Schriftlezingen van de zondag

De schiftlezingen voor de vieringen die reeds geweest zijn, kunt u vinden via deze link.

Achtereenvolgens staan hieronder de lezingen vermeld voor de weekenden:

29 en 30 juni
6 en 7 juli
13 en 14 juli

DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 29 en 30 JUNI 2024

EERSTE LEZING Wijsh., 1, 13- 15; 2, 23-24

Uit het boek Wijsheid

Niet God heeft de dood gemaakt en Hij schept geen behagen in de ondergang van de levenden. Hij toch heeft alles geschapen om te leven: gezond zijn de schepselen der aarde, geen dodelijk vergif wordt in hun gevonden en de onderwereld heeft geen macht op aarde, want de gerechtigheid is onsterfelijk! God heeft immers de mens geschapen voor de onsterfelijkheid, Hij heeft hem gemaakt tot een afspiegeling van zijn eigen Wezen. Maar door de afgunst van de duivel kwam de dood in de wereld.
Zo spreekt de Heer.

ANTWOORDPSALM uit psalm 30

Refrein: U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd.

U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd,
Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren.
Heer, uit het dodenrijk hebt Gij mijn ziel verlost,
Gij hebt mij losgemaakt van die ten grave dalen. Refrein

Bezingt de Heer dan met mij, al zijn vromen,
en dankt zijn Naam die hoogverheven is.
Zijn toorn duurt kort, maar zijn genade levenslang,
de avond brengt geween, de ochtend blijdschap. Refrein

Heer, luister en ontferm U over mij,
mijn God, sta mij terzijde met uw hulp.
Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd.
U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid. Refrein

TWEEDE LEZING 2 Kor., 8, 7.9. 13.15

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters, Gij munt reeds in zoveel opzichten uit: in geloof, welsprekendheid, wetenschap, in ijver op alle gebied, in uw liefde voor ons; laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen! Want de liefdedaad van onze Heer Jezus Christus hoef ik u niet in herinnering te brengen: hoe Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede. Het is niet de bedoeling dat gij door anderen te ondersteunen uzelf in verlegenheid brengt. Er moet een zeker evenwicht tot stand komen. Zo ontstaat het evenwicht waarvan de Schrift spreekt: “Hij die veel had verzameld, had niet te veel, en hij die weinig had verzameld kwam toch niet te kort.”
Zo spreekt de Heer.

EVANGELIE Mc., 5, 21-43 of 21-24. 35b-43

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd, toen Jezus weer met de boot overgestoken was stroomde veel volk bij Hem samen. Terwijl Hij zich aan de oever van het meer bevond kwam er een zekere Jaïrus, de overste van de synagoge. Toen hij Hem zag viel hij Hem te voet en smeekte Hem met aandrang: “Mijn dochtertje ken elk ogenblik sterven, kom toch haar de handen opleggen opdat ze mag genezen en leven.” Jezus ging met hem mee. Een dichte menigte vergezelde Hem en drong van alle kanten op. Er was een vrouw bij die al twaalf jaar aan bloedvloeiing leed. Zij had veel te verduren gehad van een hele reeks dokters en haar gehele vermogen uitgegeven, maar zonder er baat bij te vinden; integendeel, het was nog erger met haar geworden. Omdat zij over Jezus gehoord had drong zij zich in de menigte naar voren en raakte zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf: “Als ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik genezen zijn.” Terstond hield de bloeding op en werd ze aan haar lichaam gewaar dat ze van haar kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust dat er een kracht van Hem was uitgegaan; Hij keerde zich te midden van de menigte om en vroeg: “Wie heeft mijn kleren aangeraakt?” Zijn leerlingen zeiden tot Hem: “Gij ziet dat de menigte van alle kanten opdringt en Gij vraagt: Wie heeft Mij aangeraakt?” Maar Hij liet zijn blik rondgaan om te zien wie dat gedaan had. Wetend wat er met haar gebeurd was kwam de vrouw zich angstig en bevend voor Hem neerwerpen en bekende Hem de hele waarheid. Toen sprak Hij tot haar: “Dochter, uw geloof heeft u genezen. Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost.” Hij was nog niet uitgesproken of men kwam uit het huis van de overste van de synagoge met de boodschap: “Uw dochter is gestorven. Waartoe zoudt ge de Meester nog langer lastig vallen?” Jezus ving op wat er bericht werd en zei tot de overste van de synagoge: “Wees niet bang, maar blijf geloven.” Hij liet niemand met zich meegaan behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. Toen zij aan het huis van de overste kwamen zag Hij het rouwmisbaar van mensen die luid weenden en weeklaagden. Hij ging naar binnen en zei tot hen: “Waarom dit misbaar en geween? Het kind is niet gestorven maar slaapt.” Doch ze lachten Hem uit. Maar Hij stuurde ze allemaal naar buiten en ging met zijn metgezellen en de vader en moeder van het kind het vertrek binnen waar het kind lag. Hij pakte de hand van het kind en zei tot haar: “Talita koemi”; wat vertaald betekent: Meisje, sta op. Onmiddellijk stond het meisje op en liep rond want het was twaalf jaar. En ze stonden stom van verbazing. Hij legde hun nadrukkelijk op dat niemand het te weten mocht komen, en voegde eraan toe dat men haar te eten moest geven. Zo spreekt de Heer.

VOORBEDE

Bidden wij tot God onze Vader:

Wij bidden voor allen in de gemeenschap van onze Oda-parochie
die , nog klein en weerloos,
geweld wordt aangedaan:
dat wij hen helpen opstaan.
Laat ons bidden…

Wij bidden voor allen die ziek zijn
en groot verdriet hebben:
dat ze troost vinden
bij mensen van wie kracht uitgaat.
Laat ons bidden…

Wij bidden voor hen die de kracht hebben
om liefde uit te stralen:
dat zij met hun gaven velen van dienst zijn.

Voor allen die zich in onze parochie inzetten voor hun naaste.
Dat hun inzet ten dienste van de zwakkeren en kwetsbaren
vruchtbaar mag zijn.
Laat ons bidden…

Bidden we voor onze zieken,
thuis, in ziekenhuis, verpleeghuis of bijna thuis huis.
Bidden we voor onze dierbare overledenen, vandaag met name voor:
Misintenties…

Leggen we in een moment van stilte aan God voor,
wat er leeft in ons eigen hart.
Laat ons bidden…

Goede God, U leidt ons als uw volk door de tijd.
Geef ons uw zegen om meer te groeien naar U toe,
en wil genadig naar ons gebed luisteren.
Door Christus onze Heer.


VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 6 en 7 JULI 2024

EERSTE LEZING Ez.,2,2-5

Uit de Profeet Ezechiël

In die dagen kwam de Geest over mij en sprak tot mij; Hij deed mij recht overeind staan en ik hoorde hoe Hij tot mij sprak. Hij zei: “Mensenzoon, Ik zend u tot de kinderen van Israël, tot dat opstandige volk dat zich tegen Mij verzet; zij en hun voorvaderen hebben opstand tegen Mij gepleegd tot op deze dag toe. Het is een nukkig en weerbarstig volk. Tot hun zend Ik u en u zult tot hun zeggen: Zo spreekt God de Heer. En of zij nu luisteren of niet – het is een opstandig volk- Zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is.”
Zo spreekt de Heer.

ANTWOORDPSALM uit psalm 123

Refrein:
Ons oog richt zich op de Heer onze God
tot Hij zich om ons bekommert.

Tot U sla ik mijn ogen op,
tot U, die woont in de hemel.
Zoals het oog van de slaaf,
gericht op de hand van zijn meester. Refrein

Zoals het oog van de dienstmaagd,
gericht op haar meesteres;
Zo richt zich ons oog op de Heer onze God
tot Hij zich om ons bekommert. Refrein

Ontferm U toch, Heer, heb erbarmen met ons,
wij kunnen de hoon niet meer dragen.
Die dronkemans-spot, dat verwaande geschimp,
wij hebben een afschuw ervan! Refrein

TWEEDE LEZING 2 Kor., 12, 7-10

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters, Er is – want anders zouden die buitengewone openbaringen mij verwaand kunnen maken- er is een doorn in mijn vlees gestoken, als een bode van satan die mij moet afranselen. Tot driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen dat hij van mij zou weggaan. Maar Hij antwoordde mij: “Ge hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.” Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Daarom lijd ik om Christus’ wil gaarne zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.
Zo spreekt de Heer.

EVANGELIE Mc.,6, 1-6

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd ging Jezus vandaar weg om zich naar zijn vaderstad te begeven en zijn leerlingen gingen met Hem mee. Toen het sabbat was begon Hij te onderrichten in de synagoge. De talrijke toehoorders vroegen verbaasd: “Waar heeft Hij dat vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die Hem geschonken is? En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen verrichten? Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon ? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?” En zij namen er aanstoot aan. Maar Jezus sprak tot hen: “Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen kring.” Hij kon geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een klein aantal zieken genas die Hij de handen oplegde. Hij stond verwonderd over hun ongeloof. Jezus ging rond door de dorpen in de omtrek, waar Hij onderricht gaf.
Zo spreekt de Heer.

VOORBEDE

Dag na dag draagt God de wereld. Meer dan wij beseffen
is Hij ons nabij. Laat ons vol vertrouwen tot Hem bidden.

Voor de profeten van onze dagen,
die steeds weer de vinger weten te leggen
op de zere plek en die niet schromen
het onrecht in onze samenleving bij naam te noemen:
dat er naar hen wordt geluisterd.
Laat ons bidden…

Voor allerlei heel gewone mensen
die met een gezonde kijk op de toekomst
andere mensen bemoedigen:
dat we zuinig zijn op zulke mensen.
Laat ons bidden…

Voor allen die in de komende weken op vakantie gaan of dat reeds zijn.
Dat zij mogen genieten van hun vrije tijd.
en de nodige rust en herbronning vinden.
Wij bidden om een veilige reis voor allen die onderweg zijn.
Laat ons bidden…

Voor hen die ziek zijn.
Voor onze dierbare overledenen.
Vandaag bidden we met name voor…

In stilte bidden we voor wat er leeft in ons eigen hart.
Laat ons bidden…

God, Gij hebt uw Zoon gezonden
die met wijsheid onderricht gaf
en zijn woord bekrachtigde met wonderdaden.
Wij bidden U,
dat wij Hem eren als profeet en geloven in Hem,
die ook in ons midden wonderen verricht:
Christus onze Heer.


VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 13 en 14 JULI 2024

EERSTE LEZING Am., 7, 12-15

Uit de Profeet Amos

In die tijd zei Amásja, de priester van Bethel, tot Amos: “Ziener, u moet maken dat u wegkomt! Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren! Hier in Betel mag u niet meer profeteren want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw van het rijk.” Amos gaf Amásja ten antwoord: “Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald en het is de Heer die mij gezegd heeft: “Trek als profeet naar mijn volk Israël.”
Zo spreekt de Heer.

Als er geen koor of volkszang is, bidt de lector – afwisselend met het volk – de antwoordpsalm

ANTWOORDPSALM uit psalm 85

Refrein: Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn glorie komt weer bij ons wonen. Refrein

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkander omhelzen;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer. Refrein

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen. Refrein

TWEEDE LEZING Ef., 1, 3-14

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters, Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen.
In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergiffenis der zonden dank zij de rijkdom van zijn genade. Die heeft Hij ons meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden: het heelal in Christus onder een Hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem. In Christus hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil, opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid, wij, die reeds te voren onze hoop op de Christus hadden gebouwd. In Christus zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw heil hebt aanhoort, in Hem zijt ook gij tot het geloof gekomen, vergezeld met de heilige Geest der belofte die het onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van Gods eigen volk en tot lof van zijn heerlijkheid.
Zo spreekt de Heer.

EVANGELIE Mc., 6, 7- 13

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hun twee aan twee uit te zenden. Hij gaf hun macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. “Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan.” Hij zei verder: “Als ge ergens aan huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen. Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.
Zo spreekt de Heer.

VOORBEDE

Bidden wij tot God, onze Vader
die het heil van alle mensen wil.

Voor de wereldwijde gemeenschap van onze Kerk;
dat Gods Geest in haar werkzaam mag zijn,
zodat velen de roepstem van de Heer horen
en er gehoor aan geven.
Laat ons bidden…

Voor alle die vandaag door de Heer worden gezonden
om als priester, diaken of religieus de Blijde Boodschap te verkondigen:
Dat zij de moed hebben om hun leven
blijvend in dienst te stellen van God en de medemens.
Laat ons bidden…

Voor onze gezinnen;
dat ouders en kinderen samen én van harte
Gods wil volbrengen in het leven van alle dag.
Laat ons bidden…

Bidden we voor onze zieken,
thuis, in ziekenhuis, verpleeghuis of bijna thuis huis.
Bidden we voor onze dierbare overledenen, vandaag met name voor…

Leggen we in een moment van stilte aan God voor,
wat er leeft in ons eigen hart.
hierna korte stilte. Dan afsluiten met
Laat ons bidden…

God, onze Vader,
Gij kent onze noden en onze verlangens.
Wil ons geven wat wij het meest nodig hebben.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer.
Amen.