Bidden van de H. Rita Noveen

“De Noveen tot de H. Rita word in normale omstandigheden 9 weken voor de naamdag (22 mei) van deze heilige in de H. Rita kapel te Boskant gehouden. Dit wordt gedaan op de woensdagavonden na de Eucharistie viering van 19.00 uur. Aangezien we nu in een bijzondere en zeer pijnlijke situatie zitten is dit nu niet mogelijk. Ook de feestelijke openluchtviering ter ere van deze Heilige (op zondag 24 mei) komt hierdoor ook te vervallen vanwege het coronavirus.

In deze moeilijke tijd weten heel veel mensen de weg naar de H. Rita kapel in Boskant te vinden waar zij (als patrones van hopeloze zaken) word gevraagd om hulp in deze moeilijke tijd en daarbij vele noveenkaarsen en andere kaarsjes worden gebrand.

Het is echter heel goed mogelijk de Noveen thuis te bidden ter ere van de H. Rita om zo deze Heilige te aanbidden en te vragen om een oplossing voor allerlei problemen.
Wij wensen U veel devotie toe.

Torengroep Boskant.

H. Rita Noveen

Een Noveen houden betekend dat men negen opeenvolgende dagen op een heel bijzondere manier bidt om een speciale gunst van God te krijgen of, indien God het verkiest, een andere genade volgens Zijn wil. Deze negendaagse tijd moet een tijd van dieper en aandachtiger christelijk leven zijn waarbij ook het bijwonen van een eucharistieviering (ook in deze tijd via YouTube ; te vinden op heiligeodaparochie.nl onder (live) uitzendingen parochievieringen) en de liefde tot de medemens centraal moeten staan. We geven hier een voorbeeld om een noveen tot de H. Rita met vrucht te volbrengen.

Voorbeeld van noveengebed

Eerste dag

Heilige Rita ,
van kindsbeen af hebt u , uw leven lang , de omgang met God opgezocht. Graag hebt u de rots beklommen , ver weg boven uw woning , om er in alle stilte bij God te zijn. in uw stilte met God groeide de gedachten die uw leven hebben geleid. Heilige Rita , help mij in deze jachtige tijd om weer de kracht van de stilte te vinden , om weer de stem van God te horen. luister naar mijn smekend gebed…. ( zeg nu met je eigen woorden waarom je aan deze noveen bent begonnen en bid dan rustig…. ) Onze Vader , Wees gegroet , Eer aan de Vader…

Tweede dag

Heilige Rita ,
In mij bidden denk ik bijna altijd eerst aan mijzelf en aan mijn eigen zorgen. Uw bidden was altijd eerst een lofprijzing en een erkenning van Gods wil. U hebt niet gezegd : “ik wil, ik zou willen “ , maar : “ wat wilt U dat ik doen zal?“ Geef mij toch iets van uw geest van gebed, om los te komen uit mijn kleine ik en onbevreesd Gods wil te laten geschieden. Luister naar mijn smekend gebed … (eigen gebed) Onze Vader…

Derde dag

Heilige Rita ,
In uw hart werd u ertoe gedreven uw leven volledig aan God te wijden , maar God wilde dat u eerst zou huwen om zo uw man en kinderen lief te hebben. U heeft zich naar Gods wil geschikt en de opdracht van het huwelijk tot een goed einde gebracht. Heilige Rita , help mij door uw voorspraak , dat ik niet doe wat ik zelf zo graag wil , maar help mij Gods wil te doen , hoe zwaar die mij ook toeschijnt. Want , zo spreekt onze verlosser : “Wie de wil van mijn vader doet , die alleen heeft Mij lief. “ Luister naar mijn smekend gebed… ( eigen gebed ) Onze Vader…

Vierde dag

Heilige Rita ,
Als kind , vrouw en als kloosterzuster hebt u in eenvoud en soberheid geleefd. Nooit hebt u geklaagd , maar uw eenvoudig leven nog soberder gemaakt door vrijwillige versterving en ononderbroken offerbereidheid. Wanneer ik mijn gemakkelijk leven overweeg en zie hoe zwaar ieder offer me toch valt. Heilige Rita , bid voor mij bij God opdat Hij mij de kracht zou geven mijn eigen verlangens om te buigen in een ware geest van liefde en vrede en zo deel te hebben aan uw leven. Luister naar mijn smekend gebed… (eigen gebed ) Onze Vader…

Vijfde dag

Heilige Rita ,
Hoe geduldig was u in uw leven ! Hoe hebt u het moeilijk karakter van uw man verdragen , dag na dag ,jaar na jaar. U bent daarbij niet moedeloos geworden , omdat uw liefde oprecht was. Heilige Rita , Hoe vlug verlies ik mijn geduld. Leer mij in al wat mij tegenstaat en pijn doet juist te zijn en juist te handelen. zet mij op het spoor van een echte liefde. luister naar mijn smekend gebed… (eigen gebed ) Onze Vader…

Zesde dag

Heilige Rita ,
U had de moed om dienstbaar te zijn. U wist dat het waar is , wat Augustinus zei : “ De hoogmoed maakt de goede werken kapot en doet ze verloren gaan. “ Welke goede dingen heb ik al niet door mijn hoogmoed kapot gemaakt ! Heilige Rita , bid voor mij nederigheid , zodat ik , met de goede dingen die mij gegeven zijn , alleen maar dienstbaar zal zijn aan anderen. Luister naar mijn smekend gebed… ( eigen gebed ) Onze Vader…

Zevende dag

Heilige Rita ,
Uw leven was een leven van luisterbereidheid. Om aan het verlangen van uw ouders te voldoen ,bent u gehuwd , en hoe onberekenbaar uw man ook was toch bent u altijd naar hem blijven luisteren. Ook uw kloosterleven was getekend door gehoorzaamheid , waarin Jezus ons is voorgegaan , want Hij is gehoorzaam geweest tot de dood , ja , tot de dood op het kruis. Doe mij inzien en ervaren dat ook ik de vruchten van de verlossing zal smaken , als ik bereid ben te luisteren naar anderen en voor hen te leven. Luister naar mijn smekend gebed… (eigen gebed ) Onze Vader…

Achtste Dag

Heilige Rita ,
Hoe hebt u de Gekruisigde liefgehad. Hoe rijper uw overweging van Christus‘ kruis werd, des te kleiner werd in uw ogen uw eigen kruis. Heilige Rita , help mij mijn lijden zo te dragen dat ik door het kruis van Christus verder verlossing kan brengen aan mensen Luister naar mijn smekend gebed… ( eigen gebed ) Onze Vader…

Negende dag

Heilige Rita ,
Zoals een bloem zich alleen ontvouwt , als zij zich naar de zon keert , zo ontbloeit uw leven als een geurige roos , omdat u uw blik altijd gericht hebt op Jezus Christus. Aan zijn gloed heeft zich het vuur van de Godsliefde in uw hart ontstoken. Bid voor mij , Heilige Rita , opdat ik in een ware liefde tot iedere mens , steeds meer mezelf kan bieden als een vrije gave. Luister naar mijn smekend gebed… ( eigen gebed ) Onze Vader , Wees gegroet, eer aan de Vader …