Schriftlezingen van de zondag

TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR 24 en 25 JUNI 2017

EERSTE LEZING Jer, 20, 10-13

Uit de Profeet Jeremia

Jeremia sprak “lk hoor velen fluisteren: Daar heb je ‘Ontzetting-overal’. Breng hem aan. Ja, we brengen hem aan. Al mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen: “Misschien laat hij zich misleiden; dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken.” De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd, nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig, ze wordt nooit vergeten! “Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onder¬zoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe Gij U op hen wreekt. lk heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zingt een lied, een loflied voor de Heer, want Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered.” Zo spreekt de Heer.

TWEEDE LEZING Rom.,5, 12-15

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters, Door een mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood; en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was immers reeds zonde in de wereld, voor de wet er was. Maar zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schul¬dig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van Hem die komen moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout van een mens bracht allen de dood, maar God schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade: de ene mens Jezus Christus. Zo spreekt de Heer.

EVANGELIE Mt., 10, 26-33

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: “Weest niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet een mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch meer waard dan een zwerm mussen. leder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is. Zo spreekt de Heer.

VOORBEDE

“Waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.” Laten wij eensgezind bidden tot God onze Vader.

Voor alle christenen, geroepen om Christus na te volgen:
dat zij elkaar tot zegen zijn;
en elkaar helpen om de weg van het geloof te gaan.
Wij vragen om de vurigheid van Jezus’ liefde.
Laat ons bidden…

Voor mensen die, zoals Job, lijden aan het leven.
Voor hen die verloren lopen.
Voor allen gebukt gaan onder het geweld van oorlog en terreur.
Voor hen die leven in gebieden die getroffen zijn
door het geweld van de natuur.
Wij bidden om ontferming, moed en hoop.
Laat ons bidden…

Voor allen die geteisterd worden door de stormen van het leven:
Asielzoekers, vluchtelingen, ontheemden.
Om geborgenheid en veiligheid.
Laat ons bidden…

Laten wij vandaag ook bidden voor
allen die niet in Christus geloven:
Dat zij met een oprecht hart ingaan op wat
goed is en eenmaal bij Gods liefde uitkomen.
Laat ons bidden….

Misintenties………

Gebed in stilte……

God, Vader, luister naar het eensgezinde gebed
van onze geloofsgemeenschap. Schenk uw Geest
van eenheid en verbondenheid opdat allen mogen
leven in uw liefde. Door Christus onze Heer.


17 en 18 JUNI 2017 HOOGFEEST VAN SACRAMENTSDAG

EERSTE LEZING (Dt.8,2-3.14b-16a)

Uit het boek Deuteronomium

In die dagen sprak Mozes tot het volk: “Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaren, die de Heer uw God U in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft U toen vernederd en op de proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen: Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet. Hij heeft U vernederd en U honger laten lijden, maar U ook het manna te eten gegeven, dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde U daardoor laten beseffen dat gij niet leeft van voedsel alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt. Denk aan de Heer, uw God, die U uit Egypte, dat land van slavernij, heeft geleid; de Heer die U door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft geleid, vol giftige slangen en schorpioenen, door dat dorstige land zonder water; die uit de keiharde rots water voor U liet ontspringen, die U in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien. Zo spreekt de Heer.

TWEEDE LEZING 1 Kor.10,16-17

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters, geeft niet de beker der zegeningen die wij zegenen, gemeenschap met het Bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het Lichaam van Christus? Omdat het brood één is, vormen wij allen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood. Zo spreekt de Heer.

EVANGELIE Joh.6,51-58

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld.” De Joden geraakten daarover met elkaar aan het twisten en zeiden: “Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?” Jezus sprak daarop tot hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen, die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.” Zo spreekt de Heer.

VOORBEDE

Laten wij tot onze Heer en Verlosser Jezus Christus bidden. Hij heeft
Dit uur voor ons zijn heilige Tafel van genade bereidt.

Heer Jezus Christus, U bent het Brood van het Leven.
Breek de verdeeldheid tussen alle christelijke kerken en gemeenschappen en
breng alle christenen in eenheid samen.
Laat ons bidden…

U heeft met uw apostelen het Laatste Avondmaal gevierd.
Versterk het geloof en het vertrouwen van allen die uw Woord horen
en het Brood uit de hemel ontvangen.
Laat ons bidden…

U heeft een menigte gevoed met vijf broden en twee vissen.
Zegen en bevestig allen die dienstbaar zijn aan de liturgie:
priesters, diakens, acolieten, misdienaars, lectoren, kosters, koren,
dirigenten en organisten. Bevestig allen die zorg dragen voor
het onderhoud en de verfraaiing van onze kerkgebouwen. Dat zij vreugde
in hun dienstwerk mogen vinden tot opbouw van de Kerk.
Laat ons bidden…

U geeft ons uw Lichaam en Bloed als voedsel voor ons leven.
Schenk aan allen die in onze wereld honger lijden hun dagelijks brood.
Sterk de arme en geef moed aan de moedeloze.
Laat ons bidden…

Misintenties…

Gebed in stilte…

Heer Jezus, wij danken U voor de grote gave van de
heilige Eucharistie. Verhoor goedgunstig de gebeden
van uw volk, opdat wij gevoed met uw heilig Lichaam en Bloed
trouwe getuigen mogen zijn van uw Rijk in deze wereld.