
Mgr. De Korte hun Lourdesbedevaart beginnen.
Dat deze pelgrimage hen tot zegen moge zijn en bijdraagt
aan de opbouw van onze diocesane Kerkgemeenschap.
Laat ons bidden…

Voor wie verantwoordelijkheid draagt in politiek en maatschappij.
Dat zij zorgdragen voor gerechtigheid en behoud van de schepping en
zich bekommeren over de zwakken en kanslozen in de samenleving.
Laat ons bidden…

Voor allen die hun hoop stellen op geld en goed.
Dat zij tot het inzicht komen wat de echte waarden van het leven zijn.
Wij bidden om de gaven van geloof en hoop.
Laat ons bidden…

Voor onszelf, in deze Eucharistie bijeen.
Dat wij in overvloed en gebrek ons vertrouwen blijven stellen op Christus,
die voor ons is: weg, waarheid en leven.
Laat ons bidden…

Misintenties…

Gebed in stilte…

God, Vader van onze Heer Jezus Christus,
door de dood en opstanding van uw Zoon
is de dood voor eeuwig vernietigd
en wist Gij de tranen van ieders aangezicht.
Wij bidden U:
doe ons vandaag met vreugde aanzitten aan zijn bruiloftsmaal
dat wij hier onder de tekenen van brood en wijn gaan vieren,
en laat ons eens deelhebben aan de hemelse maaltijd van het Lam.
Door Christus onze Heer.