Gedachten bij het Heilig Jaar

Gedachten bij het Heilig Jaar (1)

151222-2Paus Franciscus geeft ons zijn gedachten bij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Lees hier een eerste bijdrage:

Barmhartigheid moet niet alleen bij mooie woorden blijven, maar moet ook werkelijkheid worden in het dagelijks leven. Liefhebben en vergeven zijn de concrete en zichtbare tekenen dat het geloof onze harten heeft veranderd. Liefhebben en vergeven zoals God liefheeft en vergeeft. Dat is een levensprogramma waarin geen onderbrekingen of uitzonderingen mogelijk zijn, maar dat ons ertoe aanzet om altijd verder te gaan zonder ooit moe te worden, met de zekerheid dat wij worden ondersteund door de vaderlijke aanwezigheid van God.

Wij worden uitgenodigd om in dit Heilig Jaar een stap te zetten en één van de Heilige Deuren door te gaan die geopend zijn in Rome en in alle grote kathedralen en basilieken van de wereld. De Heilige Deur:  dit jaar -ware Deuren van Barmhartigheid.

De Deur verwijst naar Jezus zelf die heeft gezegd: “Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt zal gered worden: die kan vrij in en uit gaan en zal weidegrond vinden” (Joh. 10,9). De Heilige Deur doorgaan is het teken van ons vertrouwen in de Heer Jezus die niet is gekomen om te oordelen, maar om te redden (vgl. Joh 12,47). Voor deze Verlossing wordt niets betaald. De Verlossing kun je niet kopen. Jezus is de deur, en Jezus krijg je gratis! Hijzelf heeft het over degenen die mensen niet zoals het hoort naar binnen laten gaan, en Hij zegt dan eenvoudigweg dat het boeven en bandieten zijn. Nogmaals, denk eraan: de verlossing is gratis.

De Heilige Deur doorgaan is het teken van een werkelijke bekering van ons hart. Als we die deur doorgaan is het goed om ons te herinneren dat we ook de deur van ons hart wijd open moeten houden. Ik sta voor de Heilige Deur en ik vraag: “Heer, help mij om de deur van mijn hart wijd open te zetten!” Het Heilig Jaar zou niet veel effect hebben als de deur van ons hart Christus niet doorlaat, die ons duwt om naar de anderen toe te gaan om Hem en zijn Liefde te brengen. Dus, net als de Heilige Deur open blijft, want die is het teken van de ontvangst die God zelf ons bereidt, zo ook moet onze deur, die van ons hart, altijd open staan om niemand uit te sluiten. Zelfs hij of zij die mij last bezorgt: niemand.

Gedachten bij het Heilig Jaar (2)

160102-3

In alle toespraken en preken staat Paus Franciscus stil bij de betekenis van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Hier volgt een tweede overdenking van de Paus.

Een belangrijk teken van het Heilig Jaar is het sacrament van verzoening, de biecht. Tot het sacrament naderen waardoor wij ons met God verzoend hebben, staat gelijk met de directe ervaring van Zijn barmhartigheid. Het is de Vader vinden die vergeeft: God vergeeft alles. God begrijpt ons, ook in onze beperktheden, Hij begrijpt ons ook in onze tegenstrijdigheden. Dat is niet alles: met Zijn liefde zegt Hij ons dat Hij, juist wanneer wij onze zonde erkennen, nog dichter bij ons is en ons aanspoort verder te gaan. Meer nog: Hij zegt dat wanneer wij onze zonden erkennen en vergeving vragen, het feest is in de Hemel. Jezus viert feest: dat is Zijn barmhartigheid; laten wij niet ontmoedigd worden! Laten wij doorgaan, doorgaan!

Hoe dikwijls heb ik horen zeggen: “vader, ik kan mijn buur, collega, buurvrouw, schoonmoeder, schoonzus niet vergeven”. Wij hebben dat allemaal gehoord: “ik kan niet vergeven”. Maar hoe aan God vragen ons te vergeven als wij geen vergeving kunnen schenken? Vergeven is iets groot, en toch is het niet gemakkelijk, omdat ons hart arm is en uit eigen kracht alleen, er niet kan toe komen. Maar als wij ons openstellen om Gods barmhartigheid voor ons te ontvangen, worden wij op onze beurt in staat vergeving te schenken. Ik heb dikwijls horen zeggen: “ik kon die persoon niet zien: ik verafschuwde haar. Maar op een dag ben ik naar de Heer gegaan en heb Hem vergiffenis gevraagd voor mijn zonden en ik heb die persoon ook vergeven”. Het zijn dingen van alle dag. Die mogelijkheid ligt in ons bereik.

Dus, heb moed! Beleven wij dit Heilig Jaar, beginnend met die tekens die een grote liefdeskracht in zich bevatten. De Heer zal bij ons zijn om ons andere tekens te laten ervaren die belangrijk zijn voor ons leven. Moed en vooruit!

Gedachten bij het Heilig Jaar (3)

160115-2

In alle toespraken en preken staat Paus Franciscus stil bij de betekenis van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Hier volgt een tweede overdenking van de Paus.

Roep om barmhartigheid
“Een Heilig Jaar om sterk in ons de vreugde te ervaren dat wij werden gevonden door Jezus, die als Goede Herder naar ons op zoek is gegaan, want wij waren verdwaald” (preek tijdens de aankondiging van het Heilig Jaar, 11 april 2015): dat is het doel dat de Kerk zich stelt dit Heilig Jaar. En zo zullen wij in ons de zekerheid versterken dat de barmhartigheid werkelijk kan bijdragen aan de opbouw van een meer menselijke wereld. Juist in onze tijd, waarin de vergiffenis zo zeldzaam is op alle terreinen van het menselijk leven, wordt de roep om barmhartigheid dringender, en wel op elk terrein: in de samenleving, bij de instellingen, op het werk en ook in het gezin.

 ‘Ik ben een zondaar’
Daarom is het dus noodzakelijk te erkennen dat wij zondaars zijn; om in ons de zekerheid van de goddelijke barmhartigheid te versterken. “Heer, ik ben een zondaar, Heer ik ben een zondares: kom met uw barmhartigheid.” Dat is een heel mooi gebed. Een gemakkelijk gebed om elke dag te bidden: “Heer, ik ben een zondaar; Heer, ik ben een zondares: kom met uw barmhartigheid.”

Getuigen worden
Beste broeders en zusters, ik hoop dat eenieder van ons dit Heilig Jaar de ervaring zal krijgen van de barmhartigheid van God, om zo getuigen te worden van “wat God het meest behaagt”. Is het onnozel om de geloven dat dit de wereld kan veranderen? Ja, menselijk gesproken is het van de gekke, maar “De dwaasheid van God is (…) wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen” (1 Kor. 1,25).

Gedachten bij het Heilig Jaar (4)

160130-2

In alle toespraken en preken staat Paus Franciscus stil bij de betekenis van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Hier volgt een vierde overdenking van de Paus.

In de Heilige Schrift is de barmhartigheid van God door heel het verhaal van het volk van Israël aanwezig. Met zijn barmhartigheid gaat de Heer op weg met de aartsvaders, schenkt Hij hun kinderen ondanks onvruchtbaarheid, leidt hij hen over wegen van genade en verzoening, zoals het verhaal van Jozef en zijn broers aantoont (vlg. Gn 37-50).

Elkaar vergeven

En ik denk aan de zovele broers die van elkaar verwijderd zijn in een gezin en niet met elkaar praten. Dit Jaar van Barmhartigheid is echter een goede gelegenheid om elkaar weer te vinden, elkaar te omhelzen en te vergeven en de slechte dingen te vergeten. Maar, zoals we weten, werd het leven voor het volk moeilijk in Egypte. En het is juist op het moment dat de Israëlieten op het punt staan op te geven, dat de Heer ingrijpt en de redding bewerkstelligt.

God echter “is niet onverschillig” (Boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de Vrede 2016), Hij wendt zijn blik nooit af van de menselijke pijn. De God van barmhartigheid beantwoordt en draagt zorg voor de armen, voor degenen die hun wanhoop uitschreeuwen. God luistert en grijpt in om te redden door mensen te bezielen die in staat zijn de zucht van het lijden te horen en te werken ten dienste van de onderdrukten.

Bemiddelaar

En zo begint het verhaal van Mozes als bemiddelaar van de vrijheid voor het volk. Hij gaat de confrontatie aan met de farao om hem ervan te overtuigen Israël te laten vertrekken; en vervolgens zal hij zijn volk leiden, door de Rode Zee en de woestijn, naar de vrijheid. Mozes, die vlak na zijn geboorte door de goddelijke barmhartigheid werd gered van de dood in de wateren van de Nijl, wordt bemiddelaar van deze zelfde barmhartigheid en geeft zijn volk de kans geboren te worden in vrijheid, gered uit de wateren van de Rode Zee.

Barmhartigheid

En ook wij kunnen in dit Jaar van Barmhartigheid dit werk van bemiddelaars van barmhartigheid uitvoeren met de werken van barmhartigheid om naderbij te komen, verlichting te geven, te verenigen. Er zijn zoveel goede dingen die we kunnen doen.