Schriftlezingen van de zondag

5e ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD 17 en 18 MAART 2018

EERSTE LEZING Jer., 31, 31-34

Uit de Profeet Jeremia

Er komt een tijd – godsspraak van de Heer- dat ik met Israël een nieuw verbond sluit. Geen verbond zoals ik met hun voorvaderen gesloten heb, toen ik hen bij de hand heb genomen om hen uit Egypte te leiden. Want dat verbond hebben zij verbroken, ofschoon ik hun meester was – godsspraak van de Heer -. Dit is het nieuwe verbond dat ik in de toekomst met Israël sluit: Ik leg mijn wet in hun binnenste, ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden: Leer de Heer kennen. Want iedereen, groot en klein kent mij dan – godsspraak van de Heer -. Dan vergeef ik hun misstappen, ik denk niet meer aan hun zonden. Zo spreekt de Heer.

TWEEDE LEZING Hebr., 5, 7-9

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters, In de dagen van het sterfelijk leven heeft Christus onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen aan God die Hem uit de dood kon redden. Om zijn vroomheid is Hij verhoord: hoewel Hij Gods Zoon was heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd; en toen Hij het einde had bereikt is Hij voor allen die Hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil. Zo spreekt de Heer.

EVANGELIE Joh., 12, 20-33

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding waren ook enige Grieken. Deze nu klampten Filippus van Betsaida in Galilea aan en vroegen hem: “Heer, wij zouden Jezus graag spreken.” Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over. Jezus echter antwoordde hun: “Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint verliest het; maar wie zijn leven in deze wereld haat zal het ten eeuwigen leven bewaren. Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet Ik zeggen? “Vader, red Mij uit dit uur? “ Maar daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen. “Vader, verheerlijk uw Naam.” Toen kwam er een stem vanuit de hemel: “Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken.” Het volk dat er bij stond te luisteren zei dat het gedonderd had. Anderen zeiden: “Een engel heeft tot Hem gesproken.” Maar Jezus sprak: “Niet om Mij was die stem maar om u. Nu heeft er een oordeel over de wereld plaats, nu zal de vorst dezer wereld worden buitengeworpen; en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven zal Ik allen tot Mij trekken.” Hiermee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven. Zo spreekt de Heer.

VOORBEDE

Wie zijn leven bemint verliest het, maar wie zijn leven haat zal
het tot in het eeuwig leven bewaren. Dit woord van Jezus indachtig
willen wij bidden tot God zijn Vader.

Voor onze parochiegemeenschap op weg naar Pasen.
Om moed en kracht om te leven vanuit het
geloof van ons doopsel
Dat wij in deze veertigdagentijd God en de naaste dienen.
Laat ons bidden…

Voor allen die in onze samenleving
verantwoordelijkheid dragen in politiek en bestuur.
Dat zij ons voorgaan in de beleving van
de dienstbaarheid en eerbied tonen voor ieder mens.
Laat ons bidden…

Voor allen die uitzien naar het licht van Pasen.
Wij bidden voor vervolgde christenen en voor allen
die hun geloof niet in vrijheid kunnen beleven.
Wij vragen om kracht, sterkte en bemoediging.
Laat ons bidden…

Voor christenen wereldwijd.
Dat zij in de opgang naar Pasen steeds meer gaan
leven in verbondenheid met de Mensenzoon.
Dat zij, zoals de graankorrel, openbreken en rijke
vruchten voortbrengen van geloof, hoop en liefde.
Laat ons bidden…

Misintenties…

Gebed in stilte…

God, onze Vader,
doe ons in geloof opzien naar uw Zoon die als graankorrel in de
aarde is gestorven en verrezen.
Geef ons, zijn leerlingen, de kracht ons kruis van alle dag te dragen
en Hem te volgen, opdat wij eens mogen delen in de vreugde van zijn verrijzenis.
Door Christus onze Heer.


4e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD – ZONDAG LAETARE 10 en 11 MAART 2018

EERSTE LEZING 2 Kron., 36, 14-16. 19-23

Uit het tweede Boek Kronieken

In die dagen maakten ook al de voornaamste priesters en het volk zich herhaaldelijk schuldig aan de gruweldaden der heidenen en ontheiligden de tempel van Jeruzalem die aan de Heer gewijd was. En de Heer, de God van hun voorvaderen stuurde al maar gezanten naar hun toe, want Hij had medelijden met zijn volk en met zijn woning. Maar zij verachtten Gods gezanten, spotten met hun boodschap en maakten zich vrolijk over de profeten zodat tenslotte de toorn des Heren wel genadeloos moest losbarsten over het volk. De koning der Chaldeeen liet de tempel in brand steken en de muur van Jeruzalem afbreken en alle paleizen liet hij plat branden zodat alle kostbaarheden verloren gingen. Allen die aan het zwaard ontkomen waren liet hij in ballingschap wegvoeren naar Babel waar zij hem en zijn zonen als slaven moesten dienen tot het Perzische rijk aan de macht kwam. Zo ging de voorspelling in vervulling die de Heer bij monde van Jeremia gedaan had: “Zolang het land zijn sabbatjaren niet vergoed gekregen heeft zal het braak blijven liggen: zeventig jaar lang.” In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging de voorspelling in vervulling die de Heer bij monde van Jeremia gedaan had: de Heer wekte de geest op van Cyrus, de koning van Perzië. Deze liet in heel zijn koninkrijk de volgende boodschap afkondigen en ook schriftelijk verspreiden: “Zo spreekt Cyrus, de koning van Perzië: De Heer, de God des Hemels heeft mij alle koninkrijken der aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen voor Hem te Jeruzalem in Juda een tempel te bouwen: laten allen onder u die tot het volk des Heren behoren onder de hoede van de Heer, hun God, terugkeren naar Jeruzalem.” Zo spreekt de Heer.

TWEEDE LEZING Ef., 2, 4-10

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters, God die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad ons met Christus ten leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden; aan zijn genade dankt gij uw redding. En Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus, om de naderbij komende Eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof; niet aan uzelf: Gods gave is het; niet aan uw prestaties, niemand mag zich verhovaardigen. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft. Zo spreekt de Heer.

EVANGELIE Joh., 3, 14-21

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus: “De mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon Gods. Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. leder die slecht handelt heeft afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe, uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet gaat naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan.” Zo spreekt de Heer.

VOORBEDE

Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn enige Zoon heeft gezonden opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan. In die hoop en dat vertrouwen mogen wij samen bidden:

Voor zuster Yvonne en haar medezusters
die in Zambia families helpen
een nieuwe toekomst op te bouwen,
dat zij geïnspireerd mogen blijven
zich in te zetten voor hen
die aan hun zorgen worden toevertrouwd.
Laat ons bidden:

Laten we bidden om uitzicht voor allen
die moeten leven in moeilijke omstandigheden,
die afhankelijk zijn van de aandacht van anderen,
dat zij mensen mogen ontmoeten
die hen met liefde omringen.
Laat ons bidden:

Laten we bidden voor mensen
die hun hart laten spreken,
die solidair zijn met hen die zwak zijn,
dat ze niet moe worden
het goede te doen.
Laat ons bidden:

Voor onszelf willen wij bidden.
Dat wij ons hart openen
voor de oproep van Vastenactie
om aandacht te hebben voor kwetsbare gezinnen
in Zambia en hen te ondersteunen.
Laat ons bidden:

Misintenties…

Gebed in stilte…

God, Gij zijt rijk aan erbarming. U heeft ons lief.
Wij vragen U: help ons te leven in uw licht
zodat van onze daden mag blijken
dat zij in U zijn gedaan. Door Christus onze Heer.