De maand van de Heiligen

In het leven van de Kerk is de maand november een heel bijzondere. Deze maand opent met Allerheiligen en Allerzielen. Twee dagen die, wat er ook veranderd moge zijn in het kerkelijk leven, een vaste plaats hebben behouden. Op de eerste november eerden wij allen die voor eeuwig leven bij God, of zij nu door de Paus zijn heilig verklaard of niet. Zij vormen de ‘ontelbare menigte’ die staat rondom de troon van het Lam.  Op het feest van Allerheiligen stonden wij natuurlijk bijzonder stil bij de heiligen die binnen onze eigen parochie worden vereerd.

De viering van Allerheiligen liep over in die van Allerzielen op de tweede november. Wij herdachten onze dierbare overledenen en hebben gebeden om hun rust bij God. Bijzonder stonden wij stil bij allen die in het voorbije jaar zijn overleden. Velen bezochten in de dagen rond Allerheiligen en Allerzielen de kerkhoven en begraafplaatsen binnen onze parochie. Deze ‘tuinen van rust en vrede’ zagen er ook dit jaar weer verzorgd uit. Veel dank aan alle vrijwilligers en vrijwilligsters die hiervoor zorgdragen. Een waardige begraafplaats doe recht aan een waardige nagedachtenis aan onze dierbare overledenen.

Na Allerheiligen en Allerzielen hebben wij op 11 en 12 november het feest van Sint-Maarten gevierd. Twee kerken binnen onze parochie zijn aan Martinus van Tours toegewijd. Zijn levensverhaal blijft boeiend en inspirerend.  De kinderen en de Eerste Communicantjes droegen het licht van Sint-Maarten verder als symbool dat ook zij zich willen bekommeren om mensen die het minder hebben. De heilige Martinus is immers één van de grote heiligen van de naastenliefde:  ‘Wat je aan de minste der mijnen hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan’, klonk het in het evangelie van deze feestdag. De vlam van Gods liefde mag niet doven. De Eerste Communicantjes brachten het zo tot uitdrukking:  ‘Jezus leeft in ons hart en Hij helpt ons de goede dingen te doen’!

Na de Werelddag van de Armen (zondag voor de armen) en de gedachtenis van de caritasheilige Vincentius a Paulo op 19 november vieren wij op 22 november het feest van de heilige Cecilia, patrones van allen die dienstbaar zijn aan de kerkmuziek. Haar feestdag is vanouds de feestdag van de kerkkoren. Ook onze parochiekoren vieren op of rond deze datum hun Ceciliafeest. Dankbaar mogen wij zijn voor de trouwe inzet van zovelen die de koren van onze parochie dragen! Tenslotte vieren wij eind november het feest van de heilige Oda, onze parochie-patrones.  De 27e november is haar feestdag. Oda, blind geboren, werd genezen. Met haar ogen, werd ook haar hart geopend voor de rijkdom van Gods liefde.

De heiligen gaan ons voor op de weg van geloof, hoop en liefde.

Wij worden uitgenodigd hen te volgen.

Pastoor Vincent Blom