Schriftlezingen van de zondag

TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR 18 en 19 JANUARI 2020

EERSTE LEZING Jes.,49,3.5-6

Uit de profeet Jesaja.

De Heer had mij gezegd: “Mijn dienaar zijt Gij, Israël, door wie ik mijn glorie ga vinden.” Van de moederschoot af had Hij mij tot zijn dienaar gevormd om Jakob terug te brengen naar Hem en Israël van de onder¬gang te redden. Ik sta bij de Heer in ere en mijn God is mijn sterkte. Thans echter heeft Hij gezegd: “Gij zijt niet alleen mijn dienaar om Jakobs stammen op te richten en de rest van Israël terug te brengen. Ik maak U ook tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.”
Zo spreekt de Heer.

TWEEDE LEZING 1 Kor.,1,1-3

Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe.

Van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus, en onze broeder Sóstenes aan de kerk Gods te Korinthe, aan hen die, gehei¬ligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd, samen met allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en de onze. Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! Zo spreekt de Heer.

EVANGELIE Joh.,1,29-34

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zei: ‘Zie, het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei: Achter mij komt een man die voor mij is, want Hij was eerder dan ik. Ook ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water dopen.’ Verder getuigde Johannes: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.’
Zo spreekt de Heer.

VOORBEDE

Keren we ons tot God en bidden wij

Voor alle christenen:
dat zij toegroeien naar de eenheid
die Christus voor zijn kerk heeft gewild.
Laat ons bidden…

Voor allen die wonen in ons land:
dat eensgezindheid en gerechtigheid mogen heersen
en we mogen leven in voorspoed en vrede.
Laat ons bidden…

Voor de verkondiging van het evangelie:
dat Jezus het licht mag zijn
voor ons en alle volkeren,
zodat zijn heil gaat tot de grenzen der aarde.
Laat ons bidden…

Voor onze zieken
en voor allen die om ons gebed hebben gevraagd.
We bidden ook voor onze dierbare overledenen,
vandaag met name voor

Misintenties…

In een moment van stilte bidden we voor onze eigen intenties

God, barmhartige Vader,
toen uw Zoon met water werd gedoopt
hebt Gij de Geest als een duif op Hem laten neerdalen
en hebt Gij Hem aangewezen als uw Zoon.
Wij bidden U:
laat uw Geest ook steeds rusten op ons,
die uw kinderen zijn geworden.
Door Christus, onze Heer.


Doop van de Heer 11 en 12 januari 2020

Eerste lezing Jes., 42, 1-4. 6-7

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer: „Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep: mijn geest stort Ik over hem uit, gerechtigheid Iaat hij stralen over de volken. Hij roept niet, hij schreeuwt niet en op straat verheft hij zijn stem niet. Het geknakte riet zal hij niet breken, de kwijnende vlaspit niet doven, in waarheid zal hij de gerechtigheid laten stralen. Onvermoeid en ongebroken zal hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren: de verre kusten zien uit naar zijn leer. Ik, de Heer, roep u in gerechtigheid, Ik neem u bij de hand en waak over u en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond en tot een licht voor de volken. Blinden zult gij de ogen openen, gevangenen uit hun kerker bevrijden en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten.”
Zo spreekt de Heer

Tweede lezing Hand., 70, 34-38

Uit de Handelingen der Apostelen

In die tijd nam Petrus het woord en sprak: „Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien van persoon bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is. Het woord heeft Hij tot de zonen van Israël gezonden toen Hij door Jezus Christus de blijde boodschap van vrede verkondigde: Deze is de Heer van allen. Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem.”
Zo spreekt de Heer

Evangelie Mt., 3, 13- 9 7

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: „Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?” Jezus antwoordde: „Laat het nu zijn ; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen.” Toen liet Johannes Hem toe. Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen. En een stem uit de hemel sprak: „Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.”
Zo spreekt de Heer.

Voorbede

Bidden wij tot God, onze Vader,
die ons door het doopsel tot zijn kinderen heeft aangenomen.

Dat het evangelie onder alle volken verkondigd mag worden
en velen door het doopsel
kinderen mogen worden van de hemelse Vader.
Laat ons bidden…

Dat overal ter wereld
de vrijheid van godsdienst wordt geëerbiedigd
en niemand belemmerd wordt zijn geloof te belijden.
Laat ons bidden…

Dat alle gedoopten werkelijk een nieuw leven leiden
en steeds het goede doen wat God welgevallig is.
Laat ons bidden…

Voor onze zieken
en voor allen die om ons gebed hebben gevraagd.
We bidden ook voor onze dierbare overledenen,
vandaag met name voor

Misintenties…

In stilte leggen we onze eigen vragen en noden voor aan God

Heer, onze God,
vandaag hebt Gij uw Eniggeborene geopenbaard
als uw geliefde Zoon, in wie Gij welbehagen hebt.
Wij vragen U:
mogen wij door uw genade lijken op Hem
in wie wij uw kinderen zijn.
Door Christus onze Heer.