Schriftlezingen van de zondag

Hoogfeest van Christus Koning 23 en 24 november 2019
tevens feestdag van de H. Oda, patrones van onze parochie

Eerste lezing (2 Sam. 5,1-3)

Uit het tweede boek Samuël

In die dagen begaven alle stammen van Israël zich naar David in Hebron en zeiden: „Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed. Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël aanvoerde. Daarenboven heeft de Heer u verzekerd: Gij zult mijn volk Israël hoeden; gij zijt het die over Israël zult heersen.” Alle oudsten van Israël kwamen naar de koning in Hebron en koning David sloot met hen in Hebron een verbond ten overstaan van de Heer en zij zalfden David tot koning over Israël.
Zo spreekt de Heer.

Tweede lezing (Kol.1,12-20)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,
Blijmoedig danken wij God, de Vader, omdat Hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen en te leven in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In Hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong, de eerste die van de dood is opgestaan om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door Hem alleen.
Zo spreekt de Heer

Evangelie (Lc. 23,35-43)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Toen Jezus aan het kruis hing, stond het volk toe te kijken maar de overheidspersonen lachten Hem uit en zeiden: “Anderen heeft Hij gered; Iaat Hij zichzelf eens redden als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!” De soldaten brachten Hem zure wijn, en ook zij voegden Hem spottend toe: “Als Gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf.” Boven Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: “Dit is de koning der Joden.” Ook een van de misdadigers die daar hingen hoonde Hem: “Zijt Gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons.” Maar de andere strafte hem af en zei: “Heb zelfs jij geen vrees voor God terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat? En wij ondergaan dat vonnis terecht, want wij krijgen wat wij door onze daden verdiend hebben; maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.” Daarop zei hij: “Jezus, denk aan mij wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.” En Jezus sprak tot hem: “Voorwaar, Ik zeg u: vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.”
Zo spreekt de Heer

Voorbede

Laat ons bidden tot God onze Vader,
die in zijn liefde naar ons bidden hoort.

Voor alle christenen,
dat zij steeds oog en oor hebben
voor hen die in onze maatschappij
het meest worden uitgesloten.
Laat ons bidden…

Voor alle volken en landen,
om vredelievendheid en saamhorigheid;
dat Gods koninkrijk mag komen.
Laat ons bidden…

Voor onze Odaparochie,
dat wij bereid zijn om Jezus, de Koning, te volgen
naar het voorbeeld van de heilige Oda
die wij vandaag op haar feestdag mogen eren.
Zegen op haar voorspraak onze parochie.
Laat ons bidden…

Voor mensen die ziek zijn
en voor hen die zorg om hen hebben.
Voor onze dierbare overledenen…

Misintenties…

In een moment van stilte bidden we voor wat er leeft in ons eigen hart.

God, onze Vader,
wij geloven dat Gij bij ons blijft
en van ieder van ons houdt.
Leer ons het leven van iedere dag
te aanvaarden uit uw hand.
Door Christus onze Koning en Heer.


Drieëndertigste zondag door het jaar 16 en 17 november 2019

Zondag van de Armen / Collecte voor de Parochiële Caristas Instelling

Eerste lezing (Mal.3,19-20a)

Uit de profeet Maleachi

Zie: de dag gaat komen, de dag die als een oven brandt. AI de hoogmoedigen, alwie boosheid bedrijft, zij allen worden stoppels, in brand gezet door de dag die gaat komen – zo spreekt de Heer van de hemelmachten – zodat hij van hen geen wortel, geen halm meer overlaat. Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat de zon van de gerechtigheid op, en met haar vleugels brengt zij genezing. Zo spreekt de Heer van de hemelmachten.

Zo spreekt de Heer

Tweede lezing (2 Tess 3,7-12)

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

Hoe gij ons moet navolgen is u bekend; wij hebben bij u geen werk geschuwd en niemands brood gegeten zonder te betalen. Dag en nacht hebben wij gearbeid, met veel inspanning en moeite om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij er geen recht toe hebben maar wij wilden een voorbeeld geven ter navolging. Ook toen wij bij u waren hielden wij u telkens deze regel voor: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Wij hebben namelijk gehoord dat sommigen bij u werkloos rondhangen en alle moeite schuwen, maar wel zich met alles bemoeien. In de naam van de Heer Jezus Christus gebieden en vermanen wij zulke mensen dat zij regelmatig moeten werken en hun eigen kost verdienen.

Zo spreekt de Heer

Evangelie (Lc. 21,5-19)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd merkten sommigen op hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en wijgeschenken. Toen zei Jezus: „Wat ge daar ziet: er zal een tijd komen dat er geen steen op de andere gelaten zal worden: alles zal verwoest worden.” Ze vroegen Hem nu: „Meester, wanneer zal dat dan gebeuren?” Maar Hij zei: „Weest op uw hoede dat gij niet in dwaling gebracht wordt. Want velen zullen optreden in mijn Naam en zij zullen zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij. Loopt niet achter hen aan. En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, Iaat u dan niet uit het veld slaan. Dat alles moet wel eerst gebeuren maar het einde volgt niet terstond.” Toen sprak Hij tot hen: „Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk; er zullen hevige aardbevingen zijn, en hongersnood en pest, nu hier dan daar, schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige tekenen. Maar nog vóór dit alles geschiedt zullen zij u vastgrijpen en vervolgen; zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten, u voor koningen en stadhouders voeren omwille van mijn Naam. Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis. Welnu, prent het u in dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden. Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken. Ge zult zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden en sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Naam: geen haar van uw hoofd zal verloren gaan. Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.”

Zo spreekt de Heer.

Voorbede

Christus is voor altijd gezeten aan Gods rechterhand.
Hij spreekt voor ons ten beste,
nu wij onze noden voorleggen aan de Vader.

Voor alle christenen:
dat door hun zorgzaamheid
armen uit hun isolement worden gehaald
en daadwerkelijk geholpen.
Laat ons bidden.

Voor verantwoordelijken in politiek en maatschappij:
Dat door hun inzet
de rijkdom van de wereld eerlijk verdeeld wordt
en niemand honger zal lijden.
Laat ons bidden.

Voor allen die gebukt gaan onder ziekte, lijden, tegenslag of verdriet.
Dat zij kracht ontvangen om hun kruis te dragen,
en van medemensen steun ondervinden.
Laat ons bidden.

(In Breugel 9.30 uur: )
Voor alle levende en overleden leden van het dameskoor;
dat ze zich met elkaar verbonden mogen blijven voelen
in de lofprijzing van God.
Laat ons bidden.

Voor onze dierbare overledenen:

Misintenties

In stilte bidden we voor onze persoonlijke intenties

Almachtige eeuwige God,
uw Zoon heeft ons gezegd dat Hij zal komen om recht te doen;
wij vragen U:
laat ons vasthouden aan zijn woorden,
opdat wij standhouden voor het aangezicht van de Mensenzoon
en tot de uitverkorenen mogen behoren.
Door Christus onze Heer.

Aankondiging collecte (voor de PCI)

Het altaar wordt klaargemaakt voor de viering van de eucharistie.
U kunt uw gaven aanbieden in de collecte.
De meeropbrengst van de collecte is vandaag bestemd voor de Caritas,
en daarmee voor noden in onze eigen omgeving.
We willen deze collecte bijzonder bij u aanbevelen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.