Schriftlezingen van de zondag

VOORAVOND VAN PINKSTEREN en EERSTE PINKSTERDAG: 20 en 21 MEI 2018

EERSTE LEZING Hand.2,1-11

Uit de Handelingen van de Apostelen

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: “Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.” Zo spreekt de Heer.

TWEEDE LEZING Gal., 5, 16-25

Uit de brief van het heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,
Leeft naar de Geest,
dan zult ge niet uitvoeren wat de zelfzucht dicteert.
Wat de zelfzucht wil, strijdt met de Geest,
en omgekeerd,
het verlangen van de Geest komt in botsing met het egoïsme.
Die twee liggen met elkaar overhoop
zodat ge niet kunt doen wat ge zoudt willen doen.
Maar als ge u door de Geest Iaat leiden,
staat ge niet onder de wet.
De uitingen van zelfzucht zijn bekend genoeg:
ontucht, onreinheid en losbandigheid,
afgoderij en toverij,
haat, tweespalt, afgunst, driftbuien en intriges,
ruzies, partijschappen en jaloersheden,
drinkgelagen, uitspattingen en zo meer.
Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb:
wie zich zo misdragen
zullen het koninkrijk van God nooit erven.

De vrucht van de Geest daarentegen is
liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtheid en ingetogenheid.
Met zulke dingen heeft geen wet iets te maken.
En zij die bij Christus Jezus horen,
hebben hun zelfzucht gekruisigd
met haar hartstochten en begeerten.
Daar wij leven door de Geest,
willen we ook leven volgens de Geest.
Zo spreekt de Heer.

EVANGELIE Joh., 15, 26-27; 16, 12-15

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Wanneer de Helper komt
die Ik u van de Vader zal zenden,
de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat,
zal Hij over Mij getuigenis afleggen.
„Maar ook gij moet getuigen,
want vanaf het begin zift gij bij Mij.
„Nog veel heb Ik u te zeggen,
maar gij kunt het nu nog niet dragen.
„Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid,
zal Hij u tot de volle waarheid brengen.
„Hij zal niet uit zichzelf spreken maar spreken al wat Hij hoort
en u de komende dingen aankondigen.
„Hij zal Mij verheerlijken
omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft.
„Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft.
„AI wat de Vader heeft is het mijne.”
Zo spreekt de Heer.

VOORBEDE

Ook over ons wil de Vader zijn heilige Geest uitstorten.
Daarom mogen wij vol vertrouwen bidden om zijn Zevenvoudige gave:

Kom heilige Geest,
en schenk uw gaven van
wijsheid en verstand aan de
herders van de Kerk.
Dat zij ons blijven voorgaan
in de liefde voor Gods Naam.
Laat ons bidden…

Kom heilige Geest,
en schenk uw gaven van kennis en ontzag
aan hen die ons land besturen.
Open hun ogen voor gerechtigheid en vrede
en laat hen zorg dragen voor uw schepping.
Laat ons bidden…

Kom heilige Geest,
en schenk uw gave van sterkte aan hen die
bedroefd zijn, aan hen die ziek zijn of
op welke wijze ook te lijden hebben.
Wees allen tot troost en sterkte.
Laat ons bidden…

Kom heilige Geest,
en schenk uw vriendelijkheid, goedheid en ingetogenheid aan ons allen.
Beziel onze parochiegemeenschap en
beziel al onze Nederlandse missionarissen.
Ontsteek daartoe het vuur van uw liefde.
Laat ons bidden…

Misintenties…

Gebed in stilte

Almachtige eeuwige God,
Gij hebt ons op het gebed van uw Zoon
de Geest van de waarheid gegeven,
de Helper die voor altijd bij ons zal zijn;
Wij vragen U: laat ons trouw zijn aan de Heilige Geest
die wij ontvangen hebben en maak ons tot waarachtige getuigen
van de verrijzenis.
Door Christus onze Heer.


FEEST VAN MARIA, MOEDER VAN DE KERK
TWEEDE PINKSTERDAG 22 MEI 2018

Eerste lezing Hand., 1, 12-14

Uit de Handelingen der Apostelen

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, zoon van Alfeüs, Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
Zo spreekt de Heer.

Evangelie Joh. 19, 25-34

In die tijd stonden bij Jezus’ kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad zei Hij tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon.” Vervolgens zei Hij tot de leerling: “Zie daar uw moeder.” En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. Aangezien het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat de lichamen op sabbat aan het kruis bleven – het was bovendien een grote sabbat – vroegen zij aan Pilatus verlof de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen. Daarom kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de ene als bij de andere die met Hem gekruisigd waren de benen stuk. Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen dat Hij reeds dood was sloegen zij Hem de benen niet stuk, maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit.
Zo spreek de Heer.

Voorbede

Bidden wij op voorspraak van Maria, de Moeder van de Kerk,
tot God onze Vader:

Voor Paus Franciscus, de bisschoppen en alle herders van de Kerk.
Dat zij met liefde over de wereldwijde geloofsgemeenschap waken
en velen door de deur van het geloof leiden.
Laat ons bidden…

Voor alle gelovigen.
Dat zij de beloften van hun doopsel
niet verwaarlozen, maar naar de aansporing
van Maria doen wat de Heer van hun vraagt.
Laat ons bidden…

Voor degenen die geroepen zijn tot het priesterschap, het diaconaat
en het religieuze leven: dat zij gehoor geven aan de roepstem van de Heer
en hun leven in dienst stellen van Christus en de gemeenschap van de Kerk.
Laat ons bidden…

Voor ons allen.
Dat deze viering van Maria’s Moederschap over de Kerk
ons sterkt in ons geloven, hopen en liefhebben.
Dat wij de eenheid onder elkaar bewaren
en elkaar tot troost en steun zijn.
Laat ons bidden…

Misintenties…

Gebed in stilte…

God, altijd blijft Gij bezig
– binnen het verbond van uw Zoon –
uit alle naties U een volk bijeen te brengen
dat in de Geest tot eenheid groeit.
Geef dat uw kerk, trouw aan haar zending
en onder de voorspraak van de H. Maagd Maria,
altijd samen met de mensheid optrekt
als het zuurdeeg en de ziel in de menselijke samenleving
die in Christus vernieuwd
en tot Gods eigen gezin herschapen moet worden.
Door Christus onze Heer.


HEMELVAARTSDAG 10 mei 2018

EERSTE LEZING (Hand.1,1-11)

Uit de Handelingen der Apostelen.

Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag, waarop Hij zijn opdracht gaf aan de Apostelen die Hij door de Heilige Geest had uitgekozen, en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl Hij met hen at beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt: “Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige Geest.” Terwijl zij eens bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?” Maar Hij gaf hun ten antwoord: “Het komt U niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over U komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde.” Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? “Deze Jezus die van U is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.” Zo spreekt de Heer.

TWEEDE LEZING (Ef.1,17-23)

Uit de brief van de Heilige Apostel Paulus aan de christenen van Efeze.

Broeders en zusters, Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, U de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen. Moge Hij Uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe hij U roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de dood en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als Hoofd gegeven aan de kerk die zijn lichaam is, de volheid van Hem, die het al in alles vervult. Zo spreekt de Heer.

EVANGELIE Mc., 16, 15-20

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak hij tot hen: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen zullen dezen genezen zijn.” Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van God. Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden. Zo spreekt de Heer.

VOORBEDE

Bidden wij tot God onze Vader, die Christus heeft opgewekt uit de dood
en Hem heeft doen zetelen aan zijn rechterhand in de hemel, waar Hij voor ons ten beste spreekt:

Gij zijt dicht bij ons
wanneer wij door woord en voorbeeld
getuigen van Uw Zoon.
Geef dat wij uw Blijde Boodschap van liefde en vergeving
Verkondigen en voorleven.
Laat ons bidden…

Gij zijt dicht bij ons
wanneer wij in uw Naam bouwen aan een betere wereld.
Geef aan onze wereld de vrede die wij zelf niet kunnen geven.
Laat ons bidden…

Gij zijt dicht bij ons
nu wij hier samenzijn in uw Naam.
Geef dat wij ons daadwerkelijk inzetten
voor de komst van uw Rijk midden onder ons.
Laat ons bidden…

Gij zijt dicht bij ons
wanneer wij samen tot U bidden.
Geef ons op weg naar Pinkstern een groot vertrouwen in de
kracht van het gebed.
Laat ons bidden…

Misintenties…

Gebed in stilte…

Eeuwige God,
die zijt boven allen, met allen en in allen,
en ieder van ons afzonderlijk de genade verleent
naar de maat van Christus’ gave,
wij bidden U:
dat wij, ieder op onze eigen plaats,
het Evangelie verkondigen
en dat uw tekenen ons zullen vergezellen
nu wij ons biddend gaan voorbereiden op de
komt van de Pinkstergeest.
Door Christus onze Heer.


ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN 12 en 13 MEI 2018

EERSTE LEZING Hand., 1, 15-17. 20a. 20c-26

Uit de Handelingen der Apostelen

In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders – er was een groep van ongeveer honderdtwintig personen bijeen en sprak: “Mannen broeders, het Schriftwoord moest in vervulling gaan dat de heilige Geest door de mond van David tevoren gesproken heeft over Judas, die de gids is geworden van hen die Jezus gevangen namen. Hij behoorde tot ons getal en had aan dit dienstwerk zijn deel gekregen. Er staat immers geschreven in het boek der Psalmen: Een ander neme zijn ambt over. Dus moet een van de mannen die tot ons gezelschap behoorden gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het doopsel van Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen, met ons een getuige worden van zijn verrijzenis.” Men stelde er twee voor: Jozef ook Barabbas geheten, bijgenaamd Justus, en Mattias. Toen baden zij als volgt: “Gij Heer, die aller harten kent, wijs degene aan die Gij van deze twee hebt uitverkoren om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt, waaraan Judas ontrouw werd om heen te gaan naar zijn eigen plaats.” Toen liet men hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen. Zo spreekt de Heer.

TWEEDE LEZING 1 Joh., 4, 11-16

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad moeten ook wij elkander liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven zoals Hij verblijft in ons, dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest. En wij, wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is woont God in hem en woont hij in God. Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft en wij geloven in haar. God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. Zo spreekt de Heer.

EVANGELIE Joh., 17, 11b-19

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: “Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij. Toen Ik bij hen was bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden. Maar nu kom Ik naar U toe en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat omdat zij niet van de wereld zijn zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld zoals Ik niet van de wereld ben. Wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt zo zend Ik hen in de wereld, en omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd mogen zijn.” Zo spreekt de Heer.

VOORBEDE

Heer onze God, op weg naar Pinksteren zijn wij
hier biddend en hoopvol bij U.
Wil luisteren naar onze gebeden:

Voor de herders van de Kerk.
Schenk hun het vuur van Pinksteren, de kracht van de heilige Geest.
Dat zij ons voorgaan op de weg van geloof, hoop en liefde.
Laat ons bidden…

Voor allen die getuigen van het Evangelie.
Dat zij in vrede en met vreugde Gods gelaat zichtbaar maken
in onze wereld.
Laat ons bidden…

Voor onze parochiegemeenschap op weg naar Pinksteren.
Dat wij ons geloof en onze gaven met elkaar delen en één van hart God dienen.
Laat ons bidden…

Voor onze eenzamen, zieken en stervenden.
Dat Gods Geest hun lijden verlicht en hen tot zegen en steun is.
Laat ons bidden…

Misintenties…

Gebed in stilte…

God, door de heilige Geest
hebt Gij uw licht geschonken
aan hen die geloven.
Maak ons ontvankelijk voor diezelfde Geest
om al wat goed is te kennen
en ons altijd over zijn bijstand te verheugen
Door Christus onze Heer. Amen