Nieuwe benoemingen

Zondag 7 oktober kondigt onze bisschop, Mgr. De Korte, een reeks van overplaatsingen en nieuwe benoemingen af voor ons bisdom. Dit alles heeft ook zijn weerslag voor onze Odaparochie.

De bisschop is voornemens Pater Pushpa op 1 februari 2019 te benoemen tot kapelaan van de parochie H. Bernardus van Clairvaux in Bergeijk en de omliggende dorpen. Hij zal gaan wonen op de pastorie te Weebosch. Per diezelfde datum zal de bisschop pastoor-deken Vincent Blom benoemen tot plebaan van de Sint-Jan in Den Bosch en daarnaast tot pastoor van de parochie Den Bosch – Rosmalen – Empel.  Pastoor Blom gaat wonen op de plebanie naast de kathedraal.

pastoor Robert van Aken

Gelijktijdig is de bisschop voornemens om twee nieuwe priesters te benoemen voor onze Odaparochie in Sint-Oedenrode, Son en Breugel.  Als opvolger van Vincent Blom wordt de priester Robert van Aken benoemd tot pastoor. Hij is nu werkzaam in het parochieverband ‘s-Hertogenbosch. Bryan van de Mortel, die op 26 mei jongstleden tot priester is gewijd, wordt als kapelaan de opvolger van pater Pushpa.  Pastoor Van Aken gaat wonen op de pastorie aan het Mgr. Bekkersplein in Eerschot. Kapelaan Van de Mortel op de pastorie naast de Nijnselse St. Antoniuskerk.

Het vertrek van pastoor Vincent Blom naar ’s-Hertogenbosch brengt met zich mee dat hij zijn taak als deken van het dekenaat Veghel / Sint-Oedenrode moet neerleggen. Het bisdom hoopt op korte termijn één van de priesters uit het dekenaat tot nieuwe deken te benoemen.

kapelaan Bryan van de Mortel

Het parochiebestuur kijkt in dankbaarheid terug op het vele werk en de grote inzet van zowel pater Pushpa als van pastoor Vincent Blom in de voorbije jaren. Samen met Manon van den Broek en de diakens Wilchard Cooijmans en Frank van der Geld was er een hecht en actief team. Samen met pastor Piet Bakermans, pastor Rens en enkele emeriti-diakens hebben zij mogen bouwen aan onze parochie.

Het parochiebestuur en de huidige leden van het pastoraal team zullen pater Pushpa en pastoor Blom begeleiden naar hun nieuwe parochie. Tegelijk willen zij een hartelijk welkom uitspreken aan pastoor Van Aken en kapelaan Van de Mortel. In geloof en vertrouwen gaan wij verder met de opbouw van onze parochiegemeenschap.

In zijn toelichting op de benoemingen zegt Mgr. De Korte: “Zes pastoors en drie kapelaans krijgen binnen ons bisdom een nieuwe taak. Zij verlaten een vertrouwde omgeving. De aankondiging van het vertrek is voor pastores en parochianen niet gemakkelijk. Toch is het goed dat priesters af en toe een nieuwe start kunnen maken. Bij mij leeft de hoop dat nieuwe herders binnen de parochies dynamiek en missionair elan zullen brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de priesters zich op hun nieuwe stek spoedig thuis zullen voelen en vanuit hun verbondenheid met Christus aan hun taak inhoud zullen geven.”

Verdere bijzonderheden rond de overplaatsing van pater Pushpa en pastoor Blom, almede over de benoeming van onze nieuwe pastoor en kapelaan zullen in de komende tijd volgen.

Moge de heilige Oda een voorspraak zijn voor onze parochie en in het bijzonder voor de priesters die nu een nieuwe benoeming gaan aanvaarden.

Parochiebestuur H. Oda