Vertrouwenspersonen in de H. Oda-Parochie

Onlangs zijn twee vertrouwenspersonen in de parochie aangesteld.
Sannie de Rooij en Fred Tijssen, wonend in de parochie in respectievelijk Son en Breugel en Sint Oedenrode.

Het instellen van de functie(s) van vertrouwenspersoon kan wellicht tot vragen leiden. Daarom een toelichting in dit artikel.

Eerst het waarom in onze parochie:
In het bedrijfsleven kent men vertrouwenspersonen als er meer dan 6 werknemers zijn. Dat staat in de ARBO-wetgeving. Onze parochie heeft veel meer dan 6 werknemers, daarmee is het hebben van een vertrouwenspersoon een wettelijke verplichting. De parochie heeft naast een aantal functionaris in vast dienstverband ook zo´n kleine 400 vrijwilligers in diverse werkzaamheden; jong en oud. De laatsten zijn onbezoldigde krachten, en zeker van levensbelang  voor de parochie. De werkgever is verantwoordelijk voor de verstandhouding van het personeel en de vrijwilligers naar die werkgeven, maar ook onderling. Ook kerkgangers/regelmatige bezoekers kunnen een vertrouwenspersoon inschakelen als er sprake is van ongewenst gedrag.

Om welk gedrag gaat het.
De wet noemt 4 items welke daarmee te maken hebben, te weten:

 • agressie en geweld
  Agressie kan in fysieke/lichamelijke zin zijn, maar ook psychisch. Slaan, schoppen bijten etc. zijn lichamelijk. Uitsluiten, minachten, onder druk zetten, uitschelden zijn voorbeelden van psychisch geweld, zeker als dat regelmatig gebeurt. In een arbeidsverhouding werkgever-werknemer/chef-ondergeschikte valt daar ook het onthouden van positieverbetering onder. Werkomstandigheden als: werkdruk, werktijden, werkhouding, veiligheid en werkplek zijn factoren die van invloed zijn op de arbeidsomstandigheden. Deze factoren kunnen zowel fysieke als psychische invloed hebben op werknemers.
 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  Bij (seksuele) intimidatie kunnen de persoonlijke omstandigheden, zoals de leeftijd van de geïntimideerde, eerdere ervaringen, de mate waarin iemand er met anderen over kan praten, de opvoeding en de cultuur, een grote rol spelen. De beleving van het slachtoffer, is daarbij in hoge mate bepalend . 

  Onder intimidatie verstaan wij het gedrag van een ander proberen te beïnvloeden door hem of haar angst aan te jagen. Ook hier kan het gaan om zowel non-verbaal, verbaal als fysiek gedrag. Er is bij intimidatie bijna altijd sprake van verschil in perceptie van dader en slachtoffer ten aanzien van het gedrag in kwestie. Bij intimidatie beschrijven slachtoffers geregeld gevoelens van onrechtvaardigheid, machteloosheid en schaamte. Het maakt niet uit of dat onlangs of langere tijd geleden is gebeurd.
 • Pesten
  Respectloze grappen of opmerkingen waarbij het respect voor het slachtoffer volledig ontbreekt, vallen onder pesten. Maar ook fysiek pesten. Telkens aanstoten, laten struikelen, stoel wegtrekken enz. Daarbij kan het slachtoffer zich bedreigd voelen en/of in zijn veiligheid aangetast. Het beoordelen of er sprake is van pesten is lastig. De ene situatie, context of grap wordt door het ene slachtoffer als een onschuldige grap beleefd. Een ander kan dit ervaren als venijnig pesten. De gevolgen van pesten kunnen verstrekkend zijn. Iemand kan vrijwel direct last krijgen van psychosomatische klachten als hoofdpijn, buikpijn en slapeloosheid. Uiteindelijk kan langdurig en systematisch pesten leiden tot posttraumatisch stresssyndroom en arbeidsongeschiktheid. Voor een organisatie heeft pesten negatieve gevolgen. Naast het uitvallen van een werknemer (vrijwilliger) leidt pesten tot een slechte werksfeer. Daardoor daalt de productiviteit en stijgt het ziekteverzuim. Werknemers of vrijwilligers zullen sneller geneigd zijn op zoek te gaan naar een nieuwe baan en hierdoor stijgt het verloop in de onderneming/parochie.
 • Discriminatie
  Een opsomming van discriminatiegronden:
  Leeftijd, afkomst, handicap of ziekte, geslacht, godsdienst, nationaliteit, geaardheid, seksuele voorkeur. Wie zich gediscrimineerd voelt, kan dit bij een vertrouwenspersoon aangeven. In veel van de discriminatiezaken is daadwerkelijk sprake van ongelijke behandeling.

Al deze gedragingen hebben nadelige effecten en tonen aan dat een goed beleid tegen psychosociale (arbeids-)belasting onmisbaar is.

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Zorg leveren en eerste opvang van klagers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Het verder begeleiden, als de klager de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van de kerk.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van groepen bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag, waarbij de anonimiteit wordt gewaarborgd.

Enkele belangrijke punten.

Degene die in opleiding zijn tot priester of diaken, degene die een opleiding tot pastorale bediening volgt, degene die een zending, aanstelling of benoeming van de bisschop heeft als priester, diaken, pater, broeder, vallen onder de kerkelijke gedragscode. 

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers/ vrijwilligers.  Er is een geheimhoudingsplicht. Dat geldt voor hen ook naar de kerkleiding, tenzij met toestemming van de klager.

Als de werknemer/vrijwilliger verdere stappen wenst dan gesprekken met de vertrouwenspersoon van de parochie, kan worden doorverwezen of begeleid naar de vertrouwenspersoon van het bisdom Den Bosch en indien gewenst naar het landelijk R.K. meldpunt grensoverschrijdend gedrag voor kerkelijke bedienaren en vrijwilligers in de kerk.

Er is bewust gekozen voor een man en een vrouw als vertrouwenspersoon, zodat iemand met een klacht kan kiezen, waar hij/zij zich prettig bij voelt. Er is om die reden ook gekozen voor twee personen uit twee verschillende plaatsen in de parochie.
De bereikbaarheid via de email is rechtstreeks naar beide vertrouwenspersonen. U kunt in uw mail aangeven met wie u contact wenst zonder opgaaf van reden. De betrokken vertrouwenspersoon neemt dan contact op met de aanvrager/ster.
Het telefoonnummer van de respectievelijke vertrouwenspersonen is te bevragen bij het secretariaat.

De benoeming van een vertrouwenspersoon is voor de duur van maximaal vier jaar en kan één maal met vier jaar worden verlengd.

Meierijstad/Son en Breugel
Juni 2020

Sannie de Rooij                                                          Fred Tijssen


Twee vertrouwenspersonen: Sannie de Rooij en Fred Tijssen

We zijn blij u te kunnen melden dat we twee personen hebben gevonden Sannie de Rooij en Fred Tijssen, die de functie van vertrouwenspersoon hebben aanvaard.

Even voorstellen.

Sannie de Rooij is een bekende figuur in het Sonse deel van de parochie. Na haar pensionering als decaan, vertrouwenspersoon en docente Nederlands en Engels; bij de MBO Horeca van De Rooi Pannen te Eindhoven in 2004, is ze bij de parochie Sint Petrus ‘Banden begonnen als secretaris van het parochiebestuur, waar ze al in het koor zong en lector was.
In 2008 kreeg ze de zending  van de bisschop als pastoraal assistent. Na het vertrek van pastoraal werkster Maroesjka Sleegers, heeft ze een deel van haar werkzaamheden overgenomen.
Na de fusie in 2012,werd ze lid van de torengroep Son en werkt ze op het parochiecentrum aldaar. Verder zit ze in de werkgroep eerste heilige communie, het kinderteam, leid ze de misdienaars op en schrijft in het parochieblaadje.
Nu ze is gevraagd als vertrouwenspersoon zegt ze: “Het is een eer dat iemand zoveel vertrouwen in je stelt om met zijn/haar problemen bij je te komen. Ik hoop dus ook dat Fred en ik iedereen die bij ons aanklopt tot steun kunnen zijn”.

Fred is afkomstig uit de parochiekern H. Martinus. Hij geniet momenteel van zijn pensioen. In zijn werkzame leven heeft  hij diverse functies gehad binnen het korps gemeentepolitie van Den Haag. Hij was daar onder andere rechercheur bij de afdeling jeugd- en jongerenzaken. De functie van vertrouwenspersoon heeft hij later bekleed toen hij als gedragstrainer/docent werkte op de politieacademie.
In zijn vrije tijd is Fred Tijssen lid van het Martinuskoor en het Requiemkoor. Daarnaast is hij Locatiemanager van het Rode Kruis, afdeling Meierijstad Boxtel Boekel en is hij een actief bridger en toerfietser.

We zijn blij dat Sannie en Fred bereid zijn om in onze parochie hun expertise  in te zetten.

Wat houdt de functie van vertrouwenspersoon ook al weer in? Heel in het kort: een vertrouwenspersoon is iemand binnen een organisatie, vereniging of directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan en om raad kan vragen. Vaak heeft dit betrekking op verschillende zaken. U kunt bijvoorbeeld denken aan geweld, pesterijen, discriminatie en seksuele intimidatie.
Beide vertrouwenspersonen Sannie de Rooij en Fred Tijssen zijn bereikbaar via email:

Wilt u een telefoongesprek met een van beiden, dan kan het nummer opgevraagd worden bij het secretariaat van de parochie.