Beleidsplan

Actieplan 2017-2018

Gods liefde leren kennen in eenvoud en vreugde

Vanuit het beleidsplan 2017-2020 werden een aantal actiepunten gekozen voor het komende werkjaar.

Op bestuurlijk gebied zal komend jaar extra aandacht worden besteed aan de volgende punten:

– Ledenadministratie. Vanwege het aangekondigde beëindigen van SILA zal gewerkt worden aan een andere manier om de ledenadministratie op orde te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van deskundigheid op dit gebied bij het bisdom

– Vorming van een financiële commissie met en ter ondersteuning van de penningmeester van het parochiebestuur.

– De parochianen moeten bewust gemaakt worden van hun verantwoordelijkheid om de parochie ook financieel mee te dragen. Daarom krijgt de actie kerkbalans krijgt meer aandacht. Een werkgroep gaat hierin het voortouw nemen en werkt nauw samen met de torengroepen en parochiekantoren.

– Realisatie van de nieuwe kerk in Son. Gedurende het komende werkjaar zal de bestaande parochiekerk van Sint Petrus’ Banden in Son aan de eredienst worden onttrokken en worden afgebroken. Direct daarna wordt begonnen aan de bouw van een nieuwe, kleinere kerk.

Op pastoraal gebied wordt voorrang gegeven aan de volgende actiepunten:

– Contact met de scholen in Son en Breugel. In de afgelopen jaren is een structureel contact opgebouwd met de scholen in Sint-Oedenrode, wat resulteert in projecten voor alle leeftijdsgroepen. In het komende werkjaar worden de scholen in Son en Breugel benaderd en uitgenodigd tot een gesprek. We hopen dat ook met de scholen in Son en Breugel een structureel contact kan worden opgebouwd.

– Vorming van vrijwilligers. Het is in de afgelopen jaren niet gelukt om vrijwilligers te motiveren deel te nemen aan vormingsprojecten, zoals door het bisdom worden aangeboden. Wel wordt soms gevraagd om korte cursussen of trainingen. In het komend jaar zullen we de vragen van parochiële vrijwilligers peilen en voor de groepen die dat wensen kort lopende cursussen aanbieden.

– Wat betreft de sluiting van de kerk in Son en de bouw van de nieuwe kerk: Niet alleen het bouwkundige proces, ook de begeleiding van de parochianen en met name de vele vrijwilligers in Son, zal de nodige aandacht krijgen. De parochianen worden op de hoogte gehouden van alle vorderingen middels een extra nieuwsbrief, die regelmatig verschijnt.

– In het korenoverleg is afgesproken om in het komende werkjaar te gaan beginnen met de opleiding van cantoren. Er worden ongeveer vier mensen gezocht die geschikt zijn om deze functie te vervullen. Zodra hun opleiding het toelaat zullen de cantoren worden ingezet bij vieringen zonder koor.

– Ook wordt ruimte geboden aan stagiairs van het conservatorium in Tilburg die de opleiding volgen tot dirigent, organist of zanger.

Evaluatie

Op 16 januari 2018 zal er een tussentijdse evaluatie worden gehouden in een gezamenlijke vergadering van Parochiebestuur, Pastorale Raad en Pastoraal Team.

Beleidsplan 2017-2020

Gods liefde leren kennen in eenvoud en vreugde

Recente geschiedenis

De Odaparochie is het resultaat van twee opeenvolgende fusieprocessen. In mei 2010 werden de parochies behorende tot de gemeente Sint-Oedenrode samengebracht. Het betrof de H. Martinusparochie in het centrum van Sint-Oedenrode, de Goede Herderparochie in de wijk Eerschot, de H. Antonius van Paduaparochie in Nijnsel, de H. Martinusparochie in Olland en de H. Ritaparochie in Boskant. De nieuwe parochie kreeg de naam: Parochie Heilige Oda, naar de patroonheilige van de gemeente Sint-Oedenrode, aan wie de gemeente ook haar naam dankt.

In september 2012 sloten de parochies van Son en Breugel zich aan bij de pasgevormde H. Odaparochie. Dit waren de voormalige parochies H. Genoveva in Breugel en Sint Petrus’ banden in Son.

Tegelijk met de eerste fusie is een pastoraal team aangesteld voor de gehele parochie. Het team bestaat momenteel uit twee priesters, twee diakens en een pastoraal werkster. Daarnaast zijn er enkele emeriti op wie regelmatig een beroep wordt gedaan.

Bij aanvang van de nieuwe parochie werd een nieuw Parochiebestuur geïnstalleerd. Na enige tijd werd er een Pastorale Raad gevormd, die als taak heeft het pastorale beleid vorm te geven, mee te dragen en uit te werken naar de toekomst, waarbij getoetst wordt aan de missie van het pastorale team. Ook werden er torengroepen in het leven geroepen om de praktische zaken in de verschillende kernen in goede banen te leiden.

In april 2014 werden twee kerken aan de eredienst onttrokken: de H. Ritakerk in Boskant en de Goede Herderkerk in Eerschot. Oorspronkelijk stond ook de kerk van Son op de nominatie om gesloten te worden. Intussen zijn de plannen in die zin gewijzigd, dat de kerk weliswaar wordt afgestoten, maar dat er een nieuwe, kleinere kerk wordt gebouwd.

Missie

Als missiestatement voor de H. Odaparochie koos het pastorale team:

“Gods liefde leren kennen in eenvoud en vreugde.”

Visie

De wortels van bovengenoemde missie liggen in drie teksten, bronnen. Deze bronnen geven een aanwijzing voor de vertaling van onze missie naar de uitwerking in concrete doelen.
De eerste wortel ligt in de film ‘Des hommes et des dieux’ uit 2010 onder regie van Xavier Beauvois.
De film verbeeldt de laatste maanden van de monniken van de abdij ‘Maria Visitatie’ in het Atlasgebergte in Algerije. In de film zien we hoe de monnikengemeenschap verbonden is met de moslim dorpsgemeenschap ter plekke. Er is een houding van wederzijds respect, zorg en waardering zonder dat er in deze gemeenschap sprake lijkt te zijn van geloofsdwang. De naam van de abdij is niet toevallig, leerden we in een studiedag van het pastorale team over de werkelijkheid achter deze film in de abdij Koningshoeven. Wanneer Maria haar nicht Elizabeth in het bergland bezoekt, brengt zij haar zoon Jezus onzichtbaar onder de mensen.

Lc. 1,41-45: ‘Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem uit: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.’
De komst van Maria met haar zoon laat de Geest waaien, die zijn vreugde brengt. Deze vreugde wordt bedoeld in onze missie.

In de bespreking van deze film in het team kwam naar voren:

• dat we ons verwant voelden met de monniken in die zin dat we als team, als parochie een christengemeenschap zijn in een niet (langer) christelijke wereld. Het is, evenals de omgeving waarin de monniken leefden, geen goddeloze omgeving. Respect past.

• Dat we evenals de monniken God zoeken, willen leren kennen, juist in de omgeving waarin wij leven.

• Dat we dit in alle eenvoud willen doen. Eenvoud als deugd, met het leven van de monniken als voorbeeld.

De missie werd aangevuld met juist de liefde: Gods liefde leren kennen. Deze notie kwam uit de encycliek van paus Benedictus XVI: ‘Deus caritas est’. In deze toevoeging wordt verankerd dat Gods liefde zich uiteindelijk uit, in de gave zijn zoon Jezus Christus.

Werkvelden binnen de parochie

1. Liturgie

De viering van de eucharistie is “bron en hoogtepunt” van het kerkelijk leven. In onze parochie krijgt dit gestalte door de dagelijkse eucharistievieringen en met name door de viering van de zondag. Voor de zondagsvieringen zijn er in elke kern koren, lectoren, kosters en acolieten. De eucharistie wordt op waardige wijze gevierd. We proberen in eenvoud en vreugde te vieren met mensen van alle leeftijden. Met de koren wordt nagedacht over en gewerkt aan de verzorging van de kerkmuziek in de nabije en verdere toekomst.

Ook is er aandacht voor de andere sacramenten en vieringen voor onderscheiden groepen. Aan uitvaarten wordt ook altijd veel zorg besteed. In de afgelopen jaren zijn we gegroeid naar een zekere eenheid van vieren binnen de verschillende kernen van de parochie.

2. Catechese

Er wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding op de sacramenten: Doopsel, Huwelijk, eerste H. Communie en Vormsel . Tussen de eerste Communie en het Vormsel is er een aanbod van catechese in de vorm van de Ark-club. Voor tieners kennen we de Rock Solid avonden.

De parochie heeft contact met de basisscholen in Sint-Oedenrode, resulterend in catecheseprojecten voor alle groepen.

Enkele keren per jaar bieden we een reeks bezinningsavonden aan, vaak in liturgisch sterke tijden.

Ook op de website en de parochiepagina in de huis-aan-huisbladen wordt regelmatig gepubliceerd over diverse geloofsthema’s.

3. Diaconie

Sinds 2015 is er een Parochiële Caritas Instelling, onder de naam PCI de Goede Herder. In samenwerking met de protestantse gemeente Sint-Oedenrode/Son en Breugel is er een interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO). Het IDO organiseert met name acties in de advent en veertigdagentijd.

Door pastores en vrijwilligers worden mensen thuis bezocht, met name in geval van ziekte of na het overlijden van een dierbare. Maandelijks wordt ook de communie gebracht aan mensen die zelf niet meer naar de eucharistieviering kunnen komen.

Regelmatig zijn er speciale collectes of acties voor goede doelen: een kerstpakkettenactie, de vastenactie, het goede doel in het project van de eerste H. Communie, actie Schoenmaatjes enz.

De parochie is ook verbonden met de Stichting Ommekaar.

4. Kerkopbouw

Voor de communicatie wordt gebruik gemaakt van diverse media: de parochie heeft een website, die dagelijks wordt bijgehouden; Elke twee weken verschijnen er parochieberichten in de huis-aanhuisbladen; Eens per maand geeft elke kern een nieuwsbrief uit voor de parochianen van de eigen wijk; De nieuwsbrieven van Son en van Breugel verschijnen ook op het portaal Sonenbreugelverbindt. Er wordt zorg besteed aan mooie posters en flyers van speciale activiteiten.

Via contacten met andere organisaties, zoals het ZLTO, de KBO, de gilden, willen we aanwezig zijn in de samenleving.

5. Jongerenwerk

In de parochie worden diverse activiteiten georganiseerd: de tienerclub, die ongeveer twee keer per maand samenkomt; jaarlijks deelname aan Nacht Zonder Dak; een jaarlijkse voettocht naar de St. Jan in de Bosch. Er zijn ook diverse misdienaars en acolieten actief binnen de parochie.

Vorig jaar heeft een groep jongeren uit de parochie deelgenomen aan de Wereld Jongeren Dagen in Polen. Een kleine groep komt enkele keren per jaar bij elkaar voor een thema-avond.

6. Oecumene

Er is regelmatig contact met de protestantse gemeente van Sint-Oedenrode/Son en Breugel. Dit vindt zijn weerslag in verspervieringen in de Advent en Veertigdagentijd, oecumenische gebedsvieringen op 4 mei en samenwerking in het Interkerkelijk Diaconaal Overleg. Daarnaast worden parochianen en gemeenteleden uitgenodigd voor activiteiten van de andere kerk.

7. Onderwijs

In Sint-Oedenrode is er contact met de scholen via SKOSO (Stichting Katholiek Onderwijs SintOedenrode). Dit resulteert in een kerstproject, waarbij met name de groepen 1 en 2 een bezoek brengen aan de kerststal in de kerk; de groep 3 een rondleiding krijgen door de kerk; een paasproject voor de groepen 6 en schoolbezoek door leden van het pastorale team voor de groepen 7. Ook rond de vastenactie is er contact met scholen. In Breugel komt een van de scholen jaarlijks naar de kerk voor een kerstviering.

8. Huwelijks- en gezinspastoraat

Eerder werden al genoemd de voorbereiding op de sacramenten van Doop, Eerste Communie, Vormsel en Huwelijk.

Twee maal per jaar is er een doop-dankviering voor alle kinderen die in de periode daarvoor werden gedoopt, samen met hun ouders, broertjes en zusjes. Er zijn peuter- en kleutervieringen voor de allerkleinsten, familievieringen en in een van de kerken kindernevendiensten.

9. Categoriaal pastoraat

Vanuit de parochie is er contact met de organisatie Dichterbij in Sint-Oedenrode: maandelijks is er een viering voor mensen die zwaar lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt zijn.

Regelmatig gaat een van de pastores voor in de verzorgingstehuizen Odendael en Berkenstate.

Er zijn ook contacten met andere instellingen, zoals de zorgvilla in Son, de instelling voor meervoudig gehandicapten Zonhove, het hospice in Sint-Oedenrode en het Bijna Thuishuis in Son.

10. Parochiecentrum en –secretariaat

Er is een centraal parochiesecretariaat, dat elke werkdag ’s ochtends bereikbaar is. Daarnaast zijn er bij diverse kerken parochiekantoren, die wisselend geopend zijn. Buiten de openingstijden van het parochiesecretariaat is de parochie altijd bereikbaar via de telefoonachterwacht.

Op de parochiekantoren wordt ook de kerkledenadministratie bijgehouden.

11. Onroerend goed

De parochie heeft beschikking over de volgende kerkgebouwen: H. Martinuskerk in Sint-Oedenrode; H. Antonius van Paduakerk in Nijnsel, H. Martinuskerk in Olland, Sint Petrus’ bandenkerk in Son en H. Genovevakerk in Breugel. In Boskant is de voormalige doopkapel omgebouwd tot Ritakapel. Ook daar is nog wekelijks een eucharistieviering.

Andere gebouwen die eigendom zijn van de parochie zijn pastorie en parochiecentrum in Eerschot; pastorie en parochiecentrum in Son; pastorie en parochiecentrum in Breugel; woonhuizen en parochiecentrum in Nijnsel ; enkele devotiekapellen.

De parochie heeft de zorg over vijf kerkhoven en een processiepark.

12. Financiën

Op dit moment worden de financiën als volgt beheerd:

Inkomsten

• Facturen inzake huwelijk, uitvaarten e.d. worden gemaakt op secretariaat.
• Voor wat betreft jaarlijks actie kerkbalans is er een commissie die de jaarlijkse aanpak
voorbereidt.
• Incasso’s van bijvoorbeeld gezinsbijdragen worden uitgevoerd door Math Jacobs.

Uitgaven

• Uitgaven boven € 500 worden door penningmeester goedgekeurd, onder dit bedrag kunnen torengroepen zelf aankopen/bestellingen doen.
• Facturen komen binnen bij of gaan naar het secretariaat die vervolgens deze ter goedkeuring stuurt naar de betreffende torengroep. Indien deze akkoord zijn worden deze betaald.
Betalingen vinden plaats door penningmeester en voor wat betreft kernen Nijnsel en Martinus respectievelijk door Joke Raaijmakers en Math Jacobs.
• Penningmeester is gemachtigde voor de bankrekeningen en kan machtigingen toewijzen.

Boekhouding

De boekhouding wordt gedaan door de penningmeester in het pakket King. Bedoeling was om dit in navolging van veel andere parochies vanaf 2017 in Navision te gaan doen, echter het bisdom is voornemens niet verder te gaan met Navision dus dit is in afwachting hiervan niet doorgegaan.

Het grote voordeel van het werken met bijvoorbeeld Navision is dat de leden- en gezinsbijdrage administratie gekoppeld kan worden aan de boekhouding. Dat vereist dan echter wel een goede kennis van het pakket in elke kern en een goede verwerking daarvan die up to date is.

Financiële positie

De financiële positie van de parochie is sterk. Er zijn geen opeisbare schulden en het vermogen van de parochie is positief. Er zijn voorzieningen getroffen voor groot onderhoud van de gebouwen en voor vooruit ontvangen grafrechten. Er is ook vermogen belegd.

De parochie heeft teruglopende opbrengsten uit gezinsbijdragen en collecten en wordt hierdoor steeds meer afhankelijk van de beleggingsopbrengsten. Dit komt overeen met het beeld van het hele bisdom.

De kosten zijn vrij stabiel (de grootste kostenposten betreffen personeel, huisvesting en musici) maar door sluiting van Eerschot en Boskant zijn energiekosten lager geworden.

Toekomstige taakverdeling

Het is aan te bevelen een financiële commissie samen te stellen die periodiek overlegt over ontwikkelingen in de parochie. Deze commissie kan ontwikkelingen in het bisdom volgen en deze vergelijken met de parochie en daarnaast doelstellingen formuleren en de gerealiseerde resultaten evalueren. Voor de operationele activiteiten moet een opvolger worden gezocht voor Math Jacobs (die gaat stoppen).

Beleidsvoornemens

In samenwerking met Pastoraal Team, Parochiebestuur en Pastorale Raad is bovenstaande lijst van activiteiten samengesteld. Hieruit werden een aantal activiteiten gekozen, die ook in de nabije toekomst nog extra aandacht behoeven. Daarnaast werden nieuwe initiatieven genoemd, waar we de komende jaren aan zullen gaan werken.

Activiteiten die extra aandacht behoeven:
– Verdere uitbouw van diaconale activiteiten van PCI en IDO
– Pastorale zorg voor jong en oud
– Catechese met nadruk op gezinnen
– Vrijwilligersbeleid
– Aandacht voor tiener- en jongerenpastoraat
– Communicatie via de nieuwe media
– Ledenadministratie, in verband met het wegvallen van Sila
– Actie kerkbalans
– Samen zingen van gemengde koren met kinderen
– Muziekkeuze uitbreiden en volkszang bevorderen

Nieuwe initiatieven:
– Contact leggen met scholen in Son en Breugel
– Open gedachtenuitwisseling met mensen in en buiten de kerk
– Vorming van vrijwilligers via korte, op taak gerichte bijeenkomsten
– Realisatie nieuwe kerk te Son
– Onderhoudsplan van alle onroerend goed
– Vorming van een financiële commissie met en ter ondersteuning van de penningmeester
– Functie van de cantor in ere herstellen
– Ruimte voor stagiairs als organist of dirigent

Dit beleidsplan is het uitgangspunt voor het pastoraal handelen in de komende drie jaar voor pastoraal team en vrijwilligers. Naast deze plannen willen we ook steeds ruimte laten voor de werking van de Heilige Geest en inspelen op wat er op onze weg komt.