Geldt de nieuwe privacy regelgeving ook voor God?

Sinds eind mei 2018 geldt in heel Europa nieuwe regelgeving op het gebied van de privacy, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze regeling ziet op de bescherming van persoonsgegevens. Dit zijn uw naam en uw adres maar ook uw geboortedatum, politieke voorkeur, medische gegevens of uw religieuze betrokkenheid.

De regeling stelt grenzen aan het gebruik van deze persoonsgegevens. Op zich genomen is dit voor ons burgers van groot belang. Zo zijn er meer waarborgen dat onze persoonsgegevens niet misbruikt worden. Denkt u maar aan de discussie rondom Facebook.

De nieuwe regeling heeft echter ook grote gevolgen voor de parochies. Parochies zijn vierende en biddende geloofsgemeenschappen. Om dit mogelijk te maken, verzamelen parochies persoonsgegevens zoals de gegevens van de dopelingen, communicanten, overledenen en trouwparen. Als gevolg van de nieuwe regeling moeten de parochies veel maatregelen nemen om niet in overtreding te zijn. Sommige daarvan zijn gewoon een beetje onpraktisch maar andere maatregelen maken het vieren en bidden wel erg lastig. Zo is het niet meer eenvoudig mogelijk te bidden voor met naam genoemde personen als deze niet uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven en moet er ook toestemming zijn voor foto’s van vieringen.

De nieuwe informatietechnologie heeft ons veel gebracht. De vraag moet echter gesteld worden of de nieuwe regelgeving voor een vierende en biddende geloofsgemeenschap niet erg ver gaat? Van God wordt gezegd dat al onze namen in Zijn hand staan gegrift. De relatie met God is per definitie een persoonlijke, de relaties tussen de parochianen eveneens.

Ook als Oda parochie zullen wij in de komende periode leren omgaan met de nieuwe privacy regels die gesteld worden. Wij moeten er echter voor waken dat onze vieringen anoniem en onze gebeden onpersoonlijk worden. Wij zijn immers een gemeenschap van mensen die door God en elkaar gekend wil worden.

God kent ons van voor onze geboorte. Hij kent ons bij naam. Gelukkig kunnen de nieuwe privacy regels daaraan niets afdoen.

diaken Frank van der Geld