Nieuwe kerk Son

Voortgang toekomst nieuw kerkgebouw
Naar aanleiding van de publicaties in de media, waaronder enkele zeer onzorgvuldige, hebben parochiebestuur en torengroep behoefte om een aantal zaken te verhelderen.
Zoals reeds eerder is gecommuniceerd heeft het bisdom besloten en goedkeuring verleend tot de bouw van een nieuwe kerk, aangepast aan het huidig gebruik.

Aanvankelijk stond het bisdom noch nieuwbouw van een kerk toe, noch gebruik van een andere locatie voor vieringen. Door de komst van de nieuwe bisschop en het verschijnen van zijn beleidsplan, afgelopen oktober, zijn ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. Met velen zijn wij dankbaar dat de bisschop ons een nieuwe kerk gunt.
Zoals gezegd, deze koerswijzing van het bisdom heeft processen versneld, zowel bij het parochiebestuur als ook bij de gemeente die het centrumplan aan het voorbereiden is.

Stand van zaken
Wat is er gepasseerd na het besluit van de bisschop om tot de bouw van een nieuwe kerk te komen: Het overleg tussen bisdom, parochiebestuur en gemeente is op een constructieve wijze voortgezet. Zoals reeds eerder gezegd: bisdom en parochiebestuur zijn altijd buiten de politieke beraadslaging gebleven. De democratische procesgang binnen de gemeente is steeds gerespecteerd.

Het parochiebestuur heeft van de bisschop de opdracht en het mandaat gekregen om de voorbereidingen te starten die moeten leiden tot de totstandkoming van het nieuwe kerkgebouw, waar wij in de toekomst op een waardige wijze de liturgie kunnen vieren.
Dit moet op korte termijn leiden tot een definitieve besluitvorming. Als voorwaarde vanuit het bisdom is daarbij gesteld dat het huidige kerkgebouw gesloopt dient te worden.

Het bisdom deelt onze voorkeuren voor een kerkgebouw achter de toren en het behoud van de pastorie en een parochiecentrum. De parochie en gemeente zijn nu in overleg. Het proces is nog in volle ontwikkeling gaande en dient uiteindelijk een formeel en juridisch karakter te krijgen.

Media en communicatie
Er is gebleken dat de media soms eerder over informatie beschikt dan u en wij. Daarbij in het midden gelaten of dit juiste of onjuiste informatie is. Dit is uitermate te betreuren voor alle betrokkenen. We beseffen dat dit niet te voorkomen is en hopen op begrip hiervoor. Nogmaals wijzen wij er op dat de officiële publicatie-organen van de H. Odaparochie bestaan uit de website (www.heiligeodaparochie.nl), de maandelijkse nieuwsbrief en de parochie-pagina in de ‘MooiSonenBreugelKrant’.

Benoeming nieuw bestuurslid
Rinus Verhagen, voorzitter van de torengroep St. Petrus’ Banden, is toegetreden tot het parochiebestuur en als zodanig door de bisschop benoemd. We zijn heel blij dat Rinus deze taak op zich wil nemen. In hem krijgen wij vanuit de Petrus’ Banden een kundig bestuurslid die ook mede het bouwproces zal begeleiden. Wij wensen hem veel succes.

Bouwen in vertrouwen
Beste mede-parochianen, wij hopen u via deze extra nieuwsbrief, de huidige stand van zaken te hebben meegedeeld. Wij blijven u op de hoogte houden bij nieuwe ontwikkelingen rondom de bouw van onze nieuwe St. Petrus’ Bandenkerk.

Met de titel van het beleidsplan van onze bisschop spreken wij de wens uit dat wij samen bouwen in vertrouwen.

Parochiebestuur en Torengroep St. Petrus’ Banden.