Schriftlezingen van de zondag

Hoogfeest van Christus Koning 24 en 25 november 2018

Eerste lezing Dan., 7, 13-14

Uit de Profeet Daniël

In die tijd nam Daniël het woord en zei: “In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde.” Zo spreekt de Heer.

Tweede lezing Apok., 1, 5-8

Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes

Broeders en zusters, Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen der aarde. Aan Hem die ons liefheeft en die ons van de zonden heeft verlost door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader, – Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen! Amen. Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen! Ik ben de Alfa en de Omega, – zegt God de Heer – Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser.” Zo spreekt de Heer.

Evangelie Joh., 18, 33b-37

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem: “Zijt gij de koning der Joden?” Jezus antwoordde hem: “Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken?” Pilatus gaf ten antwoord: “Ben ik soms een Jood? “Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?” Jezus antwoordde: “Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier.” Pilatus hernam: “Gij zijt dus toch koning?” Jezus antwoordde: “Ja, koning ben Ik. Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. “Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem.” Zo spreekt de Heer.

Voorbede

Laat ons bidden tot God onze Vader,
die in zijn liefde naar ons bidden hoort.

Voor alle christenen,
dat zij steeds oog en oor hebben
voor hen die in onze maatschappij
het meest worden uitgesloten.
Laat ons bidden…

Voor allen die politieke verantwoordelijkheid dragen:
Bidden wij voor koningen en hooggeplaatsten.
Dat zij hun ambt vervullen in dienstbaarheid
aan de zwakken en weerlozen.
Laat ons bidden…

Voor allen die belast zijn met de rechtspraak.
Dat zij recht zullen spreken naar eer en geweten.
Wij bidden om een geest van wijsheid en inzicht.
Laat ons bidden…

Voor allen die moeten leven in de marge van onze samenleving.
Wij bidden om een geest van
eenheid, gelijkheid en broederschap onder alle wereldbewoners.
Laat ons bidden…

Misintenties…

Gebed in stilte..

God, onze Vader,
wij geloven dat gij bij ons blijft
en van ieder van ons houdt.
Leer ons het leven van iedere dag
te aanvaarden uit uw hand.
Door Christus onze Heer.


33e ZONDAG DOOR HET JAAR 17 en 18 NOVEMBER 2018

Eerste lezing Dan., 12, 1-3

Uit de Profeet Daniël

In die tijd zal uw volk worden gered. In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw volk te beschermen. Want het zal den een tijd van nood zijn zoals er eerder nog geen is geweest sinds er volken zijn. Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend zullen in die tijd worden gered. En velen van hen die slapen in het stof zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om de smaad van een eeuwige schande te ondervinden. Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht zullen schitteren als de sterren voor eeuwig en immer. Zo spreekt de Heer.

Tweede lezing Hebr., 10, 11-14. 18

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters, ledere priester verricht dagelijks staande de
dienst en draagt telkens weer dezelfde offers op die nooit zonden kunnen wegnemen. Christus daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God na een enkel offer voor de zonden te hebben gebracht, en Hij wacht nog slechts op het ogenblik dat zijn vijanden worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten. Want door een offer heeft Hij voor altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht. En waar de zonden en ongerechtigheden vergeven zijn is geen zoenoffer meer nodig. Zo spreekt de Heer.

Evangelie Mc., 13, 24-32

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Maar na die verschrikkingen in die dagen zal de zon verduisteren en de maan zal geen licht meer geven; de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het einde der aarde tot het einde des hemels. Trekt uit de vergelijking met de vijgeboom deze les: Wanneer zijn twijgen al zacht worden en beginnen uit te botten, weet ge dat de zomer in aantocht is. Zo ook, wanneer gij al deze dingen ziet, weet dan dat het einde nabij is, ja voor de deur staat. Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbijgaan totdat dit alles gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbijgaan maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Van die dag of dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen.” Zo spreekt de Heer.

Voorbede

Christus is voor altijd gezeten aan Gods rechterhand. Hij spreekt voor ons ten beste, nu wij onze noden voorleggen aan de Vader.

Voor de gemeenschap van onze Kerk:
Dat zij, geleid door Gods Geest,
steeds de tekenen van de tijd mag verstaan,
en vasthoudt aan de woorden van de Heer.
Laat ons bidden…

Voor hen die ons land regeren
of deel uitmaken van onze volksvertegenwoordiging:
Dat zij hun macht en invloed in dienstbaarheid uitoefenen
tot welzijn van ons allen.
Laat ons bidden…

Voor allen die gebukt gaan onder lijden, tegenslag of verdriet.
Dat zij kracht ontvangen om hun kruis te dragen,
en van medemensen steun ondervinden in hun nood.
Laat ons bidden…

Voor de jongens en meisjes uit onze parochie
die deze zondag het sacrament van het vormsel ontvangen.
Dat zij in de kracht van de Heilige Geest het vuur brandend houden
en God een blijvende plaats in hun leven geven.
Laat ons bidden…

Misintenties…

Gebed in stilte…

Almachtige eeuwige God,
uw Zoon heeft ons gezegd dat Hij zal komen op de wolken met
macht en grote heerlijkheid;
wij vragen U:
laat ons vasthouden aan zijn woorden,
opdat wij standhouden voor het aangezicht van de Mensenzoon
en tot de uitverkorenen mogen behoren.
Door Christus onze Heer.