Schriftlezingen van de zondag

De schiftlezingen voor de vieringen die reeds geweest zijn, kunt u vinden via deze link.

ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 1 en 2 OKTOBER 2022

Eerste lezing Hab., 1, 2-3; 2, 2-4

Uit de Profeet Habakuk

Hoelang moet ik nog roepen, Heer, terwijl Gij maar niet luistert? Hoelang moet ik de hemel nog geweld aan¬doen, terwijl Gij maar geen uitkomst brengt? Waarom laat Gij mij onrecht lijden en ziet Gij die ellende maar aan? Waarom moet ik leven te midden van geweld en verdrukking en waarom rijst er twist en moet men lijden onder twee¬dracht? De Heer gaf mij antwoord: “Schrijf het visioen op, zet het duidelijk op schrift, zodat men het vlot kan lezen. Want dit visioen, – al wacht het de vastgestelde tijd nog af, – hunkert niettemin naar zijn vervulling: het vertelt geen leugen. AI blijft het ook uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat. Bezwijken zal hij die in zijn hart niet deugt; de rechtvaardige echter blijft leven door zijn trouw.
Zo spreekt de Heer.

Antwoordpsalm uit psalm 95

Refrein: Luistert heden naar Gods stem. Weest niet halsstarrig.

Komt, Iaat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de Rots van ons heil.
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,
Hem met liederen eren.

Komt, Iaat ons aanbiddend ter aarde vallen,
neerknielen voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.

Luistert heden dan naar zijn stem:
weest niet halsstarrig als eens in Meriba.
Waar uw vaderen Mij wilden tarten
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.

Tweede lezing 2 Tim., 1, 6-8. 13-14

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheüs

Dierbare, Vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtig¬heid maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie. Neem als richtsnoer de gezonde beginselen die gij uit mijn mond hebt vernomen en houdt ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus. Bewaar de u toevertrouwde schat met de hulp van de heilige Geest die in ons woont.
Zo spreekt de Heer.

Evangelie Lc., 17, 5-10

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zeiden de apostelen tot de Heer: “Geef ons meer geloof.” De Heer antwoordde: “Als ge een geloof hadt als een mosterdzaadje, zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee, en hij zou u gehoorzamen. Wie van u zal tot de knecht die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder bij diens thuiskomst van het land zeggen: Kom meteen aan tafel en tast toe? Zal hij niet eerder zeggen: Maak mijn maaltijd klaar; omgord je en bedien mij terwijl ik eet en drink; daarna kun je zelf eten en drinken? Moet hij die knecht soms dankbaar zijn omdat hij heeft uitgevoerd wat hem is opgedragen “Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn maar gewone knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.”
Zo spreekt de Heer.

Voorbede

Heer, geef ons meer geloof.
Deze uitroep indachtig willen wij bidden:

Heer, schenk uw Geest aan de gemeenschap van de Kerk,
dat alle christenen een leven leiden
naar het voorbeeld van Christus uw Zoon
en zo getuigen van uw liefde en barmhartigheid.
Laat ons bidden…

Heer, schenk uw Geest
aan allen die politieke verantwoordelijkheid dragen.
Wij bidden voor de volken die worden getroffen
door oorlog, geweld of terreur.
Heer, mogen uw liefde en vrede mensen en volkeren verbinden.
Laat ons bidden…

Heer, wij bidden U voor alle mensen
die goed willen doen aan hun naaste.
Moge uw Geest op hen rusten
en hun werken van barmhartigheid zegenen.
Laat ons bidden…

Heer, schenk uw Geest van troost en sterkte
aan allen die lijden of ziek zijn;
Geef het eeuwige leven aan al onze dierbare overledenen.
Vandaag bidden we met name voor…

In een moment van stilte leggen we voor aan God
wat er leeft in ons eigen hart.

God, luister naar onze gebeden
en help ons uw wegen te gaan
door Christus onze Heer.