Schriftlezingen van de zondag

ZESDE ZONDAG VAN PASEN 25 EN 26 MEI 2019

EERSTE LEZING 15, 1-2. 22-29

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen verkondigden enige mensen die van Judea waren gekomen, aan de broeders de leer: „Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik Iaat besnijden, kunt ge niet gered worden.” Toen hierover onenigheid ontstond en Paulus en Barnabas in een felle woordenwisseling met hen raakten, droeg men Paulus en Barnabas en enkele andere leden van de gemeente op met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan. Deze besloten samen met de hele gemeente enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen: Judas, bijgenaamd Barsabbas en Silas, mannen van aanzien onder de broeders, en hun het volgende schrijven mee te geven: „De apostelen en de oudsten zenden hun broederlijke groet aan de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië. „Daar wij gehoord hebben dat sommigen van ons u door woorden in verwarring hebben gebracht en uw gemoederen hebben verontrust, zonder dat ze van ons enige opdracht hadden gekregen, hebben wij eenstemmig besloten enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen, in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus, mensen die zich geheel en al hebben ingezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. “Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen. „De heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen zwaardere last op te leggen dan het strikt noodzakelijke: namelijk u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van verstikt vlees en van ontucht. „Als gij uzelf daarvoor in acht neemt zal het u goed gaan. „Vaarwel!”
Zo spreekt de Heer.

TWEEDE LEZING Apok., 21, 10-14.22-23

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Een engel bracht mij, Johannes in de geest op een zeer hoge berg en toonde mij de heilige Stad, Jeruzalem, terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde, stralend van de heerlijkheid Gods; zij schitterde als het kostbaarste gesteente en als kristalheldere jaspis. De Stad was omringd door een zeer hoge muur met twaalf poorten en aan de poorten stonden twaalf engelen; namen waren daarop gegrift, de namen van de twaalf stammen van Israël. Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden, drie op het zuiden en drie op het westen. En de stadsmuur had twaalf grondstenen en daarop stonden de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. Maar een tempel zag ik er niet want God, de Heer, de Albeheerser is haar tempel zoals ook het Lam. En de Stad heeft het licht van zon en maan niet nodig want de luister van God verlicht haar en haar lamp is het Lam.
Zo spreekt de Heer.

EVANGELIE Joh., 14, 23-29

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Als iemand Mij liefheeft zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. „Wie Mij niet liefheeft onderhoudt mijn woorden niet; en het woord dat gij hoort is niet van Mij maar van de Vader die Mij gezonden heeft. „Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles Ieren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb. „Vrede Iaat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. „Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. „Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. „Gij hebt Mij horen zeggen: Ik ga heen maar Ik keer tot u terug. „Als Gij mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga want de Vader is groter dan Ik. „Nu, eer het gebeurt zeg Ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven.
Zo spreekt de Heer.

VOORBEDE

Heer, onze God, wij zijn hier hoopvol en bidden bij U.
Wil luisteren naar onze gebeden:

Bewaar in uw Naam alle christenen, wereldwijd.
Doordring hen met uw Geest en schenk hun de gaven
van geloof, hoop en liefde.
Laat ons bidden…

Bewaar in uw Naam allen die voor U willen getuigen.
Dat zij in vrede en vreugde
uw gelaat zichtbaar maken in onze wereld.
Laat ons bidden…

Bewaar in uw Naam
onze parochiegemeenschap die hier samen is.
Dat wij ons geloof en onze gaven met elkaar delen
en één van hart U dienen.
Laat ons bidden…

Bewaar in uw Naam de kinderen uit onze Odaparochie
die hun Eerste Heilige Communie ontvangen.
Wij bidden om geloof en hoop
voor alle gezinnen van onze geloofsgemeenschap.
Laat ons bidden…

Bewaar in uw Naam onze eenzamen, zieken en stervenden.
Verlicht hun lijden en wees hen tot zegen en steun.
Bewaar onze dierbare overledenen.
Vandaag noemen we met name:

Misintenties

In stilte leggen we onze eigen intenties voor aan God…

Almachtige eeuwige God,
Gij bemint hen die uw Zoon liefhebben
en zijn geboden onderhouden.
Wij bidden U:
zend over ons de Helper,
de Geest van de waarheid
voor wie de wereld niet ontvankelijk is,
en laat deze Geest ons leven bezielen.
Door Christus onze Heer.


VIJFDE ZONDAG VAN PASEN 18 en 19 mei 2019

Eerste lezing Hand., 14, 21-27

Uit de Handelingen der Apostelen

In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar Lystra, Ikonium en Antiochië. Daar bevestigden zij de leer¬lingen in hun goede gesteldheid, spoorden hen aan in het geloof te volharden en zeiden dat zij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. In elke gemeente stelden zij na gebed en vasten oudsten voor hen aan, en vertrouwden hen toe aan de Heer in wie zij nu geloofden. Zij reisden door Pisidië naar Pamfylië, predikten het woord in Perge en bereikten Attalia. Daar gingen ze scheep naar Antiochië vanwaar zij, aan Gods genade toevertrouwd, vertrokken waren naar het werk dat zij volbracht hadden. Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen en vertelden alles wat God met hun medewerking tot stand had gebracht en hoe Hij voor de heidenen de poort van het geloof had geopend. Zo spreekt de Heer.

Tweede lezing Apok., 21, 1-5a

Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. En ik zag de heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdalen, schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: “Zie hier Gods woning onder de mensen! “Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn want al het oude is voorbij.” En Hij die op de troon is gezeten sprak: “Zie, Ik maak alles nieuw.” Zo spreekt de Heer.

Evangelie Joh., 13. 31-33a. 34-35

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: “Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken. Kinde¬rtjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart.”
Zo spreekt de Heer.

Voorbede

In het besef dat God ons liefheeft
durven wij nu vol vertrouwen
onze vragen en smeekbeden aan Hem voor te leggen.

Bidden wij voor allen die geroepen zijn
om leiding te geven in onze Kerk.
Dat zij hun ambt uitoefenen in dienstbaarheid en liefde.
Laat ons bidden…

Bidden wij voor hen die verantwoordelijkheid
dragen in politiek en maatschappij.
Dat zij het gebod van de liefde doen gelden
en opkomen tegen onrecht.
Laat ons bidden…

Bidden wij voor de kinderen uit onze Odaparochie
die hun Eerste Heilige Communie ontvangen.
Wij bidden om geloof en hoop
voor alle gezinnen van onze parochie.
Laat ons bidden…

Bidden wij voor allen die in deze meimaand
een bedevaart maken of een Maria-plaats in onze omgeving bezoeken.
Dat deze pelgrimage hen tot zegen zal zijn.
Laat ons bidden…

Bidden wij voor onze zieken,
en voor alle mensen die om ons gebed hebben gevraagd.
Bidden we voor onze dierbare overledenen:

Misintenties

In een moment van stilte
bidden we voor onze eigen intenties

Vader van Barmhartigheid,
Gij weet wat wij nodig hebben.
Aan uw liefde vertrouwen wij ons volledig toe.
Wees voor ons een goede en trouwe God,
alle dagen tot in eeuwigheid.
Amen